Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11435/VIII/202020/10/07zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

zał 1 schemat

zał 2

uzasadnienie

21431/VIII/202020/10/06umorzenia Dzierżawcy - należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem „Starej Biblioteki” położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.Zarządzenie BIP

31432/VIII/202020/10/06przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok szkolny 2020/2021Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do Zarządzenia.BIP

41429/VIII/202020/10/01Nieodpłatnego przekazania kamer internetowych.Uzasadnienie

Załącznik

Zarządzenie

51428/VIII/202020/09/30nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę chodnika w pasie drogowym ul. Północnej.Zarządzenie - BIP

61427/VIII/202020/09/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

71418/VIII/202020/09/29ogłoszenia wyników IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

81420/VIII/202020/09/29w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Towarowej, zabudowanej garażem.Uzasadnienie

zarządzenie BIP

zał 1 BIP

91421/VIII/202020/09/29w sprawie: użyczenia budek telefonicznych, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE BIP

101422/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/301/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

111423/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/302/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

121424/VIII/202020/09/29realizacji Uchwały NR XXV/303/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Gorzyckiej do kategorii dróg gminnych. zarządzenie

uzasadnienie

131419/VIII/202020/09/29wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim treść Zarządzenia

141414/VIII/202020/09/25ogłoszenia wyników III konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

151413/VIII/202020/09/25ogłoszenia wyników II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

161416/VIII/202020/09/25powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta OW z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez GMOWZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

171415/VIII/202020/09/25powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługę ... treść aktu

uzasadnienie

181412/VIII/202020/09/24Powołania Koordynatora Projektu do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Zespołu do spraw realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Banku InwestycyjnegoZarządzenie

Uzasadnienie

191411/VIII/202020/09/23zmiany zarządzenia nr 688/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu oraz wzoru wniosku dorocznych nagród Prezydenta MiastaZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

201409/VIII/202020/09/21określenie sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXV/300/2020 z dnia 26.08.2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025Zarządzenie

uzasadnienie

211410/VIII/202020/09/21ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w ramach Rządowego programu na dofinansowanie zakupu podręczników, mat. edukac. i mat. ćwicz. w latach 2020-2022Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

221408/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/296/2020 RM Ostrowa Wlkp z 26 08 2020 w spr określ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp odpad komun składanej przez właścicieli nieruch na terenie GM Ostrów Wlkp. oraz warunków i trybu składania dekl za pomocą środków komun elektrozarządzenie

uzasadnienie

231407/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/295/2020 RM Ostrowa Wlkp z 26 08 2020 r w spr zwolnienia w części z opłaty za gosp odp komunaln właścicieli nier, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 5 12 2014 Karcie Dużej Rodziny Dz.U z 2020 poz1348zarządzenie

uzasadnienie

241406/VIII/202020/09/21real uchwały XXV/294/2020 RM Ostrowa Wlkp. z 26 08 2020r w spr zwolnienia w części z opłaty za gosp odpadami komun właścicieli nieruch zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzin kompostujących bioodpady stanowiące odp komun w kompostowniku przydomowyzarządzenie

uzasadnienie

251405/VIII/202020/09/21w sprawie: realizacji uchwały XXV/293/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dn 26 sierpnia 2020 r w spr wyboru metody ustalenia opłaty za gosp odp komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, których zamieszkują mieszkańcyzarządzenie

uzasadnienie

261401/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

271402/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

281403/VIII/202020/09/21sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

291404/VIII/202020/09/21sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej stanowiącej działkę nr 7/45 z obrębu 00121, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

301400/VIII/202020/09/17 wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 28 grudnia 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

311397/VIII/202020/09/17Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXV/289/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

321398/VIII/202020/09/17wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Topolowej.zarządzenie - BIP

331399/VIII/202020/09/17W sprawie przyjęcia do realizacji Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXV/297/2020 w sprawie uchwalenia „Regulaminu obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW”, położonej przy ul. A. Kowalczyka 1 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

341396/VIII/202020/09/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczkauzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

zarządzenie BIP

351393/VIII/202020/09/15Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Autopoprawka

361395/VIII/202020/09/15Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczkiZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

371394/VIII/202020/09/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Załącznik -BIP

Autoporawka

381390/VIII/202020/09/14w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr ____ przy ul. Wolności nr ___ w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

391391/VIII/202020/09/14wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

401392/VIII/202020/09/14sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Zarządzenia 1329/VIII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowegoZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

411386/VIII/202020/09/11w sprawie realizacji uchwały nr XXV/299/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” SpóZarządzenie

Uzasadnienie

421385/VIII/202020/09/11zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

431387/VIII/202020/09/11w sprawie: pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batalionowej .Zarządzenie - bip

441388/VIII/202020/09/11w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. MiodowejZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

451389/VIII/202020/09/11w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. FrąszczakaZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

461374/VIII/202020/09/08nieodpłatnego przekazania generatora ozonu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

471382/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 5/23 oraz 8/22 z obrębu 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

481383/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 6/12 oraz 8/19 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

491381/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej składającej się z działek nr 5/21 oraz 8/20 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

501380/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 4/14 z obrębu 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

511379/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 12/7 obręb 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

521378/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącej działkę nr 12/5 obręb 0029, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

531377/VIII/202020/09/08Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Kujawskiej i Olsztyńskiej stanowiącej działkę nr 19/7 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

541376/VIII/202020/09/08powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia postępowania odbiorowego związanego z wykonaniem robót budowlanych na Hali widowiskowo – sportowej w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

551375/VIII/202020/09/08Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

561384/VIII/202020/09/08w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Łęczyckiej .Zarządzenie - bip

571371/VIII/202020/09/04w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2020 rok, umowy najmu mieszkalnego lokalu nr _____ przy ul. Raszkowska nr _____w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

581373/VIII/202020/09/04powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.Zarządzenie

Uzasadnienie

591372/VIII/202020/09/04Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

601369/VIII/202020/09/04ogłoszenia IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pt. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z tereZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

611370/VIII/202020/09/04w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyBIP zarządzenie

621366/VIII/202020/09/03założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2021 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

631368/VIII/202020/09/03zmiany wysokości czynszu określonego w umowie najmu z dnia 15 listopada 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

641367/VIII/202020/09/03wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Stowarzyszeniem Przyjazny Zębcówzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

651364/VIII/202020/09/02Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowym dz. 13/5 obr. 0128Zarządzenie - BIP

661365/VIII/202020/09/02Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowym dz. 12/1 obr. 0128Zarządzenie - BIP

671363/VIII/202020/09/02w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie Alei Powstańców Wielkopolskich i ks.Jana Kompałły.ZARZĄDZENIE BIP

681362/VIII/202020/09/02w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki, zabudowanych garażami.Zarządzenie BIP

Załącznik BIP

691360/VIII/202020/08/31powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Grupy Zakupowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskitreść aktu

uzasadnienie

701361/VIII/202020/08/31w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie - bip

711359/VIII/202020/08/28powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkolaZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

721350/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XX/230/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

731351/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXI/242/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

741352/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXI/243/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

751353/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXII/249/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

761354/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXII/250/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

771355/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

781356/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIII/269/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

791358/VIII/202020/08/27Przyjęcia do realizacji uchwały nr XX/229/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

801357/VIII/202020/08/27Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

811349/VIII/202020/08/26Planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2020 Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

821348/VIII/202020/08/25ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5.”Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 - BIP

831347/VIII/202020/08/25ogłoszenia III konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

841346/VIII/202020/08/24ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

851345/VIII/202020/08/21Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

861344/VIII/202020/08/19Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

871343/VIII/202020/08/18wyrażenia zgody Przedszkolu nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środków trwałychZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

881342/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Objaśnienia - BIP

Załącznik BIP

891340/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/207/2019 RM OW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez GMOW na 2020 rZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała -BIP

Uzasadnienie - BIP

901337/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW.Zarządzenie z uzasadnieniem

Uchwała RM

Uzasadnienie do Uchwały

911338/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW”, położonej przy ul. A. Kowalczyka 1Zarządzenie

Uchwała RM

Uzasadnienie Uchwały RM

Załącznik nr 1 - Regulamin

921339/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwala - BIP

Uzasadnienie - BIP

931341/VIII/202020/08/17przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

941336/VIII/202020/08/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

951332/VIII/202020/08/13w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedziZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

961333/VIII/202020/08/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyZarządzenie

Uchwała

971334/VIII/202020/08/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dniaZarządzenie

Uchwała

981335/VIII/202020/08/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpadyZarządzenie

Uchwała

991331/VIII/202020/08/13w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2020 rok, umowy najmu mieszkalnego lokalu nr _______ przy Pl. 23 Stycznia nr _______w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie_BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet