Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11834/VII/172017/04/21ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 roku zarządzenie

załącznik do zarządzenia

uzasadnienie

21833/VII/172017/04/20w sprawie sposobu funkcjonowania bazy kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasad i trybu doboru członków rad Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3 i nr 4

Uzasadnienie

31830/VII/172017/04/19konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

41829/VII/172017/04/19ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 rokuZarządzenie BIP

Uzasadnienie

Załącznik

51824/VII/172017/04/19nabycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i Głogowskiej.Zarządzenie-BIP

61825/VII/172017/04/19w sprawie : pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

71823/VII/172017/04/19w sprawie : pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

81831/VII/172017/04/19w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 21 grudnia 2015 r. na rzecz innej osoby fizycznej.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

91828/VII/172017/04/19w sprawie :pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

101826/VII/172017/04/19w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

111827/VII/172017/04/19w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

121822/VII/172017/04/18powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 24 miesięcyzarządzenie

uzasadnienie

131811/VII/172017/04/14okr.sp.reali.uchw.nr XXXII/382/2017 z 29.03.2017 r.w spr. zm. uchw. XII/155/2015 RM OW z 28.10.2015 w spr. prz. PGN dla M OW, zm. uchw. RM OW XV/176/2015 z 25.11.2015 ,XVIII/215/2016 z24.02.2015, XIX/218/2016 z 3.03.2016, XXI/231/2016 z 27.04.2016zarz. - BIP

uzasadnienie

141812/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/383/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawiezatw. "Planu rozwoju i modern. urz. wodoc. i kanal. WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2017 - 2019zarz. - BIP

uzasadnienie

151813/VII/172017/04/14okr.spos.real. uchw.nr XXXII/386/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w spr.akt. "ZAł. do pl. zaop. w cieplo,energię elektr. i pal. gaz. M OW prz. uchw. XXXII/466/2005 RM OW z 30.08.2005 w spr. uchw. "Zał. do pl. zaop. w cieplo, en. elektr. i pal. gazowe M OWzarz. BIP

uzasadnienie

161814/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/3732017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Krętej do kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

171815/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/372/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Pięknej do kategorii dróg gminnychuzasadnienie

zarządzenie - BIP

181816/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/371//2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie osiedla Pruślindo kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

191817/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/378/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Ofierskiego do kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

201818/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/375/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul.Dobrej do kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

211819/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/376/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

221820/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/377/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ulicy Jasnej - Strzeleckiej do kategorii dróg gminnychuzasadnienie

zarz. BIP

231821/VII/172017/04/14określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXII/374/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Tęczowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie - BIP

uzasadnienioe

241809/VII/172017/04/13Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie-BIP

Uchwała - BIP

Załącznik nr 1- BIP

Załącznik nr 2- BIP

Objaśnienia - BIP

251810/VII/172017/04/13wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartośći szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Regulamin

261807/VII/172017/04/12konsultacji z GRDPP projektu uchwały RMOW w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

271808/VII/172017/04/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnianie- BIP

Uchwała -BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1- BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

Załącznik nr 4- BIP

Załącznik nr 5 - BIP

281800/VII/172017/04/11ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2017r., pn."Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnichZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

291806/VII/172017/04/11określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXII/366/2017 RMOW z dnia 29 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

301803/VII/172017/04/11konsultacji z GRDPP w sprawie zmiany w programie współpracy GMOW z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2016 poz.1817 ze zm. na rok2017Zarządzenie

Uzadanienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

311802/VII/172017/04/11powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9...zarządzenie

321804/VII/172017/04/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodziny 3+" na terenie miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Rodziny 3+

331801/VII/172017/04/11bonifikaty w opłacie rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nier. gr. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użyt. wieczystym, ze względu na wYsokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gosp. domowegoZARZĄDZENIE. BIP

UZASADNIENIE. BIP

ZAŁĄCZNIK.BIP

341805/VII/172017/04/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Program Ostrowska Karta Seniora

351797/VII/172017/04/10przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego.Zarządzenie - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - UCHWAŁA - BIP

UZASADNIENIE UCHWAŁY - BIP

361798/VII/172017/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

zał 1

zał 2

371799/VII/172017/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w programie współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.Zarządzenie PM

Uchwała

Uzasadnienie

381796/VII/172017/04/07przyjęci do realizacji Uchwały nr XXXII/368/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie podpisania Porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami Ostrów Wielkopolski i Bergerac Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

391795/VII/172017/04/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

zał 1

zał 2

zał 3

401789/VII/172017/04/06w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Prostej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

411792/VII/172017/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

421791/VII/172017/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

431790/VII/172017/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

441793/VII/172017/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

451788/VII/172017/04/06powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17...zarządzenie

uzasadnienie

461794/VII/172017/04/06rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiej.zarządzenie

uzasadnienie

471787/VII/172017/04/06wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej zniszczonej wykładziny dywanowej Zarządzenie

Uzasadnienie

załącznik

481785/VII/172017/04/05przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023.Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

491786/VII/172017/04/05w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi.Zarządzenie - Bip

Uzasadnienie - bip

501783/VII/172017/04/04wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr 13 przy ul. Raszkowskiej nr 4 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

511784/VII/172017/04/04powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017r. ostrowskiego programu polityki zdrowotnej pn.:"Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnich.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

521779/VII/172017/04/03wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2017 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 3 przy ul. Zielonej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

531781/VII/172017/04/03przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu zmiany Uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 rokuw sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wiezarządzenie

uzasadnienie

projekt zmiany uchwały

541782/VII/172017/04/03w sprawie: Powołania Rady Sportu w Ostrowie Wielkopolskim oraz ustalenia regulaminu jej działaniazarządzenie

uzasadnienie

551780/VII/172017/04/03powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 ...zarządzenie

uzasadnienie

561777/VII/172017/03/31Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i OPITUZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2016 - BIP

571778/VII/172017/03/31zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie -BIP

Uzasadnienie

Załącznik - BIP

Załącznik -BIP

581775/VII/172017/03/29przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik do Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1775/VII/2017 z dnia 29.03.2017 - BIP

591776/VII/172017/03/29Przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2016/2017.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BIP

601767/VII/172017/03/28ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 roku.zarządzenie

załącznik nr 1

uzasadnienie

611774/VII/172017/03/28wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Paderewskiego nr 12C w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

621773/VII/172017/03/28powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie i uzasadnienie - BIP

631768/VII/172017/03/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piastowskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

641769/VII/172017/03/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

651771/VII/172017/03/28w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

661772/VII/172017/03/28w sprawie: wydzierżawienia - nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

671770/VII/172017/03/28w sprawie: wydzierżawienia - nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

681762/VII/172017/03/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXI/354/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

691761/VII/172017/03/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXI/353/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

701764/VII/172017/03/24sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Morelowej, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

711765/VII/172017/03/24nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Zębcowskiej.Zarządzenie - BIP

721763/VII/172017/03/24bonifikaty w opłacie rocznej z tyt. użyt. wieczystego nier. gr. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użytkownikom wieczystym, ze względu na wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gosp. domowegoZARZĄDZENIE. BIP

UZASADNIENIE.BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1. BIP

ZAŁĄCZNIK NR 2.BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

731766/VII/172017/03/24przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoZarządzenie realizacyjne BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

741759/VII/172017/03/22w sprawie realizacji Uchwały Nr XXXI/363/2017 z 28.02.2017 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/224/2012 RM OW z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez GMOWZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

751760/VII/172017/03/22przyznania dotacji z budżetu Miasta na zadanie pn.:"Zdrowy Senior-Szczęśliwy Senior" realizowane przez Fundację WSPARCIE w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

761756/VII/172017/03/21określenia realizacji uchwały nr XXXI/358/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie

771757/VII/172017/03/21w sprawie : pierwokupu lokalu niemieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

781755/VII/172017/03/20powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – wtreść aktu

uzasadnienie

791751/VII/172017/03/17Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w spr. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest GM Ostrów Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarz BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

801752/VII/172017/03/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

Załącznik nr 1 do uchwały BIP

Załącznik nr 2 do uchwały BIP

811750/VII/172017/03/17Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

821753/VII/172017/03/17Zmiany zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

831754/VII/172017/03/17Zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnego Zarządzenie

841738/VII/172017/03/16określenia trybu pracy Kapituły ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Tryb pracy Kapituły

851742/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Dobrej do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

ucwh.

zał.

uzas. uchw.

861743/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Ofierskiego do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

uchwala

uzas. uchwały

zał.

871744/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Brzoskwiniowej do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

uchwała

uzas.uchwały

zal.

881745/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Tęczowej do kategorii dróg gminnych.zarz. - BIP

uchwala

uzas. uchwaly

zalacznik

891746/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ulicy Krętej do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

uchwala

uzas.

załącznik

901747/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Pięknej do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

uchwala

uzas. uchwały

zał.

911748/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ulicy Jasnej - Strzeleckiej do kategorii dróg gminnych.zarz. BIP

uchwala

uzas.

zal.

921749/VII/172017/03/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w osiedlu Pruślin do kategorii dróg gminnych.zar. BIPP

uchw.

uzas.

zal.

931740/VII/172017/03/16okr. spos. real. uchw. RM OW nr XXXI/361/2017 z 28.02.2017 w spr. zm. uchw. XXI/221/2012 RM OW w spr. ust. str.pl. park. ust. wys. stawek opłat za park. w str. pl. park. oraz sposobu ich pobieraniazarz. BIP

uzas,

941741/VII/172017/03/16realizacji uchwały nr XXXI/362/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r.Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie

951739/VII/172017/03/16w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi .Zarządzenie - bip

961728/VII/172017/03/15średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

971733/VII/172017/03/15przedst RM OW projektu w spr. zm. uchw. nr XIII/155/2015 RM OW z 28.10.2015 w spr. przyj. PGN dla Miasta OW zm. uchw. RM OW. nr XV/176/2015 z 25 11.2015, XVIII/215/2016 z 24.02.2016, XIX/218/2016 z 3.03.2016 i XXI/231/2016 z 27 .04.2016zarz. - BIP

uzas. zarz.

uchwała

uzas.uchw.

Zał. baza PGN

981734/VII/172017/03/15w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „Koncerty specjalne pn; „Miasto Ostrów Wielkopolski otwarte na Bluesa” dla Stowarzyszenia JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka ’70 w Ostrowie WieBIP ZARZĄDZENIE

BIP UZASADNIENIE

991737/VII/172017/03/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie- BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik 2 - BIP

Załącznik 3 - BIP

Załącznik nr 4 - BIP

Załącznik nr 5- BIP

Załącznik nr 6 - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet