Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XLVII/553/182018/04/19 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

2XLVII/554/182018/04/19 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokUchwała

3XLVII/555/182018/04/19utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychUchwała

Załącznik

4XLVII/558/182018/04/19oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicyUchwała

Załącznik

5XLVII/559/182018/04/19zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WiUchwała

Załącznik do Uchwały

6XLVII/560/182018/04/19 programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

7XLVII/561/182018/04/19 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu Raszkowska Karta Rodziny 3+Uchwała

8XLVII/556/182018/04/19skarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

9XLVII/557/182018/04/19zmiany planu pracy komisji rewizyjnejUchwała

Załącznik

10XLVI/551/182018/03/28podziału Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymUchwała

11XLVI/552/182018/03/28uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowejuchwała

12XLVI/550/182018/03/28emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

13XLVI/548/182018/03/28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

14XLVI/549/182018/03/28 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

15XLV/538/182018/02/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

16XLV/539/182018/02/28 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

17XLV/540/182018/02/28zmiany uchwały Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Uchwała

18XLV/541/182018/02/28udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku Uchwała

19XLV/542/182018/02/28Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnościUchwała

20XLV/543/182018/02/28[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI § 3 ust. 5 - Uchwała Nr 9/516/2018 z dnia 27.03.2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu] w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświat. prowadzonych przez inny niż jst organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiUchwała

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

21XLV/544/182018/02/28udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdująuchwała

22XLV/545/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dębowej.uchwała

23XLV/546/182018/02/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grabowskiejuchwała

24XLV/547/182018/02/28zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rokUchwała

25XLIV/521/182018/01/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

26XLIV/522/182018/01/30 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Uchwała

27XLIV/523/182018/01/30 zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis. Uchwała

28XLIV/524/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Irysowejuchwała

29XLIV/525/182018/01/30uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wiejskiej.uchwała

30XLIV/526/182018/01/30 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.uchwała

31XLIV/528/182018/01/30 zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. Ostrowie Wlkp na lata 2018-22”.Uchwała

Plan Rozwoju i Modernizacji

32XLIV/527/182018/01/30zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji.uchwały

Załącznik do uchwały

33XLIV/529/182018/01/30 pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Uchwała

34XLIV/530/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Nowa Krępa.uchwała

35XLIV/531/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dobrej.uchwała

36XLIV/532/182018/01/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Gorzyckiejuchwała

37XLIV/533/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jerzego Ofierskiegouchwała

38XLIV/534/182018/01/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Krętejuchwała

39XLIV/535/182018/01/30określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, realizującym zadanie własne GMOWuchwała

40XLIV/536/182018/01/30 zmiany uchwały Nr XLII/501/2017 RMOW z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychuchwała

41XLIV/537/182018/01/30zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokuchwała

42XLIII/510/172017/12/27niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

43XLIII/511/172017/12/27dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczymUchwała

44XLIII/513/172017/12/27 ustanowienia Stypendium im. Św.Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wlkp. oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówUchwała

45XLIII/512/172017/12/27 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Topolowej.uchwałą

46XLIII/514/172017/12/27 zmiany Uchwały Nr XL/482/2017 Rady Miejskiej OW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiskaUchwała

47XLIII/515/172017/12/27 zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp z dn. 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu MiejskiegoUchwała

48XLIII/516/172017/12/27 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018r.Uchwała

49XLIII/517/172017/12/27zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraUchwała

Załącznik do uchwały

50XLIII/518/172017/12/27uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Uchwała

Załącznik

51XLIII/519/172017/12/27 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Uchwała

Załącznik

52XLIII/520/172017/12/27przyjęcia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w PoznaniuUchwała

53XLIII/505/172017/12/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

54XLIII/506/172017/12/27 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

55XLIII/507/172017/12/27ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.Uchwała

56XLIII/508/172017/12/27Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

57XLIII/509/172017/12/27 uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.Uchwała

58XLII/490/172017/11/30 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała

59XLII/491/172017/11/30 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki RZZO Sp. z o.o.Uchwała

60XLII/492/172017/11/30udzielenie GOW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem"Pruślin".Uchwała

61XLII/493/172017/11/30zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymuchwała

62XLII/494/172017/11/30 zatwierdzenia taryf WODKAN dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GMOW na okres od dnia 01.01-31.12 2018Uchwała

Załącznik

63XLII/495/172017/11/30 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”Uchwała

Załacznik

64XLII/496/172017/11/30 zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

65XLII/497/172017/11/30przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZduńskiejUchwała

66XLII/498/172017/11/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Leszczynowej.uchwała

67XLII/499/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

68XLII/500/172017/11/30 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2auchwała

69XLII/501/172017/11/30 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychUchwała

70XLII/502/172017/11/30przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017 - 2019”Uchwała

Załącznik

71XLII/503/172017/11/30zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na 2017 rokUchwała

72XLII/504/172017/11/30rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89Uchwała

73XL/466/172017/10/31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała - BIP

74XL/467/172017/10/31 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Uchwała - BIP

75XL/468/172017/10/31przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Uchwała

76XL/469/172017/10/31określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.Uchwała

77XL/470/172017/10/31w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017 r.uchwała

78XL/471/172017/10/31zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2018 roku.uchwała

79XL/472/172017/10/31zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont całej elewacji.Uchwała

80XL/473/172017/10/31zaliczenia dróg w rejonie ulic Grabowskiej i Dębowej do kategorii dróg gminnychUchwała

81XL/474/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wluchwała

82XL/475/172017/10/31 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

83XL/476/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

84XL/477/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

85XL/478/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

86XL/479/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie WlkpUchwała z autopoprawką

87XL/480/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie WlkUchwała z autopoprawką

88XL/481/172017/10/31stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w OstrowieUchwała z autopoprawką

89XL/482/172017/10/31ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim Uchwała

90XL/483/172017/10/31[UCHWAŁA STRACIŁA MOC] zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25.03.2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Uchwała

91XL/485/172017/10/31 obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. UCHWAŁA

92XL/486/172017/10/31zmiany uchwały II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

93XL/487/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

94XL/488/172017/10/31zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady MiejskiejUchwała

95XL/484/172017/10/31 zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Projekt Uchwały

96XXXIX/465/172017/10/19stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXV/405/2017 RM w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta OW dot. powstania na terenie OW hali widowiskowo-sportowejuchwała

97XXXVIII/458/172017/10/02 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin.uchwała

98XXXVIII/457/172017/10/02 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Majorka.uchwała

załącznik 1

99XXXVIII/456/172017/10/02udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysockaw Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m."uchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet