Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXII/253/202020/04/30 zmiany uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2020 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego naUchwała

2XXII/249/202020/04/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

3XXII/250/202020/04/30zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

4XXII/251/202020/04/30zmiany uchwały Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Uchwała

5XXII/252/202020/04/30niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

6XXII/254/202020/04/30określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała

7XXII/255/202020/04/30przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUchwała

Załącznik

8XXII/256/202020/04/30zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

9XXII/257/202020/04/30przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZębcowskiejUchwała

Zał.

10XXII/258/202020/04/30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. WodnąUchwała

zał.

11XXII/259/202020/04/30przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031Uchwała

zał.

12XXII/260/202020/04/30 nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17 Uchwała

Załącznik

13XXII/261/202020/04/30 zm.uchw. Nr L/577/2018 RMOW z dn. 27.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na zaw. porozum. w spr. wspólnej real.pr.pn."Program prof. nowotw,. skóry w AKO"Uchwała

14XXII/262/202020/04/30 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/621/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece PublicUCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

15XXII/263/202020/04/30 umiejscowienia kamieni wraz z tablicami pamiątkowymi upamiętniającymi „Ostrowskich Hallerczyków” w 100. rocznicę przejazdu generała Hallera przez Ostrów.UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK - BIP

16XXII/264/202020/04/30 określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uchwała

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

17XXII/265/202020/04/30udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wlkp.Uchwała

18XXII/266/202020/04/30rozpatrzenia petycji mieszkańcaUchwała

19XXI/242/202020/03/20zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

20XXI/243/202020/03/20zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

21XXI/244/202020/03/20wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

22XXI/245/202020/03/20szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęUchwała

23XXI/246/202020/03/20.zmiany uch.nr XIII/155/2015 RM OW z 28 paźdz.2015 w spr.przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchw.nr XV/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016, XXI/231/2016, XXXII/382/201Uchwała

Załącznik do Uchwały

24XXI/247/202020/03/20przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. PiłsudskiegoUchwała

Załącznik graficzny do projektu uchwały

25XXI/248/202020/03/20w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik do uchwały

26XX/229/202020/02/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

27XX/230/202020/02/26zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Uchwała

28XX/231/202020/02/26 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej.Uchwała

załącznik graficzny do projektu uchwały

29XX/232/202020/02/26 powierzenia spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania własnego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

30XX/233/202020/02/26 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku. Uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

załacznik nr 2 do uchwały

31XX/234/202020/02/26 określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iUchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

32XX/235/202020/02/26 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2020 roku.Uchwała

załącznik do uchwały

33XX/236/202020/02/26wyrażenia zgody na zawarcie poroz. międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wlkp. w 2020 roku zad. związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlok.na gruntach wsi Wysocko W.Uchwała

porozumienie BIP

34XX/237/202020/02/26sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 rokuUchwała

Załącznik

35XX/238/202020/02/26 uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowej w Ostrowie wielkopolskim oraz uchwały zmieniającej przebieg przedmiotowej ulicyUchwała

36XX/239/202020/02/26[Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6.04.2020 r. nr KN-I.4131.1.195.2020.20 – nieważność § 9 ust. 1 pkt 3] ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimUchwała

załącznik do uchwały

37XX/240/202020/02/26wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla seniorów z terenu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta SenioraUchwała

38XX/241/202020/02/26zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIII/174/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w KaliszuUchwała

39XIX/221/202020/01/29zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

40XIX/222/202020/01/29zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokUchwała

41XIX/223/202020/01/29wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

42XIX/224/202020/01/29 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatUchwała

43XIX/225/202020/01/29uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2020-2024Uchwała

Załącznik

44XIX/226/202020/01/29 ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2020 rokiem św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. UCHWAŁA

45XIX/227/202020/01/29przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.Uchwała

46XIX/228/202020/01/29 udzielenia odp na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp na uchwałę XVIII/204/2016 RM Ostrowa Wlkp z 24.02. 2016r w spr wprow Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMOstrów WlkpUchwała

47XVIII/202/192019/12/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

48XVIII/203/192019/12/30 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

49XVIII/204/192019/12/30ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Uchwała

50XVIII/205/192019/12/30WPF 2020Uchwała

51XVIII/206/192019/12/30uchwała budżetowa na 2020 r.Uchwała

52XVIII/207/192019/12/30zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.Uchwała

53XVIII/208/192019/12/30ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w ostrowie WielkopolskimUchwała

54XVIII/209/192019/12/30[Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.15.2020.20 z dn. 6.02.2020] szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich ...Uchwała

55XVIII/210/192019/12/30porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zad. związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.Uchwała

porozumienie schronisko

56XVIII/211/192019/12/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Kazimierza GrześkowiakaUchwała

załącznik

57XVIII/212/192019/12/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. dr Tadeusza Jankowskiego.Uchwała

załącznik

58XVIII/213/192019/12/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul.KonwaliowejUchwała

załącznik

59XVIII/214/192019/12/30uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Uchwała

Załącznik

60XVIII/215/192019/12/30 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok. Uchwała

Załącznik

61XVIII/216/192019/12/30 zmiany uchwały Nr LIII/621/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

62XVIII/217/192019/12/30uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/189/2019 z dnia 30 października 2019 rokuUchwała

63XVIII/218/192019/12/30zmiany uchw. Nr XLIII/414/2013 RMOW z dn.28.11.2013r.w spr. ustalenia wys.opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Ż w OW oraz określ.waru. zwoln.od ponoszenia tych opł.Uchwała

64XVIII/219/192019/12/30określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020.Uchwała

65XVIII/220/192019/12/30pozostawienie skargi bez rozpatrzeniaUchwała

66XVII/195/192019/11/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

67XVII/196/192019/11/27 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała

68XVII/197/192019/11/27uchylenia uchwały nr XV/192/2019 Rady Miejskiej z dnia 7 .11.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała

69XVII/198/192019/11/27przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Przedstawienie graficzne

70XVII/199/192019/11/27miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. TopolowejUchwała

uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

71XVII/200/192019/11/27wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymUchwała

załącznik nr 1 do uchwały

72XVII/201/192019/11/27 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żł.M. w OW oraz określ.warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłatUchwała

73XV/192/192019/11/07 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.Uchwała

74XV/193/192019/11/07zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Traci moc Uchwała 27.11.2019

75XV/194/192019/11/07 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Traci moc Uchwała 27.11.2019

76XIV/178/192019/10/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

77XIV/179/192019/10/30zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

78XIV/180/192019/10/30określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 rokuUchwała

79XIV/181/192019/10/30zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2020 rokuUchwała

80XIV/182/192019/10/30 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 rokuUchwała

81XIV/183/192019/10/30zmiany uchwały nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych zUchwała

82XIV/184/192019/10/30 określenia wzoru dekl. o wysokości opłaty za gospod. odpadami komun.składanej przez właścicieli nieruch.na terenie GMOW oraz warunków i trybu składania dekl.za pomocą środków komun.elekt. Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

83XIV/185/192019/10/30 uchylenia uchwały nr XXXVIII/457/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017r.Uchwała

84XIV/186/192019/10/30zmiany Uchwały Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej OW z dn. 27 grudnia 2017 r. w spr. ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówUchwała

Regulamin przyznawania Stypendium im. Św.Jana Pawła II.BIP

Wniosek o przyznanie Stypendium.BIP

85XIV/187/192019/10/30 zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

86XIV/188/192019/10/30 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

Załącznik

87XIV/189/192019/10/30przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.Uchwała

Zał.

88XIV/190/192019/10/30przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022"Uchwała

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022

89XIV/191/192019/10/30rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

90XIII/162/192019/09/25zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

91XIII/164/192019/09/25 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik nr 1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski tekst ujednolicony

Załącznik nr 2a – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski w skali 1:10 000

Załącznik nr 2b – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 2c – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany studium

92XIII/165/192019/09/25 uchwalenia mpzp miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Uchwała

Załącznik graficzny do uchwały

Rozstrzygnięcie RM Ostrowa Wlkp.o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie RM Ostrowa Wlkp.o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

93XIII/166/192019/09/25 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej Topole- Osiedle z miastem Ostrów WielkopolskiUchwała

94XIII/167/192019/09/25zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

95XIII/168/192019/09/25 zm. uchw. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03 2019 r. w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pom. zdrow. naucz. oraz naucz. emeryt. i rencist. korzyst. z op. zdrow. oraz warunków i spos. przyzn. tych świaUchwała

96XIII/169/192019/09/25Zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia.Uchwała

97XIII/170/192019/09/25przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

98XIII/171/192019/09/25przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

99XIII/172/192019/09/25przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet