Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1XVIII/202/192019/12/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

2XVIII/203/192019/12/30 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

3XVIII/204/192019/12/30ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Uchwała

4XVIII/205/192019/12/30WPF 2020Uchwała

5XVIII/206/192019/12/30uchwała budżetowa na 2020 r.
6XVIII/207/192019/12/30zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.Uchwała

7XVIII/208/192019/12/30ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w ostrowie WielkopolskimUchwała

8XVIII/209/192019/12/30szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich ...Uchwała

9XVIII/210/192019/12/30porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zad. związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.Uchwała

porozumienie schronisko

10XVIII/211/192019/12/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Kazimierza GrześkowiakaUchwała

załącznik

11XVIII/212/192019/12/30 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. dr Tadeusza Jankowskiego.Uchwała

załącznik

12XVIII/213/192019/12/30nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul.KonwaliowejUchwała

załącznik

13XVIII/214/192019/12/30uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Uchwała

Załącznik

14XVIII/215/192019/12/30 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok. Uchwała

Załącznik

15XVIII/216/192019/12/30 zmiany uchwały Nr LIII/621/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

16XVIII/217/192019/12/30uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/189/2019 z dnia 30 października 2019 rokuUchwała

17XVIII/218/192019/12/30zmiany uchw. Nr XLIII/414/2013 RMOW z dn.28.11.2013r.w spr. ustalenia wys.opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Ż w OW oraz określ.waru. zwoln.od ponoszenia tych opł.Uchwała

18XVIII/219/192019/12/30określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020.Uchwała

19XVIII/220/192019/12/30pozostawienie skargi bez rozpatrzeniaUchwała

20XVII/195/192019/11/27 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

21XVII/196/192019/11/27 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała

22XVII/197/192019/11/27uchylenia uchwały nr XV/192/2019 Rady Miejskiej z dnia 7 .11.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała

23XVII/198/192019/11/27przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Przedstawienie graficzne

24XVII/199/192019/11/27miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. TopolowejUchwała

uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

25XVII/200/192019/11/27wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymUchwała

załącznik nr 1 do uchwały

26XVII/201/192019/11/27 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żł.M. w OW oraz określ.warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłatUchwała

27XIV/178/192019/10/30zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Uchwała

28XIV/179/192019/10/30zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

29XIV/180/192019/10/30określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 rokuUchwała

30XIV/181/192019/10/30zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2020 rokuUchwała

31XIV/182/192019/10/30 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 rokuUchwała

32XIV/183/192019/10/30zmiany uchwały nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych zUchwała

33XIV/184/192019/10/30 określenia wzoru dekl. o wysokości opłaty za gospod. odpadami komun.składanej przez właścicieli nieruch.na terenie GMOW oraz warunków i trybu składania dekl.za pomocą środków komun.elekt. Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

34XIV/185/192019/10/30 uchylenia uchwały nr XXXVIII/457/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017r.Uchwała

35XIV/186/192019/10/30zmiany Uchwały Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej OW z dn. 27 grudnia 2017 r. w spr. ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówUchwała

Regulamin przyznawania Stypendium im. Św.Jana Pawła II.BIP

Wniosek o przyznanie Stypendium.BIP

36XIV/187/192019/10/30 zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Uchwała

37XIV/188/192019/10/30 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

Załącznik

38XIV/189/192019/10/30przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.Uchwała

Zał.

39XIV/190/192019/10/30przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022"Uchwała

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022

40XIV/191/192019/10/30rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

41XIII/162/192019/09/25zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

42XIII/164/192019/09/25 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik nr 1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski tekst ujednolicony

Załącznik nr 2a – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski w skali 1:10 000

Załącznik nr 2b – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 2c – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany studium

43XIII/165/192019/09/25 uchwalenia mpzp miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Uchwała

Załącznik graficzny do uchwały

Rozstrzygnięcie RM Ostrowa Wlkp.o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie RM Ostrowa Wlkp.o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

44XIII/166/192019/09/25 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej Topole- Osiedle z miastem Ostrów WielkopolskiUchwała

45XIII/167/192019/09/25zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej do kategorii dróg gminnychUchwała

załącznik

46XIII/168/192019/09/25 zm. uchw. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03 2019 r. w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pom. zdrow. naucz. oraz naucz. emeryt. i rencist. korzyst. z op. zdrow. oraz warunków i spos. przyzn. tych świaUchwała

47XIII/169/192019/09/25Zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia.Uchwała

48XIII/170/192019/09/25przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

49XIII/171/192019/09/25przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

50XIII/172/192019/09/25przyznania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

51XIII/173/192019/09/25przyznawania Medalu Republiki OstrowskiejUchwała

52XIII/174/192019/09/25wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w KaliszuUchwała

53XIII/175/192019/09/25przekazania skargi na Uchwałę nr XLII/546/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta OW terenu przy ulicach Grabowska - Nowa Krępa do Wojewódzkiego Sądu AdminiUchwała

54XIII/176/192019/09/25przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XI/139/2019 RM OW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Uchwała

55XIII/177/192019/09/25nadania nazwy placowi przed dworcem kolejowym w Ostrowie WielkopolskimUchwała

zał.

56XII/153/192019/08/28zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

57XII/154/192019/08/28zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokUchwała

58XII/155/192019/08/28 zmiany uchwały nr XVII/495/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022"Uchwała

Załączniki do uchwały nr 1 i 2

59XII/156/192019/08/28zmiany uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnUchwała

60XII/157/192019/08/28 zmiany uchwały nr V/51/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraUchwała

61XII/158/192019/08/28 określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaUchwała

62XII/159/192019/08/28 zmiany uchwały nr LII/600/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, któUchwała

63XII/160/192019/08/28sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w lokalnym transporcie zbiorowymUchwała

64XII/161/192019/08/28przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Grabowską, a ul. Olszynową.Uchwała

Załącznik

65XI/134/192019/06/26udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufaniaUchwała

66XI/135/192019/06/26zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta OW za 2018 rokUchwała

67XI/136/192019/06/26absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rokUchwała

68XI/137/192019/06/26 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

69XI/138/192019/06/26zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

70XI/139/192019/06/26określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie WielkopolskimUchwała

Uzasadnienie

71XI/140/192019/06/26 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta OW terenu w rejonie ul. Zduńskiej.Uchwała

Zał. mapa

Zał. nr 3

72XI/141/192019/06/26udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim naUchwała

73XI/142/192019/06/26zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.z dn.28.05.2018 r. ws.wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm.Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

74XI/143/192019/06/26[Stwierdzenie nieważności załącznika w pkt.3 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.07.2019r.] określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoUchwała

Wzór wniosku

75XI/144/192019/06/26powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwała

76XI/145/192019/06/26 udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta OWUchwała

77XI/146/192019/06/26[Stwierdzenie nieważności § 4 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2019r.] ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki PublicznejUCHWAŁA

78XI/147/192019/06/26 zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

załącznik

79XI/148/192019/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Agrestowej.uchwała

załącznik

80XI/149/192019/06/26 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jana Danyszauchwała

załącznik

81XI/150/192019/06/26nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Zakątekuchwała

załącznik

82XI/151/192019/06/26powołanie Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowychUchwała

83XI/152/192019/06/26przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/2011 Rady MiejskiejUchwała

84IX/113/192019/05/29 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiUchwała

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

85IX/111/192019/05/29zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoUchwała

86IX/112/192019/05/29zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Uchwała

87IX/114/192019/05/29 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 rokuUchwała

Zał.

88IX/115/192019/05/29zm.Uchw.NrL/579/2018RMOW z27.06.2018r.ws.ust.regulaminów okr.wys.stawek i sz.war.prz..dod.do wynagr.,sz.war.obl.i wypł.w.za g.ponad.i g.d.zast.or.kryt.i tr.prz.nagród,ich wys.i war.wypł.d.nauczycieli zatr.w plac.ośw.dla kt.org.pr.j.GMOUchwała

89IX/116/192019/05/29okr.zasad udziel.i rozm.obniżek oraz przyz.zwoln.od tyg.ob.wym.g.zaj.dydakt.,wych. i opiek.dla dyr. i wiced.szkół i placówek oraz nauczycieli pełn.inn.stan.kierown.w szkole,a także okr.tyg.ob.wym.g.zaj.pedag.,psych.,log.i terap.ped.Uchwała

Zał.

90IX/117/192019/05/29 zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 RMOW z dnia 27.10.2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wlkp oraz nadania jej statutuUchwała

91IX/118/192019/05/29zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwała

92IX/119/192019/05/29 umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80. Rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą.UCHWAŁA

ZAŁ.

93IX/120/192019/05/29 zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za 2018Uchwała

94IX/121/192019/05/29 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. MoniuszkiUchwała

95IX/122/192019/05/29nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Bakaliowej Uchwała

zał.

96IX/123/192019/05/29 nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wojska PolskiegoUchwała

zał.

97IX/124/192019/05/29nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie WielkopolskimUchwała

zał.

98IX/125/192019/05/29 nadania nazwy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Południowej.Uchwała

zał.

99IX/126/192019/05/29nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka.Uchwała

zał.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet