Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXV/287/162016/09/28określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 rokuUchwala

Uzasadnienie

2XXV/288/162016/09/28zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2017 rokuUchwała

Uzasadnienie

3XXV/289/162016/09/28wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2017 rokuUchwała

Uzasadnienie

4XXV/290/162016/09/28ustalenia wysokości opłat cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok obowiązujących na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WrocławskiejUCHWAŁA

UZASADNIENIE

5XXV/291/162016/09/28zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2017"uchwała - BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

Załącznik nr 1 do uchwały

6XXV/292/162016/09/28 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatyuchwała - bip

uzasadnienie do uchwały

7XXV/293/162016/09/28powierzenia spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwała

Uzasadnienie

8XXV/294/162016/09/28przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.Uchwała

Uzasadnienie

9XXV/295/162016/09/28 wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Krotoszyn części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.Uchwała

Uzasadnienie

10XXV/296/162016/09/28 wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Grabów n/Prosną części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.Uchwała

Uzasadnienie

11XXV/297/162016/09/28 wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

12XXV/298/162016/09/28ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.Uchwała

Uzasadnienie

13XXV/300/162016/09/28przedst RM OW projektu uchw. w spr. przejęcia od GDDKIA w Poznaniuzadania publ. pn "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wybickiego z ul. Krotoszyńską"uzas.

uchwała

14XXV/301/162016/09/28zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

uzasadnienie

15XXV/276/162016/09/28nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Panu Jarosławowi Czubakuchwała

16XXV/277/162016/09/28w sprawie przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej.uchwała

17XXV/278/162016/09/28w sprawie przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej.Uchwała

18XXV/279/162016/09/28w sprawie przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej.Uchwała

19XXV/280/162016/09/28przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

20XXV/281/162016/09/28przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

21XXV/282/162016/09/28przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

22XXV/283/162016/09/28przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

23XXV/284/162016/09/28przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

24XXV/285/162016/09/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała - BIP

25XXIV/266/162016/08/30uchylenia uchwały nr XLII/405/2013 RM OW z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie udostępnienia, na zasadach najmu, Gminie Przygodzice lokali komunalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie GMOWZałącznik - uchwała

26XXIV/267/162016/08/30przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie WielkopolskimUchwała

27XXIV/268/162016/08/30 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.Uchwała

28XXIV/269/162016/08/30uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim.uchwała

załącznik 1

załącznik nr 2

29XXIV/270/162016/08/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wrocławskiej. załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

uchwała

30XXIV/271/162016/08/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała

Załącznik

31XXIV/272/162016/08/30określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz waruUchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

32XXIV/273/162016/08/30wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Dobrzyca części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumieniauchwała

33XXIV/274/162016/08/30 wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

34XXIV/275/162016/08/30udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2017 roku na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150Uchwała

35XXIV/261/162016/08/30zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

36XXIV/262/162016/08/30zmiany uchwały nr II/4/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

37XXIV/263/162016/08/30zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, zmienionej uchwałą nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014Uchwała

38XXIV/265/162016/08/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rokUchwała- BIP

39XXIV/264/162016/08/30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała -BIP

40XXIII/239/162016/06/27zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rokuchwała

sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu

sprawozdanie finansowe

informacja o stanie mienia

errata do informacji o stanie mienia

errata do sprawozdania finansowego

41XXIII/240/162016/06/27Absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

42XXIII/241/162016/06/27zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

43XXIII/242/162016/06/27zmiany uchwały budżetowej na 2016 rokuchwała

44XXIII/243/162016/06/27zmiany nazwy odcinka ulicy Jasnej od Alei Solidarności do ulicy ks. prałata Czesława Majorka w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

45XXIII/244/162016/06/27nadania nazwy rondu usytowanemu na skrzyzowaniu ulicy Zębcowskiej z ulicą Budowlanychuchwała

załącznik

46XXIII/245/162016/06/27zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dzieci od 5-tego roku życia do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum.uchwała

47XXIII/259/162016/06/27wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.Uchwała

48XXIII/246/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Ostrów Wielkopolski części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

49XXIII/247/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Przygodzice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

50XXIII/248/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

51XXIII/249/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Odolanów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

52XXIII/250/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Sieroszewice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

53XXIII/251/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Raszków części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

54XXIII/252/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

55XXIII/253/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Gołuchów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

56XXIII/254/162016/06/27wyrażenia zgody na przekazanie Miastu Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

57XXIII/255/162016/06/27przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.uchwała

załącznik

58XXIII/256/162016/06/27wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim

59XXIII/257/162016/06/27przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUCHWAŁA

60XXIII/260/162016/06/27przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania publicznego pod nazwą „ Chodnik ul. Towarowa w Ostrowie Wielkopolskim”uchwała

61XXIII/258/162016/06/27przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie remontu kwatery żołnierzy 60 Pułku Piechoty na cmentarzu przy ul. Bema w Ostrowie WielkopolskimUCHWAŁA

62XXII/232/162016/05/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

63XXII/233/162016/05/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

64XXII/234/162016/05/30emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

65XXII/235/162016/05/30zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimUchwała

Załącznik

66XXII/236/162016/05/30zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr L/483/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów.uchwała

67XXII/237/162016/05/30zmiany uchwały nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 ruchwała

załącznik

68XXII/238/162016/05/30przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania publicznego pn. "Przebydowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11- ul. Wrocławskiej z drogami kategorii gminnej ul. Sadową i Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim".uchwała

69XXI/227/162016/04/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

70XXI/228/162016/04/27 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

71XXI/229/162016/04/27udzielania z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

72XXI/230/162016/04/27zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1 do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

uchwała

73XXI/231/162016/04/27zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 28 .10.2015 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchwałami nr: XVI/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016uchwała

załącznik

74XX/219/162016/03/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

75XX/220/162016/03/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

76XX/221/162016/03/30zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimisUchwała

77XX/222/162016/03/30zmiany uchwały nr XVI/180/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaUchwała

78XX/223/162016/03/30wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

79XX/224/162016/03/30udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 roku. Uchwała

załacznik nr 1

załacznik nr 2

80XX/225/162016/03/30przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016-2022Uchwała

Załącznik

81XX/226/162016/03/30przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2016 roku Uchwała

Załącznik

82XIX/218/162016/03/03zm. uchw. nr XIII/155/2015 RMOW z 28.10.2015 w spr.przyj. PGNdla M OW zm. uchw.XV/176/2015 z 25.11.2016 RMOW w spr.zm.uchw.XIII/155/2015 w spr.prz. PGNdla MOWi uchw.nr XVIII/215/2016 z 24.02.2016 RMOW w spr. prz. zm. w PGN dla MOWuchwała

załącznik

83XVIII/215/162016/02/24przyjęcia zmian w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"uchwała

załącznik

84XVIII/199/162016/02/24zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

85XVIII/200/162016/02/24 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

86XVIII/201/162016/02/24przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022uchwała

załącznik

87XVIII/202/162016/02/24określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta OW podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dział. w celu os. zysku na real. zadań publ. inn. niż określ. w ust z d 24.04.2003 o dział. poż. publ. i o wolontariacieuchwała

zał. nr 1 roztrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

zał nr 2

88XVIII/203/162016/02/24przyjęcia do realizacji projektu pn. „Do pływania jeden krok”w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży" w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" współfin. ze środków FZUchwała

89XVIII/204/162016/02/24 wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskichuchwala

90XVIII/205/162016/02/24wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała rozstrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

91XVIII/206/162016/02/24określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościuchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

92XVIII/207/162016/02/24określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez GMOW w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiuchwała

93XVIII/208/162016/02/24zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GMOW, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunkówUchwała

Załącznik nr 1

94XVIII/209/162016/02/24zaliczenia drogi w rejonie Osiedla "PRUŚLUIN" przebiegającej po dzialkach 14/24......................152/3 obręb 0207 i 122/6 ..........215/5 obrę 0208 w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnychuchwała

zał. nr 1

95XVIII/210/162016/02/24 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim w osiedlu Pruślinuchwała

załącznik

96XVIII/211/162016/02/24nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Granicznej i św. Floriana.uchwała

załącznik

97XVIII/212/162016/02/24skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskimuchwała - BIP

98XVIII/213/162016/02/24uchylenia uchwały nr XXIV/342/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.08.2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie Al. Słowackiegouchwała

99XVIII/214/162016/02/24przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiejuchwała

załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet