Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXI/227/162016/04/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

2XXI/228/162016/04/27 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

3XXI/229/162016/04/27udzielania z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

4XXI/230/162016/04/27zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1 do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

uchwała

5XXI/231/162016/04/27zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 28 .10.2015 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchwałami nr: XVI/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016uchwała

załącznik

6XX/219/162016/03/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

7XX/220/162016/03/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

8XX/221/162016/03/30zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimisUchwała

9XX/222/162016/03/30zmiany uchwały nr XVI/180/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaUchwała

10XX/223/162016/03/30wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

11XX/224/162016/03/30udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 roku. Uchwała

załacznik nr 1

załacznik nr 2

12XX/225/162016/03/30przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016-2022Uchwała

Załącznik

13XX/226/162016/03/30przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2016 roku Uchwała

Załącznik

14XIX/218/162016/03/03zm. uchw. nr XIII/155/2015 RMOW z 28.10.2015 w spr.przyj. PGNdla M OW zm. uchw.XV/176/2015 z 25.11.2016 RMOW w spr.zm.uchw.XIII/155/2015 w spr.prz. PGNdla MOWi uchw.nr XVIII/215/2016 z 24.02.2016 RMOW w spr. prz. zm. w PGN dla MOWuchwała

załącznik

15XVIII/215/162016/02/24przyjęcia zmian w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"uchwała

załącznik

16XVIII/199/162016/02/24zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

17XVIII/200/162016/02/24 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

18XVIII/201/162016/02/24przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022uchwała

załącznik

19XVIII/202/162016/02/24określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta OW podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dział. w celu os. zysku na real. zadań publ. inn. niż określ. w ust z d 24.04.2003 o dział. poż. publ. i o wolontariacieuchwała

zał. nr 1 roztrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

zał nr 2

20XVIII/203/162016/02/24przyjęcia do realizacji projektu pn. „Do pływania jeden krok”w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży" w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" współfin. ze środków FZUchwała

21XVIII/204/162016/02/24 wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskichuchwala

22XVIII/205/162016/02/24wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała rozstrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

23XVIII/206/162016/02/24określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościuchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

24XVIII/207/162016/02/24określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez GMOW w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiuchwała

25XVIII/208/162016/02/24zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GMOW, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunkówUchwała

Załącznik nr 1

26XVIII/209/162016/02/24zaliczenia drogi w rejonie Osiedla "PRUŚLUIN" przebiegającej po dzialkach 14/24......................152/3 obręb 0207 i 122/6 ..........215/5 obrę 0208 w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnychuchwała

zał. nr 1

27XVIII/210/162016/02/24 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim w osiedlu Pruślinuchwała

załącznik

28XVIII/211/162016/02/24nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Granicznej i św. Floriana.uchwała

załącznik

29XVIII/212/162016/02/24skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskimuchwała - BIP

30XVIII/213/162016/02/24uchylenia uchwały nr XXIV/342/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.08.2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie Al. Słowackiegouchwała

31XVIII/214/162016/02/24przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiejuchwała

załącznik

32XVIII/216/162016/02/24wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczegoUchwała

33XVIII/217/162016/02/24zmiany uchwały nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn.30.10.2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimUchwała

34XVII/193/162016/01/27zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w spr. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2017"uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

35XVII/194/162016/01/27Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rokuchwała

36XVII/195/162016/01/27skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróguchwała - BIP

37XVII/196/162016/01/27nadania nazwy rondu usytowanemu u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Wolności i Partyzanckiejuchwała

uzasadnienie

załącznik

38XVII/197/162016/01/27zatwierdzenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2015-2018".uchwała

załącznik - Plan inwestycyjny

załącznik - Plan Rozwoju i Modernizacji

39XVII/198/162016/01/27zmiany uchwały nr XVI/189/2015 RMOW z dnia 30.12. 2015 r. w spr. zm. załącznika do uch. nr X/104/2015 RMOW z dn. 29.06.2015 r. w spr. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ......uchwała

40XVI/177/152015/12/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

41XVI/178/152015/12/30zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokuchwała

42XVI/179/152015/12/30ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015uchwała

43XVI/180/152015/12/30poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Uchwała

44XVI/181/152015/12/30zmiany uchwały nr XII/137/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2016 rokuUchwała

45XVI/182/152015/12/30Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

46XVI/183/152015/12/30uchwały budżetowej na 2016 rokuchwała

47XVI/184/152015/12/30udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiegouchwała

48XVI/185/152015/12/30pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.uchwała

49XVI/186/152015/12/30udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą :"Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin"uchwała

50XVI/187/152015/12/30zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

51XVI/188/152015/12/30ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2016 Rokiem Antoniego Kaliny uchwała

52XVI/189/152015/12/30zmiany zał. do uchwały nr X/104/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w spr. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnicia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyuchwała

załącznik

53XVI/190/152015/12/30zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

54XVI/191/152015/12/30zaliczenia drogi w rejonie ul. Granicznej, do kategorii dróg gminnych.Uchwała

Załącznik

55XVI/192/152015/12/30przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136.uchwała

załącznik

56XV/156/152015/11/25zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

57XV/157/152015/11/25 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokuchwała

58XV/158/152015/11/25zmiany uchwały nr XII/135/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.Uchwała

59XV/159/152015/11/25określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

60XV/160/152015/11/25określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.Uchwała

61XV/161/152015/11/25określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała

62XV/162/152015/11/25określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest GMOW do postępowania rekrut. dla kandydatów zam. poza obwodami szkół oraz dok. niezbędnych do potwierdz. tych kryteriów. uchwała

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

63XV/163/152015/11/25trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i plac. ośw. niepublicznych oraz publicznych prowadz. przez inny niż jedn. samorz. terytorial. organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiuchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

64XV/176/152015/11/25zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"uchwała

65XV/164/152015/11/25uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.Uchwała

Załącznik nr 1

66XV/165/152015/11/25uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.Uchwała

Załącznik nr 1

67XV/166/152015/11/25przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.uchwała

załącznik - wniosek+ uzasadnienie wniosku

załącznik - taryfa 2015

68XV/167/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Gorzyckiej (Irysowa)załącznik

uchwała

69XV/168/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Staroprzygodzkiej (Przyjacielska)uchwała

załącznik

70XV/169/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Tęczowej (Kolorowa)uchwała

załącznik

71XV/170/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Diamentowa)uchwała

załącznik

72XV/171/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Szmaragdowa)uchwała

załącznik

73XV/172/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Szafirowa)uchwała

załącznik

74XV/173/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Topazowa)uchwała

załącznik

75XV/174/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Opalowa)uchwała

załącznik

76XV/175/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Torowej (Rubinowa)uchwała

załącznik

77XIII/145/152015/10/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

78XIII/146/152015/10/28zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokuchwała

79XIII/147/152015/10/28przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicz. i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. na rok 2016uchwała

program współpracy

80XIII/148/152015/10/28przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2018”. uchwała

załącznik

81XIII/149/152015/10/28ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów uchwała

załącznik

82XIII/150/152015/10/28nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Południowejuchwała

załącznik

83XIII/151/152015/10/28zaliczenia drogi w rejonie ul. Tęczowej, do kategorii dróg gminnychUchwała

Załącznik

84XIII/152/152015/10/28zmiany uchwały nr III/17/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymUchwała

85XIII/153/152015/10/28zmiany uchwały nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowegoo dróg gminnych w OW na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchuuchwała

86XIII/154/152015/10/28zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Ostrów Wielkopolskiuchwała

załącznik -pismo Marszałka Woj. Wielkopolskiego

załącznik - projekt uchwały Sejmiku Wojweództwa Wielkopolskiego

zał do projektu uchwały

87XIII/155/152015/10/28 przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"Uchwała

załącznik

88XII/122/152015/09/30nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopoklskiegotreść aktu

89XII/123/152015/09/30nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

90XII/124/152015/09/30przyznania Medalu Republiki Ostrowskiejtreść aktu

91XII/125/152015/09/30przyznania Medalu Republiki Ostrowskiejtreść aktu

92XII/126/152015/09/30przyznania Medalu Republiki Ostrowskiejtreść aktu

93XII/127/152015/09/30przyznania Medalu Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

94XII/128/152015/09/30przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

95XII/129/152015/09/30przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

96XII/130/152015/09/30przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

97XII/131/152015/09/30przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegotreść aktu

98XII/132/152015/09/30wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w Kaliszutreść aktu

99XII/133/152015/09/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet