Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12426/VII/172017/12/12wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Drzymały.Zarządzenie - BIP

22425/VII/172017/12/12nabycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. ZanaZarządzenie - BIP

32422/VII/172017/12/11zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postępow. egzamin. na wniosek p. Magdaleny Kubiak nauczyciela kontrakt. w PP 15 w Ostrowie Wlkp. ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.zarządzenie zmieniające - bip

uzasadnienie do zarządzenia zmieniającego - bip

42421/VII/172017/12/11zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji egzam. w celu przeprow. postępow. egzamin. na wniosek p. Alicja Pacyńska nauczyciela kontrakt. w PP 3 w Ostrowie Wlkp. ubiegającej się o awans na stop. nauczyciela mianow.zarządzenie zmieniające - bip

uzasadnienie do zarządzenia zmieniającego - bip

52418/VII/172017/12/08zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

62420/VII/172017/12/08wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej uszkodzonego monitora Zarządzenie

Uzasadnienie

załącznik

72419/VII/172017/12/08umorzenia nakładów finansowych w wysokości 1830 zł poniesionych w 2009 roku na zadanie „Przebudowa i rozbudowa instalacji oświetleniowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej – boisko sportowe” Zarządzenie

uzasadnienie

82415/VII/172017/12/07w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

92409/VII/172017/12/06niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała -Treść

Uchwała -Uzasadnienie

Zarządzenie-Treść

Zarządzenie-Uzasadnienie

102410/VII/172017/12/06przekazania Radzie Miejskiej OW projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp z dn. 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiegozarządzenie bip

uzasadnienie bip

uchwała bip

uzasadnienie bip

112411/VII/172017/12/06przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej OW w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/482/2017 Rady Miejskiej OW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiskazarządzenie bip

uzasadnienie bip

uchwała bip

uzasadnienie bip

122413/VII/172017/12/06ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 BIP

132414/VII/172017/12/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

142396/VII/172017/12/05przedstawienie RMOW projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

152394/VII/172017/12/05powołania Zespołu do prowadzenia spraw w zakresie odpisów należności przedawnionych oraz umorzenia z urzędu należności z tytułu podatków i opłat lokalnychZarządzenie

Uzasadnienie

162398/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczymZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

172400/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do uchwały

182393/VII/172017/12/05w sprawie : pierwokupu zabudowanych nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

192397/VII/172017/12/05w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

202402/VII/172017/12/05zatwierdzenia regulaminu dla osób korzystających z lodowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie bip

uzasadnienie bip

212401/VII/172017/12/05zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni na lodowisku w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim zarządzenie bip

uzasadnienie bip

222403/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

232404/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

242399/VII/172017/12/05oddania w użyczenie 35 słupów ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ostrowskiemu Centrum KulturyZarządzenie BIP

252392/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Topolowej.zarządzenie

uzasadnienie

uchwałą

uzasadnienie

załącznik1

262391/VII/172017/12/05ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie

272395/VII/172017/12/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w spr. ustanowienia Stypendium im. Św.Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wlkp. oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówzarządzenie - bip

uzasadnienie do zarządzenia - bip

uchwała - bip

uzasadnienie do uchwały - bip

regulamin - bip

282406/VII/172017/12/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Lewandowskiego.Zarządzenie - BIP

292407/VII/172017/12/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. LeśnejZarządzenie - BIP

302408/VII/172017/12/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. PruślińskiejZarządzenie - BIP

312405/VII/172017/12/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. KlasztornejZarządzenie - BIP

322387/VII/172017/12/01ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i nauki na rok 2018.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik do Zarządzenia BIP

332388/VII/172017/12/01zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

zał. 1 schemat

zał.2

342389/VII/172017/12/01zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

352378/VII/172017/11/30przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie

uzasadnienie

Obwieszczenie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

Regulamin przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

Formularz konsultacyjny

362379/VII/172017/11/30konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM OW w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

Regulamin przyznawania Stypendium im. Jana Pawła II

372383/VII/172017/11/30w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

382380/VII/172017/11/30w sprawie: oddania w użyczenie Ostrowskiemu Centrum Kultury zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 22.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

392381/VII/172017/11/30w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Załącznik - bip

402382/VII/172017/11/30w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Partyzanckiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Załącznik - bip

412386/VII/172017/11/30powołania komisji egzam. w celu przeprow. postępow. egzamin. na wniosek P. Alicji Pacyńskiej nauczyciela kontraktowego w PP3 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stop.nauczyciela mianow.zarządzenie - bip

uzasadnienie - bip

422385/VII/172017/11/30powołania komisji egzam.w celu przeprow. postępow.egzamin. na wniosek P.Magdaleny Kubiak nauczyciela kontraktowego w PP15 w Ostrowie Wlkp.,ubiegającej się o awans na nauczyciela mianow.zarządzenie -bip

uzasadnienie - bip

432384/VII/172017/11/30przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

442374/VII/172017/11/27przyznania dotacji z budżetu Miasta na zadanie pn."Rozmowa o zdrowiu po 60 roku życia" realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

452376/VII/172017/11/27przyjęcia do realizacji uchwały nr XL/467/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

462377/VII/172017/11/27przyjęcia do realizacji uchwały nr XL/466/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

472375/VII/172017/11/27nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej położonej w rej. ul. Drzymałyzarządzenie - BIP

482373/VII/172017/11/24użyczenia ruchomego majątku trwałego Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

492361/VII/172017/11/23konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM OW w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do Uchwały - Program Narkomanii

502360/VII/172017/11/23konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/399/2017 RM OW z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023Zarządzenie

Uzasadnienie

projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

512362/VII/172017/11/23konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM OW w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do projektu uchwały - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

522364/VII/172017/11/23nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy ul. Dobrej.Zarządzenie - BIP

532371/VII/172017/11/23ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018Zarządzenie

uzasadnienie

Załącznik nr 1

oświadczenie do oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

542367/VII/172017/11/23przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/469/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

552368/VII/172017/11/23przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/470/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

562369/VII/172017/11/23przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/471/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

572370/VII/172017/11/23przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/472/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont całej elewacji.Zarządzenie

Uzasadnienie

582363/VII/172017/11/23wydzierżawienia, w trybie przetargu nieograniczonego, budynku „Starej Biblioteki” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

592365/VII/172017/11/23wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Żłobkiem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

602366/VII/172017/11/23określenia sposobu realizacji uchwały nr XL/482/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

612366/VII/172017/11/23realizacji uchwały nr XL/473/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ulic Grabowskiej i Dębowej do kategorii dróg gminnych.Zarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

622358/VII/172017/11/22w sprawie: użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

632359/VII/172017/11/22zmiany Zarządzenia Nr 866/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24.02.2016r. w sprawie powołania członków Ostrowskiej Rady Gospodarczej.Zarządzenie

Uzasadnienie

642357/VII/172017/11/21przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektów uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2azarządzenie - BIP

uzasadnienie - bip

uchwała pozytywna - bip

uchwała negatywna - bip

uzasadnienie - uchwała negatywna - bip

uzasadnienie - uchwała pozytywna - bip

652356/VII/172017/11/21przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektów uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2azarządzenie - BIP

uzasadnienie- bip

uzasadnienie do uchwała negatywna-bip

uzasadnienie do uchwała pozytywna-bip

uchwała pozytywna - bip

uchwała negatywna - bip

662355/VII/172017/11/21ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 do zarządzenia - BIP

672353/VII/172017/11/21w sprawie :pierwokupu lokalu mieszkalnego oraz przynależnej piwnicy wraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Szamarzewskiego.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

682354/VII/172017/11/21w sprawie: realizacji uchwały nr XL/485/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie WielkopoBIP ZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

692352/VII/172017/11/21zmiany Zarządzenia Nr 2345/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2018 roku.zarządzenie

uzasadnienie

702350/VII/172017/11/20zmiany uchwały nr XXX/349/2017 RMOW z dnia 31.01.17 w sprawie udzielenie GOW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem"Pruślin".Zarządzenie nr 2350/VII/2017

Uzasadnienie zarządzenia

Uzasadnienie uchwały

Uchwała dotycząca zmiany uchwały nr XXX/349/2017

712345/VII/172017/11/17ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

722347/VII/172017/11/17określenia realizacji uchwały nr XL/483/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 RM Ostrowa Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2017 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

732348/VII/172017/11/17określenia realizacji Uchwały nr XL/484/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 RM OW z dnia 26 kwietnia 2017 rZarządzenie

Uzasadnienie

742346/VII/172017/11/17w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na rok 2018.BIP ZARZADZENIE

BIP UZASADNIENIE

BIP ZAŁĄCZNIK

752349/VII/172017/11/17otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.Zarządzenie PM

Uzasadnienie zarzadzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

762331/VII/172017/11/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf WODKAN dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GMOW na okres od dnia 01.01-31.12 2018Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do projektu uchwały

772337/VII/172017/11/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w psrawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Leszczynowej.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

782333/VII/172017/11/15przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

792334/VII/172017/11/15przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

802340/VII/172017/11/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

812341/VII/172017/11/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie-BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała -BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

822339/VII/172017/11/15przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do projektu Uchwały

832343/VII/172017/11/15przekazanie przez Gminę Miasto Ostrów Wlkp. do SP nr 9 nakładów poniesionych za zakup i dostawę maszyny szorująco- zbierającejZarządzenie

uzasadnienie

842342/VII/172017/11/15realizacji uchwały nr XL/468/2017 z dnia 31 października 2017 r.Zarządzenie

uzasadnienie

852344/VII/172017/11/15zmiany Zarządzenia Nr 1727/VII/2017 PMOW z dnia 14.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

862335/VII/172017/11/15Zmiana budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017Zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

załącznik BIP

załącznik BIP

załącznik BIP

załącznik BIP

załącznik BIP

872332/VII/172017/11/13powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej obejmującej wybudowanie i wdrożenie 25 tablic elektronicznych w ramach ...treść aktu

uzasadnienie

882327/VII/172017/11/10zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnegoZarządzenie - Treść

Zarządzenie-Uzasadnienie

892330/VII/172017/11/10przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie do uchwały - BIP

902329/VII/172017/11/10konsultacji społecznych projektu Uchwały RM Ostrowa Wlkp. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/399/2017 RM Ostrowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

Formularz konsultacyjny

912328/VII/172017/11/10przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do Uchwały

922336/VII/172017/11/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki RZZO Sp. z o.o.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

projekt uchwały

uzasadnienie uchwały

932324/VII/172017/11/09przedstawienie RMOW projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie do uchwały - BIP

942319/VII/172017/11/09określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXVIII/458/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin.BIP

952317/VII/172017/11/09nabycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w drodze bezprzetargowej udziału 8020/407329 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Powstańców WielkopolskichZarządzenie - BIP

962318/VII/172017/11/09przejęcia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - nieodpłatnie nieruchomości gruntowych, będących własnością Powiatu Ostrowskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie - BIP

972325/VII/172017/11/09Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymzrządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1 do uchwały

982320/VII/172017/11/09: wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej aparatu cyfrowego oraz telewizoraZarzadzenie

uzasadnienie

załacznik

992321/VII/172017/11/09wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej komputera. zarządznie

uzasadnienie

załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet