Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XXXII/364/172017/03/29 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

2XXXII/365/172017/03/29zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.uchwała

3XXXII/366/172017/03/29 udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanówuchwala - BIP

uzasadnienie - BIP

4XXXII/367/172017/03/29zm. uchw. nr XXX/344/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z 31.01.2017 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 r.uchwała

Uzasadnienie do uchwały

5XXXII/368/172017/03/29 podpisania Porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Bergerac we FrancjiUchwała

6XXXII/369/172017/03/29 zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim (ul. Ignacego Krasickiego)uchwała

uzasadnienie

załącznik

7XXXII/370/172017/03/29 nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

8XXXII/371/172017/03/29zaliczenia drogi w osiedlu Pruślin do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

9XXXII/372/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Pięknej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zał.

10XXXII/373/172017/03/29 zaliczenia dróg w rejonie ulicy Krętej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

11XXXII/374/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Tęczowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

zalacznik

12XXXII/375/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Dobrej do kategorii dróg gminnych.uchwała

zał.

uzasadnienie

13XXXII/376/172017/03/29zaliczenia drogi w rejonie ulicy Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

14XXXII/377/172017/03/29 zaliczenia drogi w rejonie ulicy Jasnej - Strzeleckiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

15XXXII/378/172017/03/29zaliczenia dróg w rejonie ulicy Ofierskiego do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie

załącznik

16XXXII/379/172017/03/29skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

17XXXII/380/172017/03/29określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest GM Ostrów Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.uchwała

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

18XXXII/381/172017/03/29dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

19XXXII/382/172017/03/29 zm. uchw. nr XIII/155/2015 RM OW z 28.10.2015 w spr. przyj. PGN dla Miasta OW zm. uchw. RM OW. nr XV/176/2015 z 25 11.2015, XVIII/215/2016 z 24.02.2016, XIX/218/2016 z 3.03.2016 i XXI/231/2016 z 27 .04.2016uchwała

uzasadnienie

Zał. baza PGN

20XXXII/383/172017/03/29 zatw. "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodoc. i kanal. WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2017 - 2019".uchwała

uzasadnienie

załącznik - plan rozwoju

21XXXII/384/172017/03/29przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowej.uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

22XXXII/385/172017/03/29przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

23XXXI/360/172017/02/28 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały BIP

zalacznik-1 BIP

zalacznik-2 BIP

zalacznik-3 BIP

24XXXI/355/172017/02/28 zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/ 55/2011 z dnia 31 marca 2011 rokuUchwała

Uzasadnienie

25XXXI/356/172017/02/28powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUCHWA ŁA

UZASADNIENIE

26XXXI/357/172017/02/28sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowegoUchwała

Uzasadnienie do uchwały

27XXXI/359/172017/02/28 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pub. i niepub. jedn. ośw. prow. przez os. prawne i fiz. inne niż GM Ostrów Wlkp oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniauchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

28XXXI/358/172017/02/28zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiProjekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

29XXXI/361/172017/02/28zmiany uchw. nr XXI/221/2012 z dn. 28.06.2012 r. RM OW w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek oplat za park w strefie płatnego park. oraz ustalenia sposobu ich pobierania.uchwała

uzasadnienie do uchwały

30XXXI/362/172017/02/28Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku Uchwała

Uzasadnienie

Projekt programu

31XXXI/363/172017/02/28 zmiany Uchwały nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówUchwała

Uzasadnienie

32XXXI/353/172017/02/28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

33XXXI/354/172017/02/28zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

34XXX/343/172017/01/31udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku. Uchwała

Uzasadnienie do Uchwały

35XXX/344/172017/01/31 udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku. uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

załacznik nr 2 do uchwały

uzasadnienie do uchwały

36XXX/348/172017/01/31wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy MikstatUchwała

Uzasadnienie

37XXX/349/172017/01/31 udziel. Gminie OW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przezn. na dofinans. zadania pn "Rozwiązanie komunik ulicy Wylotowej z węzlem Pruślinuchwała

uzas. uchwała

38XXX/350/172017/01/31 zmiany uchwały nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyzUchwała-BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

39XXX/352/172017/01/31zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rokplan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

40XXX/351/172017/01/31skarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoskarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

41XXX/347/172017/01/31emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Uchwała

42XXX/346/172017/01/31 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokUchwała - BIP

43XXX/345/172017/01/31zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. uchwała - BIP

44XXIX/326/162016/12/28określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnegoUchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

45XXIX/327/162016/12/28udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie projektu uchwały - BIP

46XXIX/328/162016/12/28pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. uchwała

uzasadnienie do uchwały

47XXIX/329/162016/12/28uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wlkp. w 2017 rokuuchwała do zarządzenia BIP

uzasadnienie BIP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku

48XXIX/330/162016/12/28ie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wlkp. w 2017 rokuuchwała do zarządzenia BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku

49XXIX/331/162016/12/28zczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała

uzasadnienie do uchwały

50XXIX/332/162016/12/28zmia.Uchw.nrXLIV/565/2010RM O.W.z dn.4.02.2010r.w spr.ustale.regula.okreś.zasa.wynagra.za pracę, zasa.przyznawa.dodat.do wynagro.oraz nagród dla nauczy.zatrudnio.w plac.oświa.,dla któ.orga.prowa.jest Gm.Miasto Ostr.WlkpProjekt Uchwały

Uzasadnienie

51XXIX/333/162016/12/28zasad powoływania i odwoływania członków ZI i szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaProjekt Uchwały - BIP

Uzasadnienie do projektu uchwały - BIP

52XXIX/334/162016/12/28 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy Rozdrażew.Uchwała

Uzasadnienie

53XXIX/335/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

54XXIX/336/162016/12/28uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

55XXIX/337/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Irysowej.uchwala

uzasadnienie

załącznik 1

56XXIX/338/162016/12/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wiejskiej.uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik 1

57XXIX/339/162016/12/28zmiany nazwy ulicy Hebanowej, prostopadłego do ul. Dębowej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

58XXIX/341/162016/12/28ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2017 Rokiem Ochrony Przeciwpożarowej i Jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. uchwała

uzasadnienie uchwały

59XXIX/340/162016/12/28nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Krańcowejuchwała

uzasadnienie

60XXIX/342/162016/12/28zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta OWzmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej O.W. z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta O.W

61XXIX/323/162016/12/28 ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

62XXIX/321/162016/12/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
63XXIX/322/162016/12/28 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.Uchwała - BIP

64XXIX/324/162016/12/28 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uzasadnienie

65XXIX/325/162016/12/28 uchwały budżetowej na 2017 rok Zarządzenie

66XXVIII/316/162016/11/24 zatw. taryf Wodkan PWik S.A. w Ostrowa Wielk. dla zbior. zaop. w wode i zbior. odpr. ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielk. na okres od dnia 01.stycznia 2017 do dnia 31 grudzień 2017 r.uchwala

uzas. uchwala

załącznik

załącznik

67XXVIII/317/162016/11/24zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis. Uchwała uzasadnienie

Uchwała

68XXVIII/318/162016/11/24przystąpienia GMOW do prj. pozakonkurs. orz wyrażenia zgody na zawarcie z PO umowy part. na rzecz współp. przy real.proj.pt.Poprawa dostępu do usług społ. w pow.ostr." real. w ramach Pod.7.2.1. Usł. społ. - projWRPO 2014-20Uchwała - BIP

Uzasadnienie do Uchwały - BIP

69XXVIII/319/162016/11/24 wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.Uchwała

Uzasadnienie

70XXVIII/320/162016/11/24wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dobrej oraz przy ul. Wiosny Ludów i Kościelnej. Uzasadnienie - BIP

Uchwała

71XXVIII/314/162016/11/24zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała - BIP

72XVIII/315/162016/11/24 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rokUchwała - BIP

73XXVI/304/162016/10/27określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 rokuUchwała

Uzasadnienie

74XXVI/305/162016/10/27poboru podatków i opłat w drodze inkasaUchwała

Uzasadnienie

75XXVI/306/162016/10/27 przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobre Miejsce i czas na przedszkole dla nas” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwała

Uzasadnienie Uchwała

76XXVI/307/162016/10/27przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017ZAłącznik nr 1 - projekt uchwały

Załącznik nr 2 - uzasadnienie projektu uchwały

Załącznik nr 3 - Projekt programu współpracy

77XXVI/308/162016/10/27 utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu.Uchwała projekt BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik do uchwały BIP

78XXVI/309/162016/10/27uchwalenia programu „ Ostrowska Karta Przedsiębiorcy”UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK

UZASADNIENIE

79XXVI/310/162016/10/27uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136.uchwała

uzasadnienie

załącznik nr1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

80XXVI/311/162016/10/27skarga na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegouchwała - skarga bezzasadna

81XXVI/312/162016/10/27określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.Uchwała

Uchwała - uzasadnienie

Załącznik do uchwały

82XXVI/313/162016/10/27wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. projektu mapy numerycznej w ramach ZIT AKOProjekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

83XXVI/303/162016/10/27zmiany uchwały budżetowej na 2016 rokUchwała - BIP

84XXVI/302/162016/10/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała - BIP

85XXV/287/162016/09/28określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 rokuUchwala

Uzasadnienie

86XXV/288/162016/09/28zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2017 rokuUchwała

Uzasadnienie

87XXV/289/162016/09/28wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2017 rokuUchwała

Uzasadnienie

88XXV/290/162016/09/28ustalenia wysokości opłat cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok obowiązujących na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WrocławskiejUCHWAŁA

UZASADNIENIE

89XXV/291/162016/09/28zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2017"uchwała - BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

Załącznik nr 1 do uchwały

90XXV/292/162016/09/28 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatyuchwała - bip

uzasadnienie do uchwały

91XXV/293/162016/09/28powierzenia spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwała

Uzasadnienie

92XXV/294/162016/09/28przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.Uchwała

Uzasadnienie

93XXV/295/162016/09/28 wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Krotoszyn części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.Uchwała

Uzasadnienie

94XXV/296/162016/09/28 wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Grabów n/Prosną części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.Uchwała

Uzasadnienie

95XXV/297/162016/09/28 wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

96XXV/298/162016/09/28ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.Uchwała

Uzasadnienie

97XXV/300/162016/09/28przedst RM OW projektu uchw. w spr. przejęcia od GDDKIA w Poznaniuzadania publ. pn "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wybickiego z ul. Krotoszyńską"uzas.

uchwała

98XXV/301/162016/09/28zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.uchwała

uzasadnienie

99XXV/276/162016/09/28nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Panu Jarosławowi Czubakuchwała

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet