Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1IV/18/182018/12/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

2IV/19/182018/12/27 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

3IV/20/182018/12/27 ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Uchwała

4IV/21/182018/12/27 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

5IV/22/182018/12/27uchwały budżetowej na 2019 rokUchwała

6IV/23/182018/12/27wyboru metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospod. odpadami kom.Uchwała

7IV/24/182018/12/27przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski".Uchwała

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

8IV/25/182018/12/27zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.502.2018.20 z dnia 26 października 2018 roku.Uchwała

9IV/26/182018/12/27 zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej - KDW 1 do kategorii dróg gminnychUchwała

10IV/27/182018/12/27zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnychUchwała

11IV/28/182018/12/27uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Uchwała

Zał.

12IV/29/182018/12/27uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Uchwała

załącznik

13IV/31/182018/12/27 przyjęcia Programu działań Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz seniorów na lata 2019-2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorówRprojekt uchwały - BIP

zał.

14IV/30/182018/12/27ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023Uchwała

załącznik

15IV/32/182018/12/27odwołanie Pani Danuty Czajki ze stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

16IV/33/182018/12/27zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rokUchwała

17IV/34/182018/12/27powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

18IV/35/182018/12/27powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych RMUchwała

19IV/36/182018/12/27Porozumienia międzygminnego na prowadzenie schroniska w Wysocku WielkimUchwała

20III/11/182018/12/11 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

21III/12/182018/12/11 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

22III/13/182018/12/11 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 rokuUchwała

23III/14/182018/12/11określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 rokuUchwała

24III/15/182018/12/11określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad. rzeczow. w postaci produktów żywn. dla osób objętych wielol.rząd. progr. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Uchwała

25III/16/182018/12/11podwyższenia kryt.doch.uprawniającego do przyznania nieodpł.pomocy w zakr.dożyw.w formie świadcz.pieniężn.na zakup posiłku lub żywn.dla osób objętych w.rz.p."Posiłęk w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwały

26III/17/182018/12/11upoważnienie wiceprzewodniczących Rady MiejskiejUchwała

27II/4/182018/11/30powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

28II/5/182018/11/30powołanie Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiUchwała

29II/6/182018/11/30powołanie komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa WielkopoloskiegoUchwała

30II/7/182018/11/30wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

31II/8/182018/11/30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

32II/9/182018/11/30 zmiany uchwały budżetowej n a 2018 rokUchwała

33II/10/182018/11/30ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

34I/1/182018/11/19wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

35I/2/182018/11/19wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskieUchwała

36I/3/182018/11/19wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

37LIII/617/182018/10/31zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

38LIII/618/182018/10/31 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

39LIII/619/182018/10/31w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku.Uchwała

40LIII/620/182018/10/31przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymiUchwała

Załącznik do uchwały

41LIII/621/182018/10/31 nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

Załącznik do uchwały

42LIII/623/182018/10/31nadania nazwy w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

43LIII/629/182018/10/31nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Różanejuchwała

załącznik

44LIII/630/182018/10/31 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grodzieńskiejuchwała

załącznik

45LIII/631/182018/10/31 nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załacznik

46LIII/622/182018/10/31 powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu sporządzenia mapy akustycznejUchwała

47LIII/624/182018/10/31skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

48LIII/625/182018/10/31skargi na działalności Prezydenta Miasta ostrowa WielkopolskiegoUchwała

49LIII/626/182018/10/31nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa WielkopolskigoUchwała

50LIII/627/182018/10/31przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

51LIII/628/182018/10/31[Stwierdzenie nieważności § 43 ust.3 oraz § 109 ust.2 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2018r.] w sprawie statutu miastaUCHWAŁA_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁACZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

UZASADNIENIE_BIP

ZAŁĄCZNIK_BIP

52LII/598/182018/09/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

53LII/599/182018/09/26 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

54LII/600/182018/09/26określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iUchwała

55LII/601/182018/09/26ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

56LII/602/182018/09/26regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Uchwała

57LII/603/182018/09/26wskaz.jedn.budż.,które tw. wydz. rach. doch.,źródła doch., przezn. tych doch. oraz spos.i tryb sporz. pl.finan. doch. i wyd. nimi finan., dok.zm. w tym pl. oraz ich zatw.UCHWAŁA

58LII/604/182018/09/26 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy OW korzystających z programu Karta Dużej Rodziny Gminy OWUchwała

59LII/605/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

60LII/606/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 2 „WENECJA” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

61LII/607/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 3 „KRĘPA” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

62LII/608/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 4 „JANA PAWŁA II” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

63LII/609/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA_BIP

64LII/610/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 „KAMIENICE STARE” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

65LII/611/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 7 „ZACISZE - ZĘBCÓW” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego UCHWAŁA

66LII/612/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

67LII/613/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 9 „NOWE PARCELE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

68LII/614/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 10 „PARCELE ZACHARZEWSKIE” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

69LII/615/182018/09/26w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 11 „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWAŁA

70LII/616/182018/09/26zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokUchwała

71LI/584/182018/08/30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

72LI/585/182018/08/30 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

73LI/587/182018/08/30zmiany uchwały nr XL/397/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana RowińskiegoUchwała

74LI/586/182018/08/30procesu rozwiązywania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju KomunalnegoUchwała

75LI/588/182018/08/30zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

76LI/589/182018/08/30wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko WielkieUchwała

77LI/590/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul.Promienistej do kategorii dróg gminnychUchwała

78LI/591/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

79LI/592/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

80LI/593/182018/08/30zaliczenia dróg w rejonie ul. Grodzieńskiej do kategorii dróg gminnych.Uchwała

81LI/594/182018/08/30 zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnych.Uchwała

82LI/595/182018/08/30wydania opinii o lokalizacji kasyna gryUchwała

83LI/596/182018/08/30 utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz ...Uchwały

84LI/597/182018/08/30skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

85L/569/182018/06/27rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego p...Uchwała

Załącznik

86L/570/182018/06/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

87L/571/182018/06/27 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

88L/572/182018/06/27przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Uchwała

89L/573/182018/06/27 udzielania dotacji w 2018r.na prace konserwatorskie ,restautorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Uchwała

90L/574/182018/06/27 zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychUCHWAŁA

91L/575/182018/06/27maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUCHWAŁA

92L/576/182018/06/27wspólnej realizacji proj. pn."Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"Uchwała

93L/577/182018/06/27wspólnej realizacji projektu pn."Program profilaktyki nowotworów skóry w AKO".Uchwała

94L/578/182018/06/27utworzenia sam.jedn.org.OCUW w OW oraz nadania jej statutuUchwała

95L/579/182018/06/27ustalenia regulaminów określ. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godz. doraźnych zastępstw...Uchwała

96L/580/182018/06/27określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tyg. ob. wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychow. i opiek. dla dyrektorów i wicedyr. szkół i plac. oraz nauczycieli pełn. in.stan. kier. w szkole..Uchwała

97L/581/182018/06/27programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

98L/582/182018/06/27 uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraUchwała

99L/583/182018/06/27utworzenia trzech okręgów wyborczych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla wyborów do Rady Powiatu Ostrowskiego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet