Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXXV/405/172017/06/26ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. powstania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego hali widowiskowo-sportowejuchwała

2XXXV/406/172017/06/26 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i OPITUSprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2016 - BIP

Uchwała

3XXXV/407/172017/06/26absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwala

4XXXV/408/172017/06/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

5XXXV/409/172017/06/26 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała BIP

6XXXV/410/172017/06/26wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

7XXXV/411/172017/06/26Zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.uchwała

8XXXV/412/172017/06/26zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lubUchwała

9XXXV/414/172017/06/26szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

10XXXV/413/172017/06/26zmiany uchw. Nr X/101/2015 RMOW z dn.29.06.2015r. w spr. wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia - DDP działającego przy MOPS i przekształcenia go i utworzenia DD"Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

11XXXV/415/172017/06/26zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

12XXXV/416/172017/06/26wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"Uchwała - BIP

13XXXV/417/172017/06/26 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

14XXXV/418/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej-Strzeleckiejuchwała

15XXXV/420/172017/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknejuchwała

16XXXV/419/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej.uchwała

17XXXV/421/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej.uchwała

18XXXV/422/172017/06/26skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimUchwała

19XXXIV/397/172017/05/31Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...Uchwała - BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1

20XXXIV/398/172017/05/31 udzielania dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujUchwała

Uzasadnienie U

21XXXIV/399/172017/05/31Przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do uchwały

22XXXIV/401/172017/05/31zmiany uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.uchwała

uzasadnienie do uchwały

23XXXIV/402/172017/05/31 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

załącznik 2

24XXXIV/403/172017/05/31 zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

25XXXIV/404/172017/05/31 zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

26XXXIV/395/172017/05/31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

27XXXIV/396/172017/05/31zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała - BIP

28XXXIV/400/172017/05/31 sprawie przejecia od Wojewody Wielkopolskiegfo zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychuchwała

uzasadnienie uchwały

29XXXIII/389/172017/04/26 zmiany Uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 rokuw sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wie uchwała

uzasadnienie

30XXXIII/390/172017/04/26uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.uchwała

uzasadnienie

zał 1

zał 2

zał 3

31XXXIII/391/172017/04/26ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego.UCHWAŁA

UZASADNIENIE

32XXXIII/392/172017/04/26zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodziny 3+" na terenie miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Rodziny 3+

33XXXIII/393/172017/04/26zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora. uchwały

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Seniora

34XXXIII/394/172017/04/26 zmiany w programie współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.Uchwała

Uzasadnienie

35XXXIII/387/172017/04/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

36XXXIII/388/172017/04/26 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

37XXXII/364/172017/03/29 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

38XXXII/365/172017/03/29zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.uchwała

39XXXII/366/172017/03/29[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI § 3 - Uchwała Nr 8/624/2017 z dnia 26.04.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanówuchwala - BIP

uzasadnienie - BIP

40XXXII/367/172017/03/29zm. uchw. nr XXX/344/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z 31.01.2017 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 r.uchwała

Uzasadnienie do uchwały

41XXXII/368/172017/03/29 podpisania Porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Bergerac we FrancjiUchwała

42XXXII/369/172017/03/29 zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim (ul. Ignacego Krasickiego)uchwała

uzasadnienie

załącznik

43XXXII/370/172017/03/29 nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

44XXXII/371/172017/03/29zaliczenia drogi w osiedlu Pruślin do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

45XXXII/372/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Pięknej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zał.

46XXXII/373/172017/03/29 zaliczenia dróg w rejonie ulicy Krętej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

47XXXII/374/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Tęczowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zalacznik

48XXXII/375/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Dobrej do kategorii dróg gminnych.uchwała

zał.

uzasadnienie

49XXXII/376/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

50XXXII/377/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Jasnej - Strzeleckiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

51XXXII/378/172017/03/29zaliczenia dróg w rejonie ulicy Ofierskiego do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

52XXXII/379/172017/03/29skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

53XXXII/380/172017/03/29określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest GM Ostrów Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.uchwała

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

54XXXII/381/172017/03/29dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

55XXXII/382/172017/03/29 zm. uchw. nr XIII/155/2015 RM OW z 28.10.2015 w spr. przyj. PGN dla Miasta OW zm. uchw. RM OW. nr XV/176/2015 z 25 11.2015, XVIII/215/2016 z 24.02.2016, XIX/218/2016 z 3.03.2016 i XXI/231/2016 z 27 .04.2016uchwała

uzasadnienie

Zał. baza PGN

56XXXII/383/172017/03/29 zatw. "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodoc. i kanal. WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2017 - 2019".uchwała

uzasadnienie

załącznik - plan rozwoju

57XXXII/384/172017/03/29przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowej.uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

58XXXII/385/172017/03/29przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

59XXXI/360/172017/02/28 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały BIP

zalacznik-1 BIP

zalacznik-2 BIP

zalacznik-3 BIP

60XXXI/355/172017/02/28 zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/ 55/2011 z dnia 31 marca 2011 rokuUchwała

Uzasadnienie

61XXXI/356/172017/02/28powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWA ŁA

UZASADNIENIE

62XXXI/357/172017/02/28sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały

63XXXI/359/172017/02/28[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY - Uchwała Nr 7/537/2017 z dnia 12.04.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] - Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

64XXXI/358/172017/02/28zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiProjekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

65XXXI/361/172017/02/28zmiany uchw. nr XXI/221/2012 z dn. 28.06.2012 r. RM OW w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek oplat za park w strefie płatnego park. oraz ustalenia sposobu ich pobierania.uchwała

uzasadnienie do uchwały

66XXXI/362/172017/02/28Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku Uchwała

Uzasadnienie

Projekt programu

67XXXI/363/172017/02/28 zmiany Uchwały nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówUchwała

Uzasadnienie

68XXXI/353/172017/02/28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

69XXXI/354/172017/02/28zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

70XXX/343/172017/01/31udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku. Uchwała

Uzasadnienie do Uchwały

71XXX/344/172017/01/31 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku. uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

załacznik nr 2 do uchwały

uzasadnienie do uchwały

72XXX/348/172017/01/31wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy MikstatUchwała

Uzasadnienie

73XXX/349/172017/01/31 udziel. Gminie OW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przezn. na dofinans. zadania pn "Rozwiązanie komunik ulicy Wylotowej z węzlem Pruślinuchwała

uzas. uchwała

74XXX/350/172017/01/31 zmiany uchwały nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyzUchwała-BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

75XXX/352/172017/01/31zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rokplan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

76XXX/351/172017/01/31skarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoskarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

77XXX/347/172017/01/31emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

78XXX/346/172017/01/31 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała - BIP

79XXX/345/172017/01/31zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. uchwała - BIP

80XXIX/326/162016/12/28określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnegoUchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

81XXIX/327/162016/12/28udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie projektu uchwały - BIP

82XXIX/328/162016/12/28pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. uchwała

uzasadnienie do uchwały

83XXIX/329/162016/12/28uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wlkp. w 2017 rokuuchwała do zarządzenia BIP

uzasadnienie BIP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku

84XXIX/330/162016/12/28ie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wlkp. w 2017 rokuuchwała do zarządzenia BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku

85XXIX/331/162016/12/28zczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

uzasadnienie do uchwały

86XXIX/332/162016/12/28zmia.Uchw.nrXLIV/565/2010RM O.W.z dn.4.02.2010r.w spr.ustale.regula.okreś.zasa.wynagra.za pracę, zasa.przyznawa.dodat.do wynagro.oraz nagród dla nauczy.zatrudnio.w plac.oświa.,dla któ.orga.prowa.jest Gm.Miasto Ostr.WlkpUzasadnienie

Uchwała

87XXIX/333/162016/12/28zasad powoływania i odwoływania członków ZI i szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaProjekt Uchwały - BIP

Uzasadnienie do projektu uchwały - BIP

88XXIX/334/162016/12/28 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy Rozdrażew.Uchwała

Uzasadnienie

89XXIX/335/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

90XXIX/336/162016/12/28uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

91XXIX/337/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Irysowej.uchwala

uzasadnienie

załącznik 1

92XXIX/338/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wiejskiej.uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik 1

93XXIX/339/162016/12/28zmiany nazwy ulicy Hebanowej, prostopadłego do ul. Dębowej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

94XXIX/341/162016/12/28ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2017 Rokiem Ochrony Przeciwpożarowej i Jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. uchwała

uzasadnienie uchwały

95XXIX/340/162016/12/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Krańcowejuchwała

uzasadnienie

96XXIX/342/162016/12/28zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta OWzmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej O.W. z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta O.W

97XXIX/323/162016/12/28 ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

98XXIX/321/162016/12/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
99XXIX/322/162016/12/28 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.Uchwała - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet