Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12143/VII/172017/08/10projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie CUW w Ostrowie Wlkp. oraz nadania jej statutu Zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie do uchwały

22144/VII/172017/08/10przedstawienia Radzie Miejskiej OW proj. uchwały w spr. określenia przeznaczenia mienia jedn. budżet. po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miasto OW.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

32145/VII/172017/08/10Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Zarządzenie - uzasadnienie

Uchwała

Uchwała - uzasadnienie

42153/VII/172017/08/10Zarządzenie realizacyjne uchwały nr XXXV/410/2017 RM OW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

52152/VII/172017/08/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńZarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała intencyjna

uzasadnienie uchwały intencyjnej

62148/VII/172017/08/10w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1342/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskzmiana zarządzenia

uzasadnienie zmiany

72146/VII/172017/08/10przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego. Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

82142/VII/172017/08/09zmiana zarządzenia nr 2071/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowego ...treść aktu

uzasadnienie

92114/VII/172017/08/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Diamentowej w Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

zarządzenie BIP

102117/VII/172017/08/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Rubinowej w Ostrowie wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

zarządzenie

112115/VII/172017/08/08przedstawienia Radzie Miejskiej O W projektu uchwały w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wlkp., ul. Wrocławska 51Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

Załącznik do uchwały - Statut SP nr 2 BIP

122116/VII/172017/08/08przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w spr. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 171.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

Załącznik do uchwały - Statut SP nr 14 BIP

132113/VII/172017/08/07przedst. RM OW pr uchwały w spr. udz. pom. finans. PO w formie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5290P od skrz. z dr. kraj nr 36 w O W z drogą nr 5285P w miejsc. Radłów naq odc. dl.ok.2150 m
142112/VII/172017/08/04przedstawienia Radzie miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu aneksu nr 1/2017 do porozumienia midzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004zarządzenie BIP

uzas. zarz.

uchwała

uzas. uchwała

załącznik

152111/VII/172017/08/04zmiany zarządzenia nr 2051/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montażtreść zarządzenia

uzasadnienie

162109/VII/172017/08/03określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXV/420/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknej.uzasadnienie

zarządzenie

172110/VII/172017/08/03w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej. ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

182105/VII/172017/08/02określenia realizacji uchwały Nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej.zarządzenie BIP

192104/VII/172017/08/02określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXV/418/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej-Strzeleckiejzarządzenie BIP

202107/VII/172017/08/02okreslenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXV/419/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowejzarządzenie BIP

212106/VII/172017/08/02wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Morelowej działka nr 64 obręb 0126Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

222103/VII/172017/07/31zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie BIP

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

232099/VII/172017/07/28przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektów uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 30.ZARZĄDZENIE - bip

Uzasadnienie - bip

Uchwała - poz. - bip

Uzasadnienie uchwały - poz. - bip

Uchwała - negat. - bip

Uzasadnienie uchwały negat. - bip

242102/VII/172017/07/28wyrażenia zgody Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie

uzasadnienie

Załącznik

252098/VII/172017/07/28wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środka trwałego Zarządzenie

Uzasadnienie

załącznik

262100/VII/172017/07/28zm. Uch.Nr XLIV/428/2013 RMOW z dn.30.12.2013 r. w spr. wskaz. jedn. budż., które tworzą wydz. rach. doch., źródła doch., przezn. tych doch. oraz sposób i tryb sporzą. planu fin. doch. i wydat.nimi finansowanych, dokon. zm. w tym planie oraz ich zatw.Zarządzenie

Uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

Załacznik

272101/VII/172017/07/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

282097/VII/172017/07/28powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia czynności odbiorowych związanych z wykonywaniem robót budowlanych budowy hali sportowej w OW w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowej przy SP nr 9Zarządzenie

Uzasadnienie

292096/VII/172017/07/27przekazania nakładów inwestycyjnych budynku świetlicy osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krętej 52 z wyłączeniem pomieszczeń Szatnia - WC Radzie Osiedla nr 8 „ODOLANOWSKIE” w Ostrowie Wielkopolskim do korzystania i administrowaZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - Protokół zdawczo-odbiorczy - BIP

302095/VII/172017/07/27w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie -bip

312092/VII/172017/07/25konsultacji z GRDPP uchwały RM OW w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2015 RM OW z dnia 28.10.2015 r. w sprawie ustanowienia Stypendium im. Św. JP II Miasta OW, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

322091/VII/172017/07/25konsultacji z GRDPP projektu Koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023Zarządzenie

Uzasadnienie

332093/VII/172017/07/25w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy 60 Pułku Piechoty.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

342094/VII/172017/07/25zmiany zarządzenia nr 2050/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż ...treść zarządzenia

uzasadnienie

352086/VII/172017/07/24określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXIV/403/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie BIP

362087/VII/172017/07/24określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXIV/404/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimzarzadzenie BIP

372089/VII/172017/07/24Sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

382090/VII/172017/07/24Udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Publicznego Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Pełnomocnictwo

Uzasadnienie

392088/VII/172017/07/24w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

402085/VII/172017/07/21zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

Załącznik

412074/VII/172017/07/20Bonifikaty w opłacie rocznej z tyt. użyt. wiecz. nier. gr. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użyt. wiecz., ze względu na wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gosp. domowegoZARZĄDZENIE. BIP

UZASADNIENIE.BIP

ZAŁĄCZNIK.BIP

422078/VII/172017/07/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXV/408/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

432079/VII/172017/07/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

442080/VII/172017/07/20realizacji Uchwały Nr XXXV/405/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotyczących powstania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego hali widowisko-sportowejZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

452077/VII/172017/07/20powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu ...treść zarządzenia

uzasadnienie

462083/VII/172017/07/20okr.spos.real.uchw. XXXV/414/2017 RMOW z dn.26.06.2017r. w spr. zmiany uchw. X/103/2015 RMOW z dn. 29.06.2015r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpł. za pobyt w DD S-W w OWZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

472082/VII/172017/07/20określenie sposobu realizacji uchwały XXXV/413/2017 RMOW z dn.26.06.2017r. w spr. zmiany uchw. X/101/2015 RM OW z dn. 29.06.2015r. w spr. wyodrębnienia OW Wsp.- DDP dział. przy MOPS w OW przekształc. go i utw. DD Senior-Wigor w OW przy ul.Limanowskiego 17Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

482081/VII/172017/07/20określenie sposobu realizacji uchw. XXXV/416/2017 RMOW z dn.26.06.2017r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spr. wspólnej realizacji proj.pn."Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie AKOZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

492084/VII/172017/07/20przedstawienia Radzie Miejskiej OW proj. uchwały w spraw. zmiany Uchwały Nr XIII/149/2015 Rady Miejskiej OW z dn. 28.10. 2015 r. w sprawie ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW, funduszu stypen. oraz zasad, warunków i trybu przyznawaniaZarządzenie BIP

Uzasadnienie do Zarządzenia BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do Uchwały BIP

502075/VII/172017/07/20w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Uzasadnienie -bip

Zarządzenie- bip

512076/VII/172017/07/20w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

522072/VII/172017/07/18ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – II Turazarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

532073/VII/172017/07/18w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piastowskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

542070/VII/172017/07/17realizacji uchwały nr XXXV/412/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnyZarządzenie BIP

Uzasadnienie

552065/VII/172017/07/17realizacji uchwały nr XXXV/411/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.zarzadzenie

uzasadnienie

562071/VII/172017/07/17powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym ...treść aktu

uzasadnienie

572069/VII/172017/07/17konsultacji społecznych projektu Koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze rewitalizacji w Ostrowie Wlkp. przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wlkp. na lata 2016 – 2023Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

Formularz Konsultacyjny

582068/VII/172017/07/17zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

592056/VII/172017/07/14Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

602064/VII/172017/07/14sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 2009/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok zarządzenie

Uzasadnienie - BIP

612067/VII/172017/07/14w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego oraz lokalu niemieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

622066/VII/172017/07/14nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Strumykowej.Zarządzenie - BIP

632061/VII/172017/07/13sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, w trybie przetargu nieograniczonego (2).Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

642062/VII/172017/07/13sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

652063/VII/172017/07/13powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanietreść zarządzenia

uzasadnienie

662052/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 „Misia Uszatka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

672054/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 10 „Kubusia Puchatka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

682058/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

692053/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

702057/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 „Koszałek Opałek” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

712055/VII/172017/07/12Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 11 „Calineczka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

722060/VII/172017/07/12w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kantaka .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

732059/VII/172017/07/12w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

742046/VII/172017/07/07powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia dot. elementów multimedialnych, oprogramowania i kontentu multimedialnego do pomieszczeń parteru ...treść zarządzenia

uzasadnienie

752045/VII/172017/07/07powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia dotyczącego elementów ekspozycji i scenografii do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego ...treść aktu

uzasadnienie

762050/VII/172017/07/07powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia dotyczącego elementów ekspozycji i scenografii do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego ...treść aktu

uzasadnienie

772051/VII/172017/07/07powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia dotyczącego elementów multimedialnych, oprogramowania i kontentu multimedialnego do pomieszczeń parterutreść zarządzenia

uzasadnienie

782044/VII/172017/07/06sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej , w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

792045/VII/172017/07/05przedst. RM OW projektu uchw. w spr. udziel. pomocy finans. Pow. Ostrowskiemu w rormie dotacji celowej na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5311) ul. Grabowska w Ostrowie wielkopolski - budowa chodnika na odc. dł. ok. 600 m"zarządzenie -BIP

uzasadnienie - zarz. Grabowaka

projekt uchwaly

uzas. uchwaly

802044/VII/172017/07/05przedst RM OW projektu uchw. w spr. udziel. pomocy finans. Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji cerlowej na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 5318 P ul. Wysocka w Ostrowie wielkopolskim na odc. dł.ok. 900 m"zarz. _BIP

uzas. zarządzenie

projekt uchwaly

uzas. uchwały

812043/VII/172017/07/05ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2017r. pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 do Zarządzenia- BIP

822048/VII/172017/07/05w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

832047/VII/172017/07/05w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

842046/VII/172017/07/05okreslenia sposobu realizacj uchwały Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi połozonemu w miescie Ostrowie Wielkopolskimuzasadnienie

zarządzenie BIP

852029/VII/172017/07/04przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXIV/395/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

862027/VII/172017/07/04przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXIV/396/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokZarządzenie BIP

Uzasadnienie

872028/VII/172017/07/04przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXIV/397/2017 RM OW z dnia 31 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały L/644/2010 RM OW z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr XI/136/2011 RM OW z dnia 29.09.11Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

882034/VII/172017/07/04w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie- bip

892041/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

902038/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

912030/VII/172017/07/04odwołania otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – II turazarządzenie

uzasadnienie

922031/VII/172017/07/04ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017zarządzenie

uzasadnienie

ogłoszenie konkursowe

oferta - załącznik nr 2

zaktualizowany kosztorys - załącznik nr 3

zaktualizowany harmonogram - załącznik nr 4

wzór sprawozdania - załącznik nr 5

wzór umowy - załącznik nr 6

oświadczenie do oferty

932033/VII/172017/07/04sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Powstańców Warszawskich, w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

942032/VII/172017/07/04sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Powstańców Warszawskich, w trybie bezprzetargowym.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

952040/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

962035/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 „Misia Uszatka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

972037/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 10 „Kubusia Puchatka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

982036/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 11 „Calineczka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

992039/VII/172017/07/04Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 „Koszałka Opałka” w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet