Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XII/153/192019/08/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

2XII/154/192019/08/28zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokUchwała

3XII/155/192019/08/28 zmiany uchwały nr XVII/495/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022"Uchwała

Załączniki do uchwały nr 1 i 2

4XII/156/192019/08/28zmiany uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnUchwała

5XII/157/192019/08/28 zmiany uchwały nr V/51/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraUchwała

6XII/158/192019/08/28 określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaUchwała

7XII/159/192019/08/28 zmiany uchwały nr LII/600/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, któUchwała

8XII/160/192019/08/28sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w lokalnym transporcie zbiorowymUchwała

9XII/161/192019/08/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Grabowską, a ul. Olszynową.Uchwała

Załącznik

10XI/134/192019/06/26udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufaniaUchwała

11XI/135/192019/06/26zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta OW za 2018 rokUchwała

12XI/136/192019/06/26absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rokUchwała

13XI/137/192019/06/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

14XI/138/192019/06/26zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

15XI/139/192019/06/26określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie WielkopolskimUchwała

Uzasadnienie

16XI/140/192019/06/26 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta OW terenu w rejonie ul. Zduńskiej.Uchwała

Zał. mapa

Zał. nr 3

17XI/141/192019/06/26udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim naUchwała

18XI/142/192019/06/26zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.z dn.28.05.2018 r. ws.wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm.Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

19XI/143/192019/06/26[Stwierdzenie nieważności załącznika w pkt.3 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.07.2019r.] określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoUchwała

Wzór wniosku

20XI/144/192019/06/26powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwała

21XI/145/192019/06/26 udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta OWUchwała

22XI/146/192019/06/26[Stwierdzenie nieważności § 4 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2019r.] ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki PublicznejUCHWAŁA

23XI/147/192019/06/26 zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

załącznik

24XI/148/192019/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Agrestowej.uchwała

załącznik

25XI/149/192019/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jana Danyszauchwała

załącznik

26XI/150/192019/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Zakątekuchwała

załącznik

27XI/151/192019/06/26powołanie Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowychUchwała

28XI/152/192019/06/26przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/2011 Rady MiejskiejUchwała

29IX/113/192019/05/29 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

30IX/111/192019/05/29zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

31IX/112/192019/05/29zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

32IX/114/192019/05/29 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 rokuUchwała

Zał.

33IX/115/192019/05/29zm.Uchw.NrL/579/2018RMOW z27.06.2018r.ws.ust.regulaminów okr.wys.stawek i sz.war.prz..dod.do wynagr.,sz.war.obl.i wypł.w.za g.ponad.i g.d.zast.or.kryt.i tr.prz.nagród,ich wys.i war.wypł.d.nauczycieli zatr.w plac.ośw.dla kt.org.pr.j.GMOUchwała

34IX/116/192019/05/29okr.zasad udziel.i rozm.obniżek oraz przyz.zwoln.od tyg.ob.wym.g.zaj.dydakt.,wych. i opiek.dla dyr. i wiced.szkół i placówek oraz nauczycieli pełn.inn.stan.kierown.w szkole,a także okr.tyg.ob.wym.g.zaj.pedag.,psych.,log.i terap.ped.Uchwała

Zał.

35IX/117/192019/05/29 zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 RMOW z dnia 27.10.2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wlkp oraz nadania jej statutuUchwała

36IX/118/192019/05/29zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwała

37IX/119/192019/05/29 umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80. Rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą.UCHWAŁA

ZAŁ.

38IX/120/192019/05/29 zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za 2018Uchwała

39IX/121/192019/05/29 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. MoniuszkiUchwała

40IX/122/192019/05/29nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Bakaliowej Uchwała

zał.

41IX/123/192019/05/29 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wojska PolskiegoUchwała

zał.

42IX/124/192019/05/29nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie WielkopolskimUchwała

zał.

43IX/125/192019/05/29 nadania nazwy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Południowej.Uchwała

zał.

44IX/126/192019/05/29nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka.Uchwała

zał.

45IX/127/192019/05/29 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Promienistej.Uchwała

zał.

46IX/128/192019/05/29zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

47IX/130/192019/05/29zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

48IX/129/192019/05/29 zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

49IX/131/192019/05/29zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

50IX/132/192019/05/29 zaliczenia drogi w rejonie ul. Bartkiewicza do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

51IX/133/192019/05/29zaliczenia drogi w rejonie ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

52VIII/98/192019/04/24zmiany uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 28.04.2011 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwała

53VIII/99/192019/04/24zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

54VIII/101/192019/04/24uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp dla działek 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 części działki 1/11 z obrębu 0206.Uchwała

Zał. 1

Zał.2

Zał.3

55VIII/102/192019/04/24zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymUchwała

Uzasadnienie

Zał. 1

56VIII/103/192019/04/24ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymUchwała

Uzasadnienie

57VIII/104/192019/04/24przedstawienia RM OW projektu zmiany Uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

58VIII/105/192019/04/24 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WiUchwała

Uzasadnienie

59VIII/106/192019/04/24oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 201Uchwała

Uzasadnienie

60VIII/107/192019/04/24 zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

Uzasadnienie

61VIII/108/192019/04/24zmiany uchwały Nr II/5/2018 RM w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMUchwała

62VIII/109/192019/04/24zmiany uchwały Nr II/6/2018 RM w sprawie powołania komisji stałych RMUchwała

63VIII/110/192019/04/24 zm. uchw. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03.2019 r. w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pom. zdrow. naucz. oraz naucz. emeryt. i rencist. korzyst. z op. zdrow. oraz warunków i spos. przyzn. tych świad.Uchwała

64VII/82/192019/03/27zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

65VII/83/192019/03/27 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

66VII/84/192019/03/27przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2019 roku. Uchwała

67VII/85/192019/03/27 przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUchwała

68VII/86/192019/03/27uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wlkp. na lata 2019-2023"Uchwała

załącznik - plan

69VII/87/192019/03/27 zm. uchw. Nr IV/23/2018 RM z 27.12. 18r. w spr. wyboru met. ustalenia opłaty za gospod. odpad. i kom. i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyUchwała

70VII/88/192019/03/27sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku Uchwała

71VII/89/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

załącznik

72VII/90/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Połudnowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

73VII/91/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Zakątek do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

74VII/92/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Słowikowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

75VII/93/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Kukułczej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

76VII/94/192019/03/27zaliczenia dróg w rejonie ul. Skowronkowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

77VII/95/192019/03/27 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warUchwała

78VII/96/192019/03/27 ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodszeUchwała

79VII/97/192019/03/27przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. MiodowejUchwała

Zał.

80VI/63/192019/02/18 uchylenia uchwały Nr LI/586//2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.Uchwała

81VI/64/192019/02/18 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

82VI/65/192019/02/18 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

83VI/66/192019/02/18udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego Uchwała

84VI/67/192019/02/18międzygminnego dot. powierzenia GMOW zadania pn.:Modernizacji odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców.Uchwała

Zał.

85VI/68/192019/02/18udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku. Uchwała

Załacznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

86VI/69/192019/02/18 podjęcia współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Qingbaijiang dystryktem miasta Chengdu w Chińskiej Republice Ludowej iUchwała

87VI/70/192019/02/18określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo właUCHWAŁA

88VI/71/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/605/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 1 ŚrodmieścieUchwała

89VI/72/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/606/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 2 WenecjaUchwała

90VI/73/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/607/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 3 KrępaUchwała

91VI/74/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/608/2018 Rady Miejskiej OW z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 4 Jana Pawła IIUchwała

92VI/75/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/609/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 5 PruślinUchwała

93VI/76/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/610/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 6 Kamienice StareUchwała

94VI/77/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/611/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 7 Zacisze - ZębcówUchwała

95VI/78/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/612/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 8 OdolanowskieUchwała

96VI/79/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/613/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 9 Nowe ParceleUchwała

97VI/80/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/614/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 10 Parcele ZacharzewskieUchwała

98VI/81/192019/02/18zmiany uchwały nr LII/615/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 11 Powstańców WielkopolskichUchwała

99V/37/192019/01/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wniosku o powołanie Pana Michała Żabińskiego na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz projektu uchwały w tej sprawie.Uchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet