Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XLV/538/182018/02/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

2XLV/539/182018/02/28 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

3XLV/540/182018/02/28zmiany uchwały Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Uchwała

4XLV/541/182018/02/28udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku Uchwała

5XLV/542/182018/02/28Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnościUchwała

6XLV/543/182018/02/28trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświat. prowadzonych przez inny niż jst organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiUchwała

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

7XLV/544/182018/02/28udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdująuchwała

8XLV/545/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dębowej.uchwała

9XLV/546/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grabowskiejuchwała

10XLV/547/182018/02/28zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rokUchwała

11XLIV/521/182018/01/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

12XLIV/522/182018/01/30 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

13XLIV/523/182018/01/30 zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis. Uchwała

14XLIV/524/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Irysowejuchwała

15XLIV/525/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wiejskiej.uchwała

16XLIV/526/182018/01/30 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.uchwała

17XLIV/528/182018/01/30 zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. Ostrowie Wlkp na lata 2018-22”.Uchwała

Plan Rozwoju i Modernizacji

18XLIV/527/182018/01/30zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji.uchwały

Załącznik do uchwały

19XLIV/529/182018/01/30 pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Uchwała

20XLIV/530/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Nowa Krępa.uchwała

21XLIV/531/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dobrej.uchwała

22XLIV/532/182018/01/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Gorzyckiejuchwała

23XLIV/533/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jerzego Ofierskiegouchwała

24XLIV/534/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Krętejuchwała

25XLIV/535/182018/01/30określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, realizującym zadanie własne GMOWuchwała

26XLIV/536/182018/01/30 zmiany uchwały Nr XLII/501/2017 RMOW z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychuchwała

27XLIV/537/182018/01/30zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokuchwała

28XLIII/510/172017/12/27niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

29XLIII/511/172017/12/27dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczymUchwała

30XLIII/513/172017/12/27 ustanowienia Stypendium im. Św.Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wlkp. oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówUchwała

31XLIII/512/172017/12/27 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Topolowej.uchwałą

32XLIII/514/172017/12/27 zmiany Uchwały Nr XL/482/2017 Rady Miejskiej OW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiskaUchwała

33XLIII/515/172017/12/27 zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp z dn. 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu MiejskiegoUchwała

34XLIII/516/172017/12/27 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018r.Uchwała

35XLIII/517/172017/12/27zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraUchwała

Załącznik do uchwały

36XLIII/518/172017/12/27uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Uchwała

Załącznik

37XLIII/519/172017/12/27 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Uchwała

Załącznik

38XLIII/520/172017/12/27przyjęcia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w PoznaniuUchwała

39XLIII/505/172017/12/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

40XLIII/506/172017/12/27 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

41XLIII/507/172017/12/27ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.Uchwała

42XLIII/508/172017/12/27Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

43XLIII/509/172017/12/27 uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.Uchwała

44XLII/490/172017/11/30 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

45XLII/491/172017/11/30 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki RZZO Sp. z o.o.Uchwała

46XLII/492/172017/11/30udzielenie GOW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem"Pruślin".Uchwała

47XLII/493/172017/11/30zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymuchwała

48XLII/494/172017/11/30 zatwierdzenia taryf WODKAN dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GMOW na okres od dnia 01.01-31.12 2018Uchwała

Załącznik

49XLII/495/172017/11/30 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”Uchwała

Załacznik

50XLII/496/172017/11/30 zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

51XLII/497/172017/11/30przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZduńskiejUchwała

52XLII/498/172017/11/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Leszczynowej.uchwała

53XLII/499/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

54XLII/500/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

55XLII/501/172017/11/30 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychUchwała

56XLII/502/172017/11/30przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017 - 2019”Uchwała

Załącznik

57XLII/503/172017/11/30zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2017 rokUchwała

58XLII/504/172017/11/30rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89Uchwała

59XL/466/172017/10/31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała - BIP

60XL/467/172017/10/31 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała - BIP

61XL/468/172017/10/31przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Uchwała

62XL/469/172017/10/31określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.Uchwała

63XL/470/172017/10/31w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017 r.uchwała

64XL/471/172017/10/31zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2018 roku.uchwała

65XL/472/172017/10/31zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont całej elewacji.Uchwała

66XL/473/172017/10/31zaliczenia dróg w rejonie ulic Grabowskiej i Dębowej do kategorii dróg gminnychUchwała

67XL/474/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wluchwała

68XL/475/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

69XL/476/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

70XL/477/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

71XL/478/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

72XL/479/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

73XL/480/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie WlkUchwała z autopoprawką

74XL/481/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w OstrowieUchwała z autopoprawką

75XL/482/172017/10/31ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała

76XL/483/172017/10/31[UCHWAŁA STRACIŁA MOC] zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25.03.2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Uchwała

77XL/485/172017/10/31 obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. UCHWAŁA

78XL/486/172017/10/31zmiany uchwały II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

79XL/487/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

80XL/488/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

81XL/484/172017/10/31 zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Projekt Uchwały

82XXXIX/465/172017/10/19stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXV/405/2017 RM w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta OW dot. powstania na terenie OW hali widowiskowo-sportowejuchwała

83XXXVIII/458/172017/10/02 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin.uchwała

84XXXVIII/457/172017/10/02 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Majorka.uchwała

załącznik 1

85XXXVIII/456/172017/10/02udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysockaw Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m."uchwała

86XXXVIII/455/172017/10/02wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski trzech udziałów spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. UCHWAŁA

87XXXVIII/454/172017/10/02 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała - BIP

88XXXVIII/453/172017/10/02zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała - BIP

89XXXVIII/459/172017/10/02przyznania Medalu Republiki Ostrowskiejuchwała

90XXXVIII/460/172017/10/02przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

91XXXVIII/461/172017/10/02przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

92XXXVIII/462/172017/10/02zmiany uchwały nr LI/500/2014 RM z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia, przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania :uchwała

93XXXVIII/463/172017/10/02zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 RM z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta OWuchwała

94XXXVIII/464/172017/10/02Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

95XXXVIII/447/172017/10/02zmiana uchwały nr II/5/2014 RM OW z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych...uchwała

96XXXVIII/448/172017/10/02zmiany uchwały nr II/4/2017 RM z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RMuchwała

97XXXVIII/451/172017/10/02wyboru Wiceprzewodniczącego RMuchwała

98XXXVIII/452/172017/10/02wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiejuchwała

99XXXVII/424/172017/08/30wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet