Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXIV/0/162016/08/30wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Dobrzyca części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumieniauchwała

2XXIII/239/162016/06/27zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rokuchwała

sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu

sprawozdanie finansowe

informacja o stanie mienia

errata do informacji o stanie mienia

errata do sprawozdania finansowego

3XXIII/240/162016/06/27Absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

4XXIII/241/162016/06/27zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

5XXIII/242/162016/06/27zmiany uchwały budżetowej na 2016 rokuchwała

6XXIII/243/162016/06/27zmiany nazwy odcinka ulicy Jasnej od Alei Solidarności do ulicy ks. prałata Czesława Majorka w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

7XXIII/244/162016/06/27nadania nazwy rondu usytowanemu na skrzyzowaniu ulicy Zębcowskiej z ulicą Budowlanychuchwała

załącznik

8XXIII/245/162016/06/27zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dzieci od 5-tego roku życia do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum.uchwała

9XXIII/259/162016/06/27wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.Uchwała

10XXIII/246/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Ostrów Wielkopolski części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

11XXIII/247/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Przygodzice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

12XXIII/248/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

13XXIII/249/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Odolanów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

14XXIII/250/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Sieroszewice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

15XXIII/251/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Raszków części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

16XXIII/252/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

17XXIII/253/162016/06/27wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Gołuchów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

18XXIII/254/162016/06/27wyrażenia zgody na przekazanie Miastu Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.uchwała

19XXIII/255/162016/06/27przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.uchwała

załącznik

20XXIII/256/162016/06/27wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim

21XXIII/257/162016/06/27przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUCHWAŁA

22XXIII/260/162016/06/27przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania publicznego pod nazwą „ Chodnik ul. Towarowa w Ostrowie Wielkopolskim”uchwała

23XXIII/258/162016/06/27przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie remontu kwatery żołnierzy 60 Pułku Piechoty na cmentarzu przy ul. Bema w Ostrowie WielkopolskimUCHWAŁA

24XXII/232/162016/05/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

25XXII/233/162016/05/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

26XXII/234/162016/05/30emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

27XXII/235/162016/05/30zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimUchwała

Załącznik

28XXII/236/162016/05/30zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr L/483/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów.uchwała

29XXII/237/162016/05/30zmiany uchwały nr XX/224/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 ruchwała

załącznik

30XXII/238/162016/05/30przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania publicznego pn. "Przebydowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11- ul. Wrocławskiej z drogami kategorii gminnej ul. Sadową i Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim".uchwała

31XXI/227/162016/04/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

32XXI/228/162016/04/27 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

33XXI/229/162016/04/27udzielania z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

34XXI/230/162016/04/27zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1 do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

uchwała

35XXI/231/162016/04/27zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 28 .10.2015 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchwałami nr: XVI/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016uchwała

załącznik

36XX/219/162016/03/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

37XX/220/162016/03/30zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

38XX/221/162016/03/30zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimisUchwała

39XX/222/162016/03/30zmiany uchwały nr XVI/180/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasaUchwała

40XX/223/162016/03/30wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

41XX/224/162016/03/30udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 roku. Uchwała

załacznik nr 1

załacznik nr 2

42XX/225/162016/03/30przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016-2022Uchwała

Załącznik

43XX/226/162016/03/30przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2016 roku Uchwała

Załącznik

44XIX/218/162016/03/03zm. uchw. nr XIII/155/2015 RMOW z 28.10.2015 w spr.przyj. PGNdla M OW zm. uchw.XV/176/2015 z 25.11.2016 RMOW w spr.zm.uchw.XIII/155/2015 w spr.prz. PGNdla MOWi uchw.nr XVIII/215/2016 z 24.02.2016 RMOW w spr. prz. zm. w PGN dla MOWuchwała

załącznik

45XVIII/215/162016/02/24przyjęcia zmian w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"uchwała

załącznik

46XVIII/199/162016/02/24zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

47XVIII/200/162016/02/24 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.uchwała

48XVIII/201/162016/02/24przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022uchwała

załącznik

49XVIII/202/162016/02/24określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta OW podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dział. w celu os. zysku na real. zadań publ. inn. niż określ. w ust z d 24.04.2003 o dział. poż. publ. i o wolontariacieuchwała

zał. nr 1 roztrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

zał nr 2

50XVIII/203/162016/02/24przyjęcia do realizacji projektu pn. „Do pływania jeden krok”w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży" w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" współfin. ze środków FZUchwała

51XVIII/204/162016/02/24 wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskichuchwala

52XVIII/205/162016/02/24wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała rozstrzygnięcie nadzorcze (RIO 23.03.2016)

53XVIII/206/162016/02/24określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościuchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

54XVIII/207/162016/02/24określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez GMOW w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiuchwała

55XVIII/208/162016/02/24zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GMOW, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunkówUchwała

Załącznik nr 1

56XVIII/209/162016/02/24zaliczenia drogi w rejonie Osiedla "PRUŚLUIN" przebiegającej po dzialkach 14/24......................152/3 obręb 0207 i 122/6 ..........215/5 obrę 0208 w Ostrowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnychuchwała

zał. nr 1

57XVIII/210/162016/02/24 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim w osiedlu Pruślinuchwała

załącznik

58XVIII/211/162016/02/24nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Granicznej i św. Floriana.uchwała

załącznik

59XVIII/212/162016/02/24skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskimuchwała - BIP

60XVIII/213/162016/02/24uchylenia uchwały nr XXIV/342/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.08.2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie Al. Słowackiegouchwała

61XVIII/214/162016/02/24przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiejuchwała

załącznik

62XVIII/216/162016/02/24wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczegoUchwała

63XVIII/217/162016/02/24zmiany uchwały nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn.30.10.2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimUchwała

64XVII/193/162016/01/27zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w spr. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2017"uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

65XVII/194/162016/01/27Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rokuchwała

66XVII/195/162016/01/27skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróguchwała - BIP

67XVII/196/162016/01/27nadania nazwy rondu usytowanemu u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Wolności i Partyzanckiejuchwała

uzasadnienie

załącznik

68XVII/197/162016/01/27zatwierdzenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2015-2018".uchwała

załącznik - Plan inwestycyjny

załącznik - Plan Rozwoju i Modernizacji

69XVII/198/162016/01/27zmiany uchwały nr XVI/189/2015 RMOW z dnia 30.12. 2015 r. w spr. zm. załącznika do uch. nr X/104/2015 RMOW z dn. 29.06.2015 r. w spr. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ......uchwała

70XVI/177/152015/12/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

71XVI/178/152015/12/30zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokuchwała

72XVI/179/152015/12/30ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015uchwała

73XVI/180/152015/12/30poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Uchwała

74XVI/181/152015/12/30zmiany uchwały nr XII/137/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2016 rokuUchwała

75XVI/182/152015/12/30Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

76XVI/183/152015/12/30uchwały budżetowej na 2016 rokuchwała

77XVI/184/152015/12/30udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiegouchwała

78XVI/185/152015/12/30pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.uchwała

79XVI/186/152015/12/30udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą :"Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin"uchwała

80XVI/187/152015/12/30zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

81XVI/188/152015/12/30ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2016 Rokiem Antoniego Kaliny uchwała

82XVI/189/152015/12/30zmiany zał. do uchwały nr X/104/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w spr. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnicia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyuchwała

załącznik

83XVI/190/152015/12/30zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

84XVI/191/152015/12/30zaliczenia drogi w rejonie ul. Granicznej, do kategorii dróg gminnych.Uchwała

Załącznik

85XVI/192/152015/12/30przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136.uchwała

załącznik

86XV/156/152015/11/25zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

87XV/157/152015/11/25 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokuchwała

88XV/158/152015/11/25zmiany uchwały nr XII/135/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.Uchwała

89XV/159/152015/11/25określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

90XV/160/152015/11/25określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.Uchwała

91XV/161/152015/11/25określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuchwała

92XV/162/152015/11/25określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest GMOW do postępowania rekrut. dla kandydatów zam. poza obwodami szkół oraz dok. niezbędnych do potwierdz. tych kryteriów. uchwała

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

93XV/163/152015/11/25trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i plac. ośw. niepublicznych oraz publicznych prowadz. przez inny niż jedn. samorz. terytorial. organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiuchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

94XV/176/152015/11/25zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"uchwała

95XV/164/152015/11/25uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.Uchwała

Załącznik nr 1

96XV/165/152015/11/25uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2016 rok.Uchwała

Załącznik nr 1

97XV/166/152015/11/25przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.uchwała

załącznik - wniosek+ uzasadnienie wniosku

załącznik - taryfa 2015

98XV/167/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Gorzyckiej (Irysowa)załącznik

uchwała

99XV/168/152015/11/25nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Staroprzygodzkiej (Przyjacielska)uchwała

załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet