Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XLII/490/172017/11/30 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

2XLII/491/172017/11/30 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki RZZO Sp. z o.o.Uchwała

3XLII/492/172017/11/30udzielenie GOW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem"Pruślin".Uchwała

4XLII/493/172017/11/30zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymuchwała

5XLII/494/172017/11/30 zatwierdzenia taryf WODKAN dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GMOW na okres od dnia 01.01-31.12 2018Uchwała

Załącznik

6XLII/495/172017/11/30 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”Uchwała

Załacznik

7XLII/496/172017/11/30 zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

8XLII/497/172017/11/30przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZduńskiejUchwała

9XLII/498/172017/11/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Leszczynowej.uchwała

10XLII/499/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

11XLII/500/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

12XLII/501/172017/11/30 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychUchwała

13XLII/502/172017/11/30 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychUchwała

Załącznik

14XLII/503/172017/11/30zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2017 rokUchwała

15XLII/504/172017/11/30rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89Uchwała

16XL/466/172017/10/31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała - BIP

17XL/467/172017/10/31 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała - BIP

18XL/468/172017/10/31przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Uchwała

19XL/469/172017/10/31określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.Uchwała

20XL/470/172017/10/31w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017 r.uchwała

21XL/471/172017/10/31zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2018 roku.uchwała

22XL/472/172017/10/31zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont całej elewacji.Uchwała

23XL/473/172017/10/31zaliczenia dróg w rejonie ulic Grabowskiej i Dębowej do kategorii dróg gminnychUchwała

24XL/474/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wluchwała

25XL/475/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

26XL/476/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

27XL/477/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

28XL/478/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

29XL/479/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

30XL/480/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie WlkUchwała z autopoprawką

31XL/481/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w OstrowieUchwała z autopoprawką

32XL/482/172017/10/31ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała

33XL/483/172017/10/31 zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25.03.2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Uchwała

34XL/485/172017/10/31 obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. UCHWAŁA

35XL/486/172017/10/31zmiany uchwały II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

36XL/487/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

37XL/488/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

38XL/484/172017/10/31 zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Projekt Uchwały

39XXXIX/465/172017/10/19stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXV/405/2017 RM w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta OW dot. powstania na terenie OW hali widowiskowo-sportowejuchwała

40XXXVIII/458/172017/10/02 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin.uchwała

41XXXVIII/457/172017/10/02 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Majorka.uchwała

załącznik 1

42XXXVIII/456/172017/10/02udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysockaw Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m."uchwała

43XXXVIII/455/172017/10/02wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski trzech udziałów spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. UCHWAŁA

44XXXVIII/454/172017/10/02 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała - BIP

45XXXVIII/453/172017/10/02zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała - BIP

46XXXVIII/459/172017/10/02przyznania Medalu Republiki Ostrowskiejuchwała

47XXXVIII/460/172017/10/02przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

48XXXVIII/461/172017/10/02przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

49XXXVIII/462/172017/10/02zmiany uchwały nr LI/500/2014 RM z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia, przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania :uchwała

50XXXVIII/463/172017/10/02zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 RM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta OWuchwała

51XXXVIII/464/172017/10/02Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

52XXXVIII/447/172017/10/02zmiana uchwały nr II/5/2014 RM OW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych...uchwała

53XXXVIII/448/172017/10/02zmiany uchwały nr II/4/2017 RM z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RMuchwała

54XXXVIII/451/172017/10/02wyboru Wiceprzewodniczącego RMuchwała

55XXXVIII/452/172017/10/02wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiejuchwała

56XXXVII/424/172017/08/30wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

57XXXVII/425/172017/08/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała BIP

58XXXVII/426/172017/08/30 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała BIP

59XXXVII/427/172017/08/30 ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW, funduszu stypen. oraz zasad, warunków i trybu przyznawaniaUchwała BIP

60XXXVII/428/172017/08/30projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie CUW w Ostrowie Wlkp. oraz nadania jej statutu uchwała

61XXXVII/430/172017/08/30nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wlkp., ul. Wrocławska 51Uchwała BIP

62XXXVII/429/172017/08/30wskaz. jedn. budż., które tworzą wydz. rach. doch., źródła doch., przezn. tych doch. oraz sposób i tryb sporzą. planu fin. doch. i wydat.nimi finansowanych, dokon. zm. w tym planie oraz ich zatw.uchwała

63XXXVII/431/172017/08/30nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 171.Uchwała BIP

64XXXVII/432/172017/08/30określenia przeznaczenia mienia jedn. budżet. po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miasto OW.Uchwała BIP

65XXXVII/433/172017/08/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 30.Uchwała - poz. - bip

66XXXVII/434/172017/08/30 przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie WielkopolskimUchwała

67XXXVII/435/172017/08/30przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńuchwała intencyjna

68XXXVII/436/172017/08/30udziel. pomocy finans. Pow. Ostrowskiemu w rormie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5311) ul. Grabowska w Ostrowie wielkopolski - budowa chodnika na odc. dł. ok. 600 m"projekt uchwaly

69XXXVII/437/172017/08/30 udz. pom. finans. PO w formie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5290P od skrz. z dr. kraj nr 36 w O W z drogą nr 5285P w miejsc. Radłów naq odc. dl.ok.2150 muchwała

70XXXVII/438/172017/08/30przedstawienia Radzie miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu aneksu nr 1/2017 do porozumienia midzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004uchwała

71XXXVII/439/172017/08/30 wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zad.publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017 uchwała

72XXXVII/440/172017/08/30zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego. Projekt uchwały

73XXXVII/441/172017/08/30zmiany przebiegu ul. Rubinowej w Ostrowie wielkopolskimuchwała

74XXXVII/442/172017/08/30zmiany przebiegu ul. Diamentowej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

75XXXVII/443/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

76XXXVII/444/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

77XXXVII/445/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

78XXXVII/446/172017/08/30udzielenia Gminie Borek Wielkopolski pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w dniu 11.08.2017r.Uchwała - BIP

79XXXVI/423/172017/08/25przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

80XXXV/405/172017/06/26ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. powstania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego hali widowiskowo-sportowejuchwała

81XXXV/406/172017/06/26 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i OPITUSprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2016 - BIP

Uchwała

82XXXV/407/172017/06/26absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwala

83XXXV/408/172017/06/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

84XXXV/409/172017/06/26 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała BIP

85XXXV/410/172017/06/26wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

86XXXV/411/172017/06/26Zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.uchwała

87XXXV/412/172017/06/26zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lubUchwała

88XXXV/414/172017/06/26szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

89XXXV/413/172017/06/26zmiany uchw. Nr X/101/2015 RMOW z dn.29.06.2015r. w spr. wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia - DDP działającego przy MOPS i przekształcenia go i utworzenia DD"Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

90XXXV/415/172017/06/26zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

91XXXV/416/172017/06/26wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"Uchwała - BIP

92XXXV/417/172017/06/26 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

93XXXV/418/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej-Strzeleckiejuchwała

94XXXV/420/172017/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknejuchwała

95XXXV/419/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej.uchwała

96XXXV/421/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej.uchwała

97XXXV/422/172017/06/26skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimUchwała

98XXXIV/397/172017/05/31Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...Uchwała - BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1

99XXXIV/398/172017/05/31 udzielania dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujUchwała

Uzasadnienie U

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet