Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1786/VIII/192019/11/15wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia z dnia 09.11.2016 r. zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej 9 a Ochotniczą Strażą Pożarną – Osiedle Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie WielkopZarządzenie BIP

2785/VIII/192019/11/14realizacji uchwały RM nr XIV/189/2019 z dn.30.10.2019r. w spr. przyjęcia programu współpracy GMOW z organizacjami pozarządowymiZarządzenie

Uzasadnienie

3783/VIII/192019/11/13w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XV/192/2019 Rady Miejskiej z dnia 7 .11.2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegozarządzenie

uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie uchwały

4782/VIII/192019/11/13w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarządzenie

uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

5781/VIII/192019/11/13w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie WPF

uchwała WPF

objaśnienia do WPF

załącznik nr1

6784/VIII/192019/11/13Przedstawienia projektu WPF m. OW wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 r. RMOW oraz RIO.Zarządzdenie

uzasadnienie

projekt uchwały WPF

projekt uchwały budżet 2020

Załącznik nr 3 - materiały informacyjne

7776/VIII/192019/11/12ogłoszenia wyników VIII konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

8779/VIII/192019/11/12w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały RM

Uzasadnienie do uchwały

Przedstawienie graficzne

Zarządzenie

9780/VIII/192019/11/12w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. TopolowejProjekt uchwały RM

uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Uzasadnienie do zarządzenia

Zarządzenie

10778/VIII/192019/11/12przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXV/297/2016 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1 do uchwały

11773/VIII/192019/11/08Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Przy LesieZarządzenie - BIP

12774/VIII/192019/11/08przejęcia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Składowej i ul. Różanej.zarządzenie-BIP

13772/VIII/192019/11/08w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, zabudowanej gażami .Zarządzenie - bip

14775/VIII/192019/11/08zmiany Zarządzenia Nr 294/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. likwidacji barier architektonicznych.Zarządzenie

Uzasadnienie

15767/VIII/192019/11/04Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

16766/VIII/192019/11/04zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

17768/VIII/192019/11/04Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

objaśnienia

18769/VIII/192019/11/04Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

19770/VIII/192019/11/04Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

20771/VIII/192019/11/04zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnego Zarządzenie

Uzasadnienie

21765/VIII/192019/10/31przedstawienie RMOW proj.uchw. w spr. zmiany uchw. nr XLIII/414/2013 RMOW z dn.28.11.2013r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żł.M. w OW oraz określ.warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłatZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie - BIP

22764/VIII/192019/10/30w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wylotowej.Zarządzenie - bip

23763/VIII/192019/10/25przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

24762/VIII/192019/10/25Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

25760/VIII/192019/10/24powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznejtreść zarządzenia

uzasadnienie

26761/VIII/192019/10/24ogłoszenia VIII konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

27758/VIII/192019/10/23zaopiniowania projektu Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz projektu ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy od dn.01.01.2020 do 31.12.2020Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

28759/VIII/192019/10/23wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Gorzyckiej.zarządzenie - BIP

29757/VIII/192019/10/21zmiany Zarządzenia Nr 2198/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMZarządzenie

Uzasadnienie

30756/VIII/192019/10/18realizacji Uchwały NR XIII/166/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej Topolę – Osiedle z miaszarządzenie

uzasadnienie

31748/VIII/192019/10/17przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022"zarządzenie

projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022

32753/VIII/192019/10/17powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3TREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

33746/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśniena

34745/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

35754/VIII/192019/10/17Zamiana nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

36742/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

37744/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

38743/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

39741/VIII/192019/10/17przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej OW z dn. 27 grudnia 2017 r. w spr. ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie.BIP

Uzasadnienie do zarządzenia.BIP

Uchwała.BIP

Uzasadnienie do uchwały.BIP

Regulamin przyznawania Stypendium im. Św.Jana Pawła II.BIP

Wniosek o przyznanie Stypendium.BIP

40740/VIII/192019/10/17Przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XIII/169/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

41747/VIII/192019/10/17przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Raport 2019.BIP

42751/VIII/192019/10/17określenia realizacji uchwały nr XIII/176/2019 w spr udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XI/139/2019 RM OW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w OWZarządzenie

Uzasadnienie

43750/VIII/192019/10/17konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały RM OW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

44749/VIII/192019/10/17konsultacji z GRDPP projektu Uchwały RM OW w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w OWZarządzenie

uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

Załącznik do uchwały Regulamin

45752/VIII/192019/10/17w sprawie realizacji Uchwały NR XIII/167/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

46739/VIII/192019/10/16ustalenia terminu i harmonogramu przeprowadzania okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych będących pracownikami samorządowymi.zarządzenie

Uzasadnienie

47737/VIII/192019/10/16w spr: przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru dekl. o wysokości opłaty za gospod. odpadami komun.składanej przez właścicieli nieruch.na terenie GMOW oraz warunków i trybu składania dekl.za pomocą środków komun.elekt. Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

48738/VIII/192019/10/16w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

49733/VIII/192019/10/14okr. sp. realiz. Uch. Nr XIII/168/2019 RM OW z dn. 25.09.2019 r. w spr. zm. Uch. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03.2019 r. w spr.określ. rodz. świad. przyzn. w r. pom zdr. naucz. oraz naucz.em. i renc.korzyst. z op.zdr. oraz warun. i spos. przyzn. tych śwZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

50734/VIII/192019/10/14wyrażenia zgody Przedszkolu nr 11 Calineczka w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1

Uzasadnienie BIP

51735/VIII/192019/10/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

52732/VIII/192019/10/14przedłożenia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych zZarządzenie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

53731/VIII/192019/10/14w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/457/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017r.Zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

54728/VIII/192019/10/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. ZARZĄDZENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - projekt

ZAŁĄCZNIK - uzasadnienie projekt

55729/VIII/192019/10/11Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej składającej się z dz. nr 1/67 i 1/68 obręb 0123, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

56730/VIII/192019/10/11Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

|Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

57727/VIII/192019/10/08Wyznaczenie składu komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olsztyńskiej dz. nr 17/16, 18/19 obręb 0029Zarządzenie - BIP

58726/VIII/192019/10/07konsultacji społecznych projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/90 z dn 21.12.1990 r w sprawie podziału miasta OW na Osiedla stanowiące obszary działania organów samorządu mieszkańców, zm. Uchwałami RM OW Nr VI/52/99, Nr IV/47/2007rZarządzenie

uzasadnienie

Obwieszczenie

Formularz Konsultacyjny

59725/VIII/192019/10/03nabycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy StaroprzygodzkiejZarządzenie - BIP

60724/VIII/192019/09/30zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie BIP

zał 1 schemat

zał 2

61723/VIII/192019/09/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

62720/VIII/192019/09/27powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznejtreść zarządzenia

uzasadnienie

63721/VIII/192019/09/27projektu uchwały w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.Zarzadzenie nr 721/VIII/2019

uzasadnienie do zarzadzenia

załącznik - projekt uchwały

załącznik - uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt programu współpracy na rok 2020

64718/VIII/192019/09/27ogłoszenia wyników VII konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

65719/VIII/192019/09/27wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JSTZarządzenie

Uzasadnienie

Ankieta

66722/VIII/192019/09/27powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

67716/VIII/192019/09/25Powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie

68717/VIII/192019/09/25zmiany do założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2020 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

69709/VIII/192019/09/24Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kusocińskiego.Zarządzenie - BIP

70714/VIII/192019/09/24w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

71712/VIII/192019/09/24przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2019/2020Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

72713/VIII/192019/09/24przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XI/139/2019 RM OW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

projekt uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

73715/VIII/192019/09/24sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 693/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

74711/VIII/192019/09/24w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej .Zarządzenie - bip

75710/VIII/192019/09/23Regulaminu pracy Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie BIP

Załącznik do Zarządzenia_BIP

Uzasadnienie BIP

76705/VIII/192019/09/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XI/137/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

77707/VIII/192019/09/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XII/153/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

78706/VIII/192019/09/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

79708/VIII/192019/09/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XI/138/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

80704/VIII/192019/09/19w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71AZarządzenie

Uzasadnienie

81703/VIII/192019/09/19ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

82702/VIII/192019/09/17Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/129 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegozarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

83701/VIII/192019/09/17Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej dz. nr 2/13 obręb 0146, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

84697/VIII/192019/09/17ogłoszenia wyników VI konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

85700/VIII/192019/09/17realizacji uchwały XII/158/2019 RMOW w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez GMOW w zakresie odbierania odp. kom.od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp., sposób ich świadczenia oraz wysokościcen za te usługiZarządzenie

Uzasadnienie

86699/VIII/192019/09/17realizacji uchwały XII/157/2019 RMOW z dn. 28.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały V/51/2015 RMOW z dn. 25.02.2015r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpZarządzenie

Uzasadnienie

87698/VIII/192019/09/17realizacji uchwały nr XII/156/2019 RM OW z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 RM OW z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,Zarządzenie

Uzasadnienie

88696/VIII/192019/09/16przedstawienia RMOW proj. uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XLIII/513/2017 RMOW z dn. 27 grudnia 2017 r. w spr. ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie do zarządzenia.BIP

Projekt uchwały.BIP

Uzasadnienie do projektu uchwały.BIP

Załącznik do projektu uchwały-Regulamin.BIP

89695/VIII/192019/09/16Zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie uchwały

90694/VIII/192019/09/13realizacji uchwały nr XII/155/2019 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały XLII/495/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.11.2017r. roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GminyZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

91692/VIII/192019/09/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

92691/VIII/192019/09/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

93693/VIII/192019/09/13Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

94685/VIII/192019/09/11wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Pruślińskiej.zarządzenie - BIP

95687/VIII/192019/09/11Umorzenie poniesionych w 2019 r. nakładów finansowych na zadanie: „Sale lekcyjne w systemie modułowym dla Szkoły Podstawowej Nr 6 i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”treść aktu

uzasadnienie

96686/VIII/192019/09/11wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Drzymały.zarządzenie - BIP

97688/VIII/192019/09/11ustalenia regulaminu oraz wzoru wniosku dorocznych nagród Prezydenta MiastaBIP Zarządzenie

BIP uzasadnienie

BIP-Załącznik nr 1

BIP-Załącznik nr 2

98689/VIII/192019/09/11w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski tekst ujednolicony

Załącznik nr 2a – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski w skali 1:10 000

Załącznik nr 2b – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 2c – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Ostrów Wielkopolski rysunek zmiany studium w skali 1:2 000

Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany studium

Uzasadnienie do projektu uchwały

99674/VIII/192019/09/10sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 578/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24.07.2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 363/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawiZarządzenie

Uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet