Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1105/VIII/182019/12/28ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2019 roku zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

załącznik nr 1

2106/VIII/182019/12/28ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – I Turazarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

3103/VIII/182019/12/27ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn."Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2019r."Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

4104/VIII/182019/12/27ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

596/VIII/182019/12/19wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2018 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Wiosny Ludów nr 29 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

695/VIII/182019/12/19wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2018 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Wiosny Ludów nr 29 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

797/VIII/182019/12/19wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2018 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Wiosny Ludów nr 29 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

893/VIII/192019/12/19wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Czereśniowej.Zarządzenie - BIP

993/VIII/192019/12/19wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Czereśniowej.Zarządzenie - BIP

1076/VIII/182019/12/12Porozumienia międzygminnego na prowadzenie schroniska w Wysocku WielkimZarządzenie BIP

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Porozumienie

11126/VIII/192019/01/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik - uchwała BIP

Załącznik - uzasadnienie do uchwały BIP

12125/VIII/192019/01/09ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2019 roku zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

13121/VIII/192019/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Nr LIII/629/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Różanej.bip

14122/VIII/192019/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Nr LIII/630/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018roku w sprawie nadania nazwy ulicy Ostrowa Wielkopolskiego, w rejonie ulicy Grodzieńskiej.bip

15124/VIII/192019/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Nr LIII/631/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskimbip

16119/VIII/192019/01/03ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na rok 2019 ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

17116/VIII/192019/01/02ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Organizacja w okresie ferii zimowych aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z teZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

18113/VIII/182018/12/28zezwolenia – w 2019 roku - na postój samoch. dostaw. w strefie ogr.postoju obej. swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyż. z Pl.23 Stycznia do Rynku),Rynek (cz.wył.z ruchu),Wrocławską (od Rynku do skrzyż. z ul.Wiosny Ludów) w Ostrowie WlkpZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 - BIP

19110/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

20111/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr LIII/617/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

21112/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

22109/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

23108/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr LIII/618/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

24107/VIII/182018/12/28przyjęcia do realizacji uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

25101/VIII/182018/12/27przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr III/13/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

26102/VIII/182018/12/27przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr III/14/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

27100/VIII/182018/12/21ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku i powołania komisji konkursowej. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Załącznik nr 1 do regulaminu

2899/VIII/182018/12/21ogłoszenia wyników I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

2994/VIII/182018/12/19powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2019, zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

3098/VIII/182018/12/19wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1 do zarządzenia

3192/VIII/182018/12/18powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Organizacja w okresie ferii zimowych aktywnego wyZarządzenie

Uzasadnienie

załącznik

3291/VIII/182018/12/18w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie_bip

Uzasadnienie_bip

3390/VIII/182018/12/18zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego oraz przy ul. Wysockiej i Agnieszki Osieckiej.Zarządzenie BIP

Protokół Uzgodnień BIP

3489/VIII/182018/12/18sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego drewna pozyskanego, z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miast Ostrów Wielkopolskizarządzenie bip

warunki bip

ogłoszenie bip

3586/VIII/182018/12/17powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane w roku 2019, złożonych w otwartym konkursie ofert z dnia 19.11.2018 roku. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁACZNIK-BIP

ZAŁĄCZNIK-BIP

3688/VIII/182018/12/17powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowiuzasadnienie

treść aktu

3787/VIII/182018/12/17powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży drewna pozyskanego w 2018r., z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.BIP

3884/VIII/182018/12/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

3978/VIII/182018/12/13zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego oraz przy ul. Wysockiej i Agnieszki Osieckiej.Zarządzenie BIP

4079/VIII/182018/12/13w sprawie: wynajęcia – w 2019 roku - części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE BIP

4180/VIII/182018/12/13w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.ZARZĄDZENIE BIP

4281/VIII/182018/12/13przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18Zarządzenie nr 81/VIII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

4382/VIII/182018/12/13przeznaczenia do wynajmu lokali biurowych znajdujących się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18Zarządzenie 82/VIII/2018 z dnia 13.12.2018r.

4483/VIII/182018/12/13przeznaczenia do wynajmu lokalu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18Zarządzenie nr 83/VIII/2018 z dnia 13.12.2018r.

4585/VIII/182018/12/13wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowej stanowiącej działkę nr 2/13 obręb 0146Zarządzenie BIP

4675/VIII/182018/12/12powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2019, zgłoszonych w II otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.zarządzenie

uzasadnienie

załącznik - regulamin pracy komisji

załącznik nr 1 oświadczenie członka komisji

4777/VIII/182018/12/12powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskitreść zarządzenia

uzasadnienie

4874/VIII/182018/12/12nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową w Ostrowie Wlkp do MOPSZarządzenie

Uzasadnienie

4973/VIII/182018/12/07ogłoszenia I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursu

Zał. do ogłoszenia nr 1

zał. do ogłoszenia nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

5072/VIII/182018/12/07Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. KlonowiczaZarządzenie

Uzasadnienie

5169/VIII/182018/12/06powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz seniorów w 2019r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

5271/VIII/182018/12/06użyczenia ruchomego majątku trwałego ochotniczym strażom pożarnym w Ostrowie Wielkopolskim. zarządzenie

uzasadnienie

zarządzenie PM

uzasadnienie

umowa OSP w Ostrowie Wielkopolskim

umowa OSP Osiedla nr 5 "Pruślin" w Ostrowie Wielkopolskim

5370/VIII/182018/12/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Klasztornej.Zarządzenie - BIP

5468/VIII/182018/12/05w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.Zarządzenie - bip

5567/VIII/182018/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

5666/VIII/182018/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokzarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

5765/VIII/182018/12/05nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową w Ostrowie Wielkopolskim” do MOPS w Ostrowie WlkpZarządzenie

Uzasadnienie

5864/VIII/182018/12/05w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej .Zarządzenie -bip

5962/VIII/182018/12/05 konsultacje z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokProjekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

Program alkoholowy

Zarządzenie

uzasadnienie zarządzenie

6061/VIII/182018/12/05konsultacje z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Program narkomanii

Uzasadnienie do uchwały

6163/VIII/182018/12/05konsultacje z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu działań Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz seniorów na lata 2019 – 2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów"Zarządzenie

uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

6260/VIII/182018/12/05konsultacje z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023Uzasadnienie do zarządzenia

Program "Posiłek w szkole"

Zarządzenie

Projekt uchwały

6359/VIII/182018/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wniosku o odwołanie Pani Danuty Czajki ze stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz projektu uchwały w tej sprawie.Zarządzenie

Uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

6458/VIII/182018/12/04ogłoszenia wyników III konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

6549/VIII/182018/12/03przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski".zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

6652/VIII/182018/12/03wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr 6 przy ul. Kościuszki nr 22 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

6751/VIII/182018/12/03w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.502.2018.20 z dnia 26 października 2018 roku.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

6853/VIII/182018/12/03w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postepowania egzam. na wniosek p. Aliny Gryczki nauczyciela kontraktow. w SP nr 7 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

6954/VIII/182018/12/03w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postepowania egzam. na wniosek p. Ewy Strzelec nauczyciela kontraktow. w SP nr 11 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

7055/VIII/182018/12/03w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postepowania egzam. na wniosek p. Justyny Wojtkowiak nauczyciela kontraktow. w SP nr 7 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

7157/VIII/182018/12/03w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postepowania egzam. na wniosek p. Anny Żygadło nauczyciela kontraktow. w SP nr 11 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

7256/VIII/182018/12/03w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postepowania egzam. na wniosek p. Anny Torzewskiej nauczyciela kontraktow. w SP nr 11 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

7350/VIII/182018/12/03Przedst. RM Ostrowa Wlkp. proj. Uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospod. odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospod. odpadami kom.Zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia

uzasadnienie do zarządzenia BIP

Załacznik - uchwała

Załącznik - uzasadnienie do uchwały

7444/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej - KDW 1 do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie uchwały

7540/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz seniorów na lata 2019-2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorówRzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

uzasadnienie do projektu uchwały - BIP

załącznik - program \"Ostrów Wlkp z sercem dla seniorów\"

7643/VIII/182018/11/30w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie uchwały

7742/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

uzasadnienie

Uchwała

uzasadnienie

załącznik

7841/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

7947/VIII/182018/11/30odwołania ze stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

uzasadnienie

8048/VIII/182018/11/30Zarządzenie w sprawie: powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznegoenie Zarządzenie w sprawie: powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uzasadnienie

8146/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

8245/VIII/182018/11/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Załącznik

Objaśnienia

8339/VIII/182018/11/29w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie_bip

Uzasadnienie_bip

8437/VIII/182018/11/29wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2018 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Harcerskiej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

8538/VIII/182018/11/29wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr 11 przy ul. Harcerskiej nr 5 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

8628/VIII/182018/11/28w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 rokuzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

8727/VIII/182018/11/28przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr LIII/619/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku.Zarządzenie

uzasadnienie

8829/VIII/182018/11/28w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 rokuzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

8933/VIII/182018/11/28przeds.RMOW proj.uchw.w spr.podwyższenia kryt.doch.uprawniającego do przyznania nieodpł.pomocy w zakr.dożyw.w formie świadcz.pieniężn.na zakup posiłku lub żywn.dla osób objętych w.rz.p."Posiłęk w szkole i w domu" na lata 2019-2023Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie do projektu uchwały-BIP

9034/VIII/182018/11/28przedst.RMOW proj.uchw. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad. rzeczow. w postaci produktów żywn. dla osób objętych wielol.rząd. progr. "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

uzasadnienie do projektu uchwały - BIP

9130/VIII/182018/11/28przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej n a 2018 rokzarządzenie-BIP

uzasadnienie-BIP

uchwała-BIP

uzasadnienie-BIP

załącznik-BIP

załącznik-BIP

załącznik-BIP

9231/VIII/182018/11/28przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie-BIP

uzasadnienie-BIP

uchwała-BIP

załącznik-BIP

objaśnienia-BIP

9323/VIII/182018/11/28realizacji uchwały Nr LI/591/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

9422/VIII/182018/11/28realizacji uchwały Nr LI/590/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Promienistej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

9526/VIII/182018/11/28realizacji uchwały Nr LI/594/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

9625/VIII/182018/11/28realizacji uchwały Nr LI/593/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Grodzieńskiej do kategorii dróg gminnychZarządzenie

uzasadnienie

9724/VIII/182018/11/28realizacji uchwały Nr LI/592/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnychZarządzenie

uzasadnienie

9832/VIII/182018/11/28ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

9936/VIII/182018/11/28w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 05 września 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet