Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXXVII/424/172017/08/30wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

2XXXVII/425/172017/08/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała BIP

3XXXVII/426/172017/08/30 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała BIP

4XXXVII/427/172017/08/30 ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW, funduszu stypen. oraz zasad, warunków i trybu przyznawaniaUchwała BIP

5XXXVII/428/172017/08/30projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie CUW w Ostrowie Wlkp. oraz nadania jej statutu uchwała

6XXXVII/430/172017/08/30nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wlkp., ul. Wrocławska 51Uchwała BIP

7XXXVII/429/172017/08/30wskaz. jedn. budż., które tworzą wydz. rach. doch., źródła doch., przezn. tych doch. oraz sposób i tryb sporzą. planu fin. doch. i wydat.nimi finansowanych, dokon. zm. w tym planie oraz ich zatw.uchwała

8XXXVII/431/172017/08/30nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 171.Uchwała BIP

9XXXVII/432/172017/08/30określenia przeznaczenia mienia jedn. budżet. po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miasto OW.Uchwała BIP

10XXXVII/433/172017/08/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 30.Uchwała - poz. - bip

11XXXVII/434/172017/08/30 przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie WielkopolskimUchwała

12XXXVII/435/172017/08/30przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńuchwała intencyjna

13XXXVII/436/172017/08/30udziel. pomocy finans. Pow. Ostrowskiemu w rormie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5311) ul. Grabowska w Ostrowie wielkopolski - budowa chodnika na odc. dł. ok. 600 m"projekt uchwaly

14XXXVII/437/172017/08/30 udz. pom. finans. PO w formie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5290P od skrz. z dr. kraj nr 36 w O W z drogą nr 5285P w miejsc. Radłów naq odc. dl.ok.2150 muchwała

15XXXVII/438/172017/08/30przedstawienia Radzie miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu aneksu nr 1/2017 do porozumienia midzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004uchwała

16XXXVII/439/172017/08/30 wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zad.publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017 uchwała

17XXXVII/440/172017/08/30zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego. Projekt uchwały

18XXXVII/441/172017/08/30zmiany przebiegu ul. Rubinowej w Ostrowie wielkopolskimuchwała

19XXXVII/442/172017/08/30zmiany przebiegu ul. Diamentowej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

20XXXVII/443/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

21XXXVII/444/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

22XXXVII/445/172017/08/30na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

23XXXVII/446/172017/08/30udzielenia Gminie Borek Wielkopolski pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w dniu 11.08.2017r.Uchwała - BIP

24XXXVI/423/172017/08/25przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

25XXXV/405/172017/06/26ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. powstania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego hali widowiskowo-sportowejuchwała

26XXXV/406/172017/06/26 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i OPITUSprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2016 - BIP

Uchwała

27XXXV/407/172017/06/26absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwala

28XXXV/408/172017/06/26zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

29XXXV/409/172017/06/26 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała BIP

30XXXV/410/172017/06/26wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

31XXXV/411/172017/06/26Zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.uchwała

32XXXV/412/172017/06/26zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lubUchwała

33XXXV/414/172017/06/26szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

34XXXV/413/172017/06/26zmiany uchw. Nr X/101/2015 RMOW z dn.29.06.2015r. w spr. wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia - DDP działającego przy MOPS i przekształcenia go i utworzenia DD"Senior-WIGOR" w OWUchwała - BIP

35XXXV/415/172017/06/26zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

36XXXV/416/172017/06/26wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"Uchwała - BIP

37XXXV/417/172017/06/26 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała - projekt

38XXXV/418/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej-Strzeleckiejuchwała

39XXXV/420/172017/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknejuchwała

40XXXV/419/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej.uchwała

41XXXV/421/172017/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej.uchwała

42XXXV/422/172017/06/26skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimUchwała

43XXXIV/397/172017/05/31Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...Uchwała - BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1

44XXXIV/398/172017/05/31 udzielania dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujUchwała

Uzasadnienie U

45XXXIV/399/172017/05/31Przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do uchwały

46XXXIV/401/172017/05/31zmiany uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.uchwała

uzasadnienie do uchwały

47XXXIV/402/172017/05/31 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

załącznik 2

48XXXIV/403/172017/05/31 zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

49XXXIV/404/172017/05/31 zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

50XXXIV/395/172017/05/31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

51XXXIV/396/172017/05/31zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała - BIP

52XXXIV/400/172017/05/31 sprawie przejecia od Wojewody Wielkopolskiegfo zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychuchwała

uzasadnienie uchwały

53XXXIII/389/172017/04/26 zmiany Uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 rokuw sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wie uchwała

uzasadnienie

54XXXIII/390/172017/04/26uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.uchwała

uzasadnienie

zał 1

zał 2

zał 3

55XXXIII/391/172017/04/26ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego.UCHWAŁA

UZASADNIENIE

56XXXIII/392/172017/04/26zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodziny 3+" na terenie miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Rodziny 3+

57XXXIII/393/172017/04/26zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora. uchwały

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Seniora

58XXXIII/394/172017/04/26 zmiany w programie współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.Uchwała

Uzasadnienie

59XXXIII/387/172017/04/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

60XXXIII/388/172017/04/26 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

61XXXII/364/172017/03/29 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

62XXXII/365/172017/03/29zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.uchwała

63XXXII/366/172017/03/29[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI § 3 - Uchwała Nr 8/624/2017 z dnia 26.04.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanówuchwala - BIP

uzasadnienie - BIP

64XXXII/367/172017/03/29zm. uchw. nr XXX/344/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z 31.01.2017 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 r.uchwała

Uzasadnienie do uchwały

65XXXII/368/172017/03/29 podpisania Porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Bergerac we FrancjiUchwała

66XXXII/369/172017/03/29 zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim (ul. Ignacego Krasickiego)uchwała

uzasadnienie

załącznik

67XXXII/370/172017/03/29 nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

68XXXII/371/172017/03/29zaliczenia drogi w osiedlu Pruślin do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

69XXXII/372/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Pięknej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zał.

70XXXII/373/172017/03/29 zaliczenia dróg w rejonie ulicy Krętej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

71XXXII/374/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Tęczowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zalacznik

72XXXII/375/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Dobrej do kategorii dróg gminnych.uchwała

zał.

uzasadnienie

73XXXII/376/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

74XXXII/377/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Jasnej - Strzeleckiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

75XXXII/378/172017/03/29zaliczenia dróg w rejonie ulicy Ofierskiego do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

76XXXII/379/172017/03/29skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

77XXXII/380/172017/03/29określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest GM Ostrów Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.uchwała

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

78XXXII/381/172017/03/29dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

79XXXII/382/172017/03/29 zm. uchw. nr XIII/155/2015 RM OW z 28.10.2015 w spr. przyj. PGN dla Miasta OW zm. uchw. RM OW. nr XV/176/2015 z 25 11.2015, XVIII/215/2016 z 24.02.2016, XIX/218/2016 z 3.03.2016 i XXI/231/2016 z 27 .04.2016uchwała

uzasadnienie

Zał. baza PGN

80XXXII/383/172017/03/29 zatw. "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodoc. i kanal. WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2017 - 2019".uchwała

uzasadnienie

załącznik - plan rozwoju

81XXXII/384/172017/03/29przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowej.uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

82XXXII/385/172017/03/29przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

83XXXI/360/172017/02/28 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały BIP

zalacznik-1 BIP

zalacznik-2 BIP

zalacznik-3 BIP

84XXXI/355/172017/02/28 zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/ 55/2011 z dnia 31 marca 2011 rokuUchwała

Uzasadnienie

85XXXI/356/172017/02/28powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWA ŁA

UZASADNIENIE

86XXXI/357/172017/02/28sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały

87XXXI/359/172017/02/28[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY - Uchwała Nr 7/537/2017 z dnia 12.04.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] - Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

88XXXI/358/172017/02/28zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiProjekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

89XXXI/361/172017/02/28zmiany uchw. nr XXI/221/2012 z dn. 28.06.2012 r. RM OW w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek oplat za park w strefie płatnego park. oraz ustalenia sposobu ich pobierania.uchwała

uzasadnienie do uchwały

90XXXI/362/172017/02/28Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku Uchwała

Uzasadnienie

Projekt programu

91XXXI/363/172017/02/28 zmiany Uchwały nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówUchwała

Uzasadnienie

92XXXI/353/172017/02/28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

93XXXI/354/172017/02/28zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

94XXX/343/172017/01/31udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku. Uchwała

Uzasadnienie do Uchwały

95XXX/344/172017/01/31 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku. uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

załacznik nr 2 do uchwały

uzasadnienie do uchwały

96XXX/348/172017/01/31wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy MikstatUchwała

Uzasadnienie

97XXX/349/172017/01/31 udziel. Gminie OW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przezn. na dofinans. zadania pn "Rozwiązanie komunik ulicy Wylotowej z węzlem Pruślinuchwała

uzas. uchwała

98XXX/350/172017/01/31 zmiany uchwały nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyzUchwała-BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

99XXX/352/172017/01/31zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rokplan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet