Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1VI/63/192019/02/18 uchylenia uchwały Nr LI/586//2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.Uchwała

2VI/64/192019/02/18 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

3VI/65/192019/02/18 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

4VI/66/192019/02/18udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego Uchwała

5VI/67/192019/02/18międzygminnego dot. powierzenia GMOW zadania pn.:Modernizacji odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców.Uchwała

Zał.

6VI/68/192019/02/18udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku. Uchwała

Załacznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

7VI/69/192019/02/18 podjęcia współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Qingbaijiang dystryktem miasta Chengdu w Chińskiej Republice Ludowej iUchwała

8VI/70/192019/02/18określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo właUCHWAŁA

9VI/71/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/605/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 1 ŚrodmieścieUchwała

10VI/72/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/606/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 2 WenecjaUchwała

11VI/73/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/607/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 3 KrępaUchwała

12VI/74/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/608/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 4 Jana Pawła IIUchwała

13VI/75/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/609/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 5 PruślinUchwała

14VI/76/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/610/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 6 Kamienice StareUchwała

15VI/77/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/611/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 7 Zacisze - ZębcówUchwała

16VI/78/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/612/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 8 OdolanowskieUchwała

17VI/79/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/613/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 9 Nowe ParceleUchwała

18VI/80/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/614/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 10 Parcele ZacharzewskieUchwała

19VI/81/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/615/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 11 Powstańców WielkopolskichUchwała

20V/37/192019/01/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wniosku o powołanie Pana Michała Żabińskiego na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz projektu uchwały w tej sprawie.Uchwała

21V/38/192019/01/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

22V/39/192019/01/30 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

23V/40/192019/01/30emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

24V/41/192019/01/30pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Uchwała

25V/42/192019/01/30przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka.Uchwały

26V/43/192019/01/30 przedstawienia R.M. Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 części działki 1/11 z obrębu 0206.Uchwała

27V/44/192019/01/30nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie WielkopolskimUchwała

28V/45/192019/01/30określ. kryteriów naboru stos. na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publ. przedszkoli i innych publ. form wych. przedszk. prowadz. przez GM Ost. Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdz. tych kryteriówUchwała

29V/46/192019/01/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

30V/47/192019/01/30powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego ZakładUchwała

31V/48/192019/01/30zmiany uchwały Nr IX/81/91 RM w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z późn. zm.Uchwała

32V/49/192019/01/30zmiany uchwały Nr IX/80/91 RM w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z późn. zm.Uchwała

33V/50/192019/01/30przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za 2018 rokUchwała

34V/51/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 1 "Śródmieście"Uchwała

35V/52/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 2 "Wenecja"Uchwała

36V/53/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 3 "Krępa"Uchwała

37V/54/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 4 "Jana Pawła II"Uchwała

38V/55/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 5 "Pruślin"Uchwała

39V/56/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 6 "Kamienice Stare"Uchwała

40V/57/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 7 "Zacisze-Zębców"Uchwała

41V/58/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 8 "Odolanowskie"Uchwała

42V/59/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 9 "Nowe Parcele"Uchwała

43V/60/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 10 "Parcele Zacharzewskie"Uchwała

44V/61/192019/01/30zarządzenie wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 11 "Powstańców Wielkopolskich"Uchwała

45V/62/192019/01/30 ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2019 Rokiem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. UCHWAŁA

46IV/18/182018/12/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

47IV/19/182018/12/27 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

48IV/20/182018/12/27 ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Uchwała

49IV/21/182018/12/27 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

50IV/22/182018/12/27uchwały budżetowej na 2019 rokUchwała

51IV/23/182018/12/27wyboru metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospod. odpadami kom.Uchwała

52IV/24/182018/12/27przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski".Uchwała

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

53IV/25/182018/12/27zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.502.2018.20 z dnia 26 października 2018 roku.Uchwała

54IV/26/182018/12/27 zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej - KDW 1 do kategorii dróg gminnychUchwała

55IV/27/182018/12/27zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnychUchwała

56IV/28/182018/12/27uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Uchwała

Zał.

57IV/29/182018/12/27uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Uchwała

załącznik

58IV/31/182018/12/27 przyjęcia Programu działań Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz seniorów na lata 2019-2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorówRprojekt uchwały - BIP

zał.

59IV/30/182018/12/27ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023Uchwała

załącznik

60IV/32/182018/12/27odwołanie Pani Danuty Czajki ze stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

61IV/33/182018/12/27zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rokUchwała

62IV/34/182018/12/27powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

63IV/35/182018/12/27powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych RMUchwała

64IV/36/182018/12/27Porozumienia międzygminnego na prowadzenie schroniska w Wysocku WielkimUchwała

65III/11/182018/12/11 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

66III/12/182018/12/11 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

67III/13/182018/12/11 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 rokuUchwała

68III/14/182018/12/11określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 rokuUchwała

69III/15/182018/12/11określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad. rzeczow. w postaci produktów żywn. dla osób objętych wielol.rząd. progr. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Uchwała

70III/16/182018/12/11podwyższenia kryt.doch.uprawniającego do przyznania nieodpł.pomocy w zakr.dożyw.w formie świadcz.pieniężn.na zakup posiłku lub żywn.dla osób objętych w.rz.p."Posiłęk w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwały

71III/17/182018/12/11upoważnienie wiceprzewodniczących Rady MiejskiejUchwała

72II/4/182018/11/30powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

73II/5/182018/11/30powołanie Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiUchwała

74II/6/182018/11/30powołanie komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa WielkopoloskiegoUchwała

75II/7/182018/11/30wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

76II/8/182018/11/30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

77II/9/182018/11/30 zmiany uchwały budżetowej n a 2018 rokUchwała

78II/10/182018/11/30ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

79I/1/182018/11/19wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

80I/2/182018/11/19wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskieUchwała

81I/3/182018/11/19wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

82LIII/617/182018/10/31zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

83LIII/618/182018/10/31 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

84LIII/619/182018/10/31w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku.Uchwała

85LIII/620/182018/10/31przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymiUchwała

Załącznik do uchwały

86LIII/621/182018/10/31 nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

Załącznik do uchwały

87LIII/623/182018/10/31nadania nazwy w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

88LIII/629/182018/10/31nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Różanejuchwała

załącznik

89LIII/630/182018/10/31 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grodzieńskiejuchwała

załącznik

90LIII/631/182018/10/31 nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załacznik

91LIII/622/182018/10/31 powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu sporządzenia mapy akustycznejUchwała

92LIII/624/182018/10/31skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

93LIII/625/182018/10/31skargi na działalności Prezydenta Miasta ostrowa WielkopolskiegoUchwała

94LIII/626/182018/10/31nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa WielkopolskigoUchwała

95LIII/627/182018/10/31przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

96LIII/628/182018/10/31[Stwierdzenie nieważności § 43 ust.3 oraz § 109 ust.2 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2018r.] w sprawie statutu miastaUCHWAŁA_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁACZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

UZASADNIENIE_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

97LII/598/182018/09/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

98LII/599/182018/09/26 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

99LII/600/182018/09/26określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iUchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet