Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1896/VIII/202020/01/08w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie

Uzasadnienie

2897/VIII/202020/01/08w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

3895/VIII/202020/01/03powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie wypoczynku w okresie ferii ziZarządzenie

Uzasadnienie

4893/VIII/202020/01/03powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2020, zgłoszonych w otwartych konkursach ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.Zarządzenie 893

uzasadnienie zarządzenia

5894/VIII/202020/01/03powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane w roku 2020, złożonych w otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2019 roku. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

6892/VIII/192019/12/31w sprawie :pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie - BIP

7887/VIII/192019/12/31zmiany zarządzenia nr 796/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2020. Zarządzenie 887

Uzasadnienie do zarządzenia 887

8884/VIII/192019/12/31zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia nr 789/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na rok 2020. Zarządzenie

Uzasadnienie

9886/VIII/192019/12/31zmiany zarządzenia nr 795/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2020. Zarządzenie 886

uzasadnienie do zarządzenia 886

10885/VIII/192019/12/31ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku. zarządzenie 885

uzasadnienie do zarządzenia 885

11891/VIII/192019/12/31przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy. al. Powstańców Wielkopolskich 18ZARZĄDZENIE bip

UZASADNIENIE BIP

12890/VIII/192019/12/31ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn." Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2020r.".Zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

13889/VIII/192019/12/31zmiany Zarządzenia Nr 189/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 01.02.2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

14885/VIII/192019/12/31ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku. Uzasadnienie do zarządzenia 885

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 885

Załącznik nr 2 do zarządzenia 885

Załącznik nr 3 do zarządzenia 885

Załącznik nr 4 do zarządzenia 885

Załącznik nr 5do zarządzenia 885

Załącznik nr 6 do zarządzenia 885

15886/VIII/192019/12/31zmiany zarządzenia nr 795/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2020. Zarządzenie nr 886

Uzasadnienie do zarządzenia nr 886

16887/VIII/192019/12/31zmiany zarządzenia nr 796/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2020. Zarządzenie nr 887

Uzasadnienie do zarządzenia nr 887

17882/VIII/192019/12/30ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020. Zarządzenie 882

uzasadnienie do Zarządzenia 882

18883/VIII/192019/12/30ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.Zarządzenie 883

Uzasadnienie do Zarządzenia 883

19881/VIII/192019/12/27wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

20880/VIII/192019/12/27wyrażenia zgody Przedszkolu nr 9 Miś Uszatek w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

21878/VIII/192019/12/27w sprawie: zmiany umowy użyczenia z dnia 31 sierpnia 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

22879/VIII/192019/12/27w sprawie: użyczenia pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Grunwaldzkiej.ZARZĄDZENIE BIP

23877/VIII/192019/12/23bonifikaty w opłacie rocznej z tyt. użytk. wieczystego nier. gr. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użytkownikom wieczystym, ze względu na wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gosp. domZAŁĄCZNIK BIP

24876/VIII/192019/12/23zezwolenia – w 2020 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ogr. postoju obej. swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyż. z Pl. 23 Stycznia do Rynku), Rynek (część wyłączona z ruchu), Wrocławską (od Rynku do ul.Wiosny Ludów) ...ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 BIP

25875/VIII/192019/12/20Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

26874/VIII/192019/12/20określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. Nr XIII/164/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

27873/VIII/192019/12/20w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. Nr XIII/165/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

28872/VIII/192019/12/20w sprawie określenia spos. real. uchwały RM Ostrowa Wlkp. NrXIII/175/2019 z dn. 25.09.2019 roku w sprawie przekazania skargi na Uchwałę nrXLII/546/2009 RM Ostrowa Wlkp. z dn. 26.11.2009 r. mpzp miasta Ostrowa Wlkp. terenu przy ul. Grabowska-N. Krępa do WSZarządzenie

Uzasadnienie

29866/VIII/192019/12/19Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówceZarządzenie

Uzasadnienie

30865/VIII/192019/12/19Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

31871/VIII/192019/12/19w sprawie: wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bukowej.ZARZĄDZENIE BIP

32868/VIII/192019/12/19w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Kościuszki.ZARZĄDZENIE BIP

33869/VIII/192019/12/19w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Głogowskiej.ZARZĄDZENIE BIP

34870/VIII/192019/12/19w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Asnyka. ZARZĄDZENIE BIP

35867/VIII/192019/12/19przeznaczenia do wynajmu garażu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

36862/VIII/192019/12/18Przyjęcie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2021Zarządzenie - BIP

Załącznik - BIP

37863/VIII/192019/12/18realizacji uchwały nr XVII/200/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.zarządzenie

uzasadnienie

38864/VIII/192019/12/18przedst.RMOW proj.uchw.w spr.zm.uchw. nr XVII/201/2019 RMOW z dn.27.11.2019r. w spr. zmiany uchw. Nr XLIII/414/2013 RMOW z dn.28.11.2013r.w spr. ustalenia wys.opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Ż w OW oraz określ.waru. zwoln.od ponoszenia tych opł.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Projekt uchwały -

Uzasadnienie uchwały - BIP

39860/VIII/192019/12/18Okreslenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. Nr XVII/199/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul.TopolowejZarządzenie

Uzasadnienie do zarzadzenia

40861/VIII/192019/12/18Określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. XVII/198/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wlkp..Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

41855/VIII/192019/12/17ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

42856/VIII/192019/12/17powołania komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania z zakresu "Działalność na rzecz seniorów"- "Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2020r."Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

43859/VIII/192019/12/17Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3

44851/VIII/192019/12/17w sprawie: rozwiązania - za porozumieniem stron – umowy najmu z dnia 27 lutego 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

45857/VIII/192019/12/17wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej przy ul. Sadowej.zarządzenie - BIP

46858/VIII/192019/12/17nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej w rejonie ul. Olchowej.zarządzenie - BIP

47854/VIII/192019/12/16Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.zarządzenie nr 854

uzasadnienie do zarządzenia nr 854

Regulamin

48847/VIII/192019/12/13Wyznaczenie składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WrocławskiejZarządzenie-BIP

Zarządzenie - BIP

49848/VIII/192019/12/13w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batalionowej.Zarządzenie - bip

50849/VIII/192019/12/13w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie- bip

51850/VIII/192019/12/13w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poligonowej .Zarządzenie - bip

52846/VIII/192019/12/13w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki,zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

53852/VIII/192019/12/13przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski nakładów poniesionych na inwestycję związaną z wymianą instalacji wodno – sanitarnej wraz z wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim ZARZĄDZENIE

54845/VIII/192019/12/12W sprawie: przekazania zabudowanej nieruchomości gruntowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, Radzie Osiedla Nr 10 Parcele Zacharzewskie w Ostrowie Wielkopolskim do korzystania i administrowania.Zarządzenie

Uzasadnienie

55844/VIII/192019/12/11 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Zarządzenie nr 844

Uzasadnienie do zarządzenia nr 844

56839/VIII/192019/12/10przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu Uchwały RM OW M w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Program Alkoholowy

uzasadnienie uchwała

57840/VIII/192019/12/10przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokUzasadnienie zarządzenie

Projekt uchwały

Program Narkomania

zarządzenie

58842/VIII/192019/12/10przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

59837/VIII/192019/12/10Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

60843/VIII/192019/12/10w sprawie: zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 176/VIII/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.ZARZĄDZENIE BIP

61841/VIII/192019/12/10w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej .Zarządzenie - bip

62838/VIII/192019/12/10przyjęcia do realizacji uchwały nr XVII/196/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

63836/VIII/192019/12/06ogłoszenia wyników IX konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

64834/VIII/192019/12/04Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WrocławskiejZarządzenie - BIP

65835/VIII/192019/12/04Ustanowienie odpłatnej służebności na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. LimanowskiegoZarządzenie-BIP

Zarządzenie - BIP

66827/VIII/192019/12/04przedstawienia R M Ostrowa Wielkopolskiego proj. porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zad. związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.uchwała

uzasadnienie do uchwału

porozumienie schronisko

zarządzenie BIP

67828/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

68829/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

69831/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

70833/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

uchwała BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

71832/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

72830/VIII/192019/12/04przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

73825/VIII/192019/12/03uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/189/2019 z dnia 30 października 2019 rokuzarządzenie

Uzasadnienie zarzadzenia

załącznik - projekt uchwały

Uzasadnienie

74826/VIII/192019/12/03w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

75824/VIII/192019/12/02przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/621/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

76822/VIII/192019/11/29powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska, zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim..treść aktu

uzasadnienie

77823/VIII/192019/11/29 sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku. Zarządzenie nr 823

Uzasadnienie zarządzenia nr 823

78809/VIII/192019/11/28wyrażenia zgody Przedszkolu nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

79810/VIII/192019/11/28przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XIV/186/2019 RMOW z dn. 30.10.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr XLIII/513/2017 RMOW z dn. 27.12.2017 r. w spr. ustanowienia Stypendium im. Św. JPII Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

80811/VIII/192019/11/28ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych z realizacją programu profilaktycznego dla dzieciZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

81817/VIII/192019/11/28wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Południowej.zarządzenie - BIP

82816/VIII/192019/11/28w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka .Zarządzenie - bip

83820/VIII/192019/11/28przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul.Konwaliowejuzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

Zarządzenie BIP

84818/VIII/192019/11/28przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Kazimierza Grześkowiakauzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

BIP

85819/VIII/192019/11/28przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. dr Tadeusza Jankowskiego.uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

BIP

86813/VIII/192019/11/28w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ks. Walentego Śmigielskiego i ulicy dr. Tadeusza Jankowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

87821/VIII/192019/11/28w sprawie: wynajmowania – w 2020 roku - części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE BIP

88815/VIII/192019/11/28Przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 8 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

89812/VIII/192019/11/28w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Załącznik- bip

90807/VIII/192019/11/25określenia sposobu realizacji uchwały Nr XIV/188/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i TerZarządzenie

Uzasadnienie

91805/VIII/192019/11/25przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/181/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

92804/VIII/192019/11/25przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/180/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

93803/VIII/192019/11/25przyjęcia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/182/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

94806/VIII/192019/11/25w sprawie: określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/190/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2Uzasadnienie

Zarządzenie

95808/VIII/192019/11/25zmiany Zarządzenia Nr 800/VIII/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia IX konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku i powołania komisji konkursowej. Zarządzenie

Uzasadnienie

96800/VIII/192019/11/22ogłoszenia IX konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku i powołania komisji konkursowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik do regulaminu

97799/VIII/192019/11/22realizacji uchwały XIV/184/2019 RM Ostrowa Wlkp. z 30.10. 2019r. w spr. określenia wzoru dekl. o wysokości opłaty za gospod.odpad. komun. składanej przez właścic. nieruch.na terenie GMOW oraz warunków i trybu składania dekl.za pomocą środków kom. elektrZarządzenie

Uzasadnienie

98797/VIII/192019/11/22w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki , zabudowanej garażami.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

99798/VIII/192019/11/22w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem .Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet