Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1LII/598/182018/09/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

2LII/599/182018/09/26 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

3LII/600/182018/09/26określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iUchwała

4LII/601/182018/09/26ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

5LII/602/182018/09/26regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Uchwała

6LII/603/182018/09/26wskaz.jedn.budż.,które tw. wydz. rach. doch.,źródła doch., przezn. tych doch. oraz spos.i tryb sporz. pl.finan. doch. i wyd. nimi finan., dok.zm. w tym pl. oraz ich zatw.UCHWAŁA

7LII/604/182018/09/26 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy OW korzystających z programu Karta Dużej Rodziny Gminy OWUchwała

8LII/605/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

9LII/606/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 2 „WENECJA” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

10LII/607/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 3 „KRĘPA” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

11LII/608/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 4 „JANA PAWŁA II” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

12LII/609/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA_BIP

13LII/610/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 „KAMIENICE STARE” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

14LII/611/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 7 „ZACISZE - ZĘBCÓW” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

15LII/612/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

16LII/613/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 9 „NOWE PARCELE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

17LII/614/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 10 „PARCELE ZACHARZEWSKIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

18LII/615/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 11 „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

19LII/616/182018/09/26zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokUchwała

20LI/584/182018/08/30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

21LI/585/182018/08/30 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

22LI/587/182018/08/30zmiany uchwały nr XL/397/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana RowińskiegoUchwała

23LI/586/182018/08/30procesu rozwiązywania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju KomunalnegoUchwała

24LI/588/182018/08/30zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

25LI/589/182018/08/30wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko WielkieUchwała

26LI/590/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul.Promienistej do kategorii dróg gminnychUchwała

27LI/591/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

28LI/592/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

29LI/593/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Grodzieńskiej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

30LI/594/182018/08/30 zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnych.Uchwała

31LI/595/182018/08/30wydania opinii o lokalizacji kasyna gryUchwała

32LI/596/182018/08/30 utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz ...Uchwały

33LI/597/182018/08/30skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

34L/569/182018/06/27rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego p...Uchwała

Załącznik

35L/570/182018/06/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

36L/571/182018/06/27 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

37L/572/182018/06/27przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Uchwała

38L/573/182018/06/27 udzielania dotacji w 2018r.na prace konserwatorskie ,restautorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Uchwała

39L/574/182018/06/27 zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychUCHWAŁA

40L/575/182018/06/27maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUCHWAŁA

41L/576/182018/06/27wspólnej realizacji proj. pn."Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"Uchwała

42L/577/182018/06/27wspólnej realizacji projektu pn."Program profilaktyki nowotworów skóry w AKO".Uchwała

43L/578/182018/06/27utworzenia sam.jedn.org.OCUW w OW oraz nadania jej statutuUchwała

44L/579/182018/06/27ustalenia regulaminów określ. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godz. doraźnych zastępstw...Uchwała

45L/580/182018/06/27określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tyg. ob. wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychow. i opiek. dla dyrektorów i wicedyr. szkół i plac. oraz nauczycieli pełn. in.stan. kier. w szkole..Uchwała

46L/581/182018/06/27programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

47L/582/182018/06/27 uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraUchwała

48L/583/182018/06/27utworzenia trzech okręgów wyborczych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla wyborów do Rady Powiatu Ostrowskiego
49XLIX/563/182018/05/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

50XLIX/564/182018/05/28zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

51XLIX/565/182018/05/28wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zadania publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu OstrowskiegoUchwała

52XLIX/566/182018/05/28Przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Uchwała

53XLIX/567/182018/05/28 wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

54XLIX/568/182018/05/28przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

55XLVIII/562/182018/05/18 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2018 roku Uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

56XLVII/553/182018/04/19 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

57XLVII/554/182018/04/19 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

58XLVII/555/182018/04/19utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychUchwała

Załącznik

59XLVII/558/182018/04/19oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicyUchwała

Załącznik

60XLVII/559/182018/04/19zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WiUchwała

Załącznik do Uchwały

61XLVII/560/182018/04/19 programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiTraci moc uchwała 27.06.2018

62XLVII/561/182018/04/19 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu Raszkowska Karta Rodziny 3+Uchwała

63XLVII/556/182018/04/19skarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

64XLVII/557/182018/04/19zmiany planu pracy komisji rewizyjnejUchwała

Załącznik

65XLVI/551/182018/03/28podziału Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymUchwała

66XLVI/552/182018/03/28uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowejuchwała

67XLVI/550/182018/03/28emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

68XLVI/548/182018/03/28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

69XLVI/549/182018/03/28 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

70XLV/538/182018/02/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

71XLV/539/182018/02/28 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

72XLV/540/182018/02/28zmiany uchwały Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Uchwała

73XLV/541/182018/02/28udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku Uchwała

74XLV/542/182018/02/28Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnościUchwała

75XLV/543/182018/02/28[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI § 3 ust. 5 - Uchwała Nr 9/516/2018 z dnia 27.03.2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświat. prowadzonych przez inny niż jst organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiUchwała

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

76XLV/544/182018/02/28udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdująuchwała

77XLV/545/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dębowej.uchwała

78XLV/546/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grabowskiejuchwała

79XLV/547/182018/02/28zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rokUchwała

80XLIV/521/182018/01/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

81XLIV/522/182018/01/30 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

82XLIV/523/182018/01/30 zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis. Uchwała

83XLIV/524/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Irysowejuchwała

84XLIV/525/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wiejskiej.uchwała

85XLIV/526/182018/01/30 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.uchwała

86XLIV/528/182018/01/30 zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. Ostrowie Wlkp na lata 2018-22”.Uchwała

Plan Rozwoju i Modernizacji

87XLIV/527/182018/01/30zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji.uchwały

Załącznik do uchwały

88XLIV/529/182018/01/30 pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Uchwała

89XLIV/530/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Nowa Krępa.uchwała

90XLIV/531/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dobrej.uchwała

91XLIV/532/182018/01/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Gorzyckiejuchwała

92XLIV/533/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jerzego Ofierskiegouchwała

93XLIV/534/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Krętejuchwała

94XLIV/535/182018/01/30określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, realizującym zadanie własne GMOWuchwała

95XLIV/536/182018/01/30 zmiany uchwały Nr XLII/501/2017 RMOW z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychuchwała

96XLIV/537/182018/01/30zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokuchwała

97XLIII/510/172017/12/27niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

98XLIII/511/172017/12/27dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczymUchwała

99XLIII/513/172017/12/27 ustanowienia Stypendium im. Św.Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wlkp. oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówUchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet