Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11665/VII/172017/02/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Objaśnienia- BIP

Uchwała - BIP

21666/VII/172017/02/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie -BIP

Uzasadnienie -BIP

Uchwała- BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Załącznik nr 3- BIP

Załącznik nr 4-BIP

31664/VII/172017/02/13wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Środkowej.Zarządzenie-BIP

41662/VII/172017/02/13Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku Zarządzenie

Uchwała

Uzasadnienie

Projekt programu

51655/VII/172017/02/10przedst. RM OW projektu uchwały w sprawie zmiany uchw. nr XXI/221/2017 z dn. 28.06.2012 r. RM OW w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek oplat za park w strefie płatnego park. oraz ustalenia sposobu ich pobierania.zarządzenie BIP

uchwała

61661/VII/172017/02/10przedst. RM Ostrowa Wlkp proj. uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pub. i niepub. jedn. ośw. prow. przez os. prawne i fiz. inne niż GM Ostrów Wlkp oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniauchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

zarządzenie BIP

71657/VII/172017/02/10w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa WielkopolskiegoBIP ZARZĄDZENIE

BIP UZASADNIENIE

BIP UCHWA ŁA

UZASADNIENIE

81656/VII/172017/02/10Zarządzenie w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego
91658/VII/172017/02/10w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Projekt uchwały

101654/VII/172017/02/10przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Projekt uchwały

111660/VII/172017/02/10w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówZarządzenie

Uchwała

Uzasadnienie

121659/VII/172017/02/10realizacja Uchwały Nr XXX/348/2017 z 31.01.2017 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz MikstatZARZĄDZENIE

131651/VII/172017/02/09sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” dla Stowarzyszenia „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie-Antonin” w Ostrowie WielkopolskimBIP Zarządzenie

BIP Uzasadnienie

141650/VII/172017/02/09w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

151653/VII/172017/02/09Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarząd. BIP

Uchwała projekt BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

zalacznik-1 BIP

zalacznik-2 BIP

zalacznik-3 BIP

161643/VII/172017/02/08wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 13 przy ul. Broniewskiego nr 11 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

171649/VII/172017/02/08powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowitreść aktu

uzasadnienie

181645/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

191647/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

201648/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu lokalu niemieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

211646/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

221644/VII/172017/02/06Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

231642/VII/172017/02/02przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Solidarności dz. 19/8 obręb 0087 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

241641/VII/172017/02/01w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

251634/VII/172017/01/31ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017zarządzenie

załącznik nr 1

261635/VII/172017/01/31ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 roku zarządzenie

załącznik nr 1

271637/VII/172017/01/31powołania Ostrowskiego Komitetu RewitalizacjiZarządzenie

281638/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

UZASADNIENIE - BIP

291639/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

301632/VII/172017/01/31Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

311633/VII/172017/01/31Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

321640/VII/172017/01/31w sprawie: określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2017 r.ZARZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK B

ZAŁĄCZNIK A

331636/VII/172017/01/31powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

341639/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie- bip

351629/VII/172017/01/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

361630/VII/172017/01/30przyznania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań w roku 2017 z zakresu wspier. przedsięwzięć o charakterze eduk. i nauk. przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu G M O W.Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Wyniki konkursu

371631/VII/172017/01/30w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 21 grudnia 2015 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 nie podlega publikacji w BIP

381628/VII/172017/01/26przygotowania dokumentu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za 2016r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

391626/VII/172017/01/26w sprawie : wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 03.05.2016r. na rzecz innej osoby fizycznej.Uzasadnienie - bip

ZARZĄDZENIE - BIP

401627/VII/172017/01/26zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 RM z dnia 27 marca 2014 w spr. Statutu Miasta OWzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

411619/VII/172017/01/24przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Zarządzenie

Uchwała

421612/VII/172017/01/24realizacji uchwały nr XXIX/334/2016 z 28.12.2016 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gminie RozdrażewZARZĄDZENIE

431614/VII/172017/01/24określenia sposobu realizacji uchwaly Nr XXIX/329/2016 RM OW z dnia 28 grudnia 2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta OW w 2017 rokuZarządzenie BIP

441613/VII/172017/01/24okreslenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/330/2016 RM OW z dnia 28 grudnia 2016 roku w spr. uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta OW w 2017 rokuZarządzenie BIP

451610/VII/172017/01/24wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 4 przy ul. Asnyka nr 24 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie-BIP

461624/VII/172017/01/24wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 30B przy ul. Zielonej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

471623/VII/172017/01/24zmiany treści służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik graficzny BIP

481611/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXIX/332//2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany chwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, zmienionej Uchwałą Nr XII/141/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowychZarządzenie

491620/VII/172017/01/24Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

501615/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/321/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie _ BIP

Uzasadnienie - BIP

511616/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/322/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

521617/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/324/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

531618/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/325/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

541622/VII/172017/01/24w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego 12.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

551621/VII/172017/01/24w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

561625/VII/172017/01/24w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „23.edycja plebiscytu o tytuł Ostrowianina Roku 2016” dla Stowarzyszenia „Strefa Kultury” w Ostrowie Wielkopolskim.BIP ZARZĄDZENIE

BIP UZASADNIENIE

571607/VII/172017/01/20sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej, w trybie przetargu ograniczonegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

581608/VII/172017/01/20Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

591609/VII/172017/01/20zmiany instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanej w UM oraz GMOW beneficjenta przy realizacji programów pomocowych współfinansowanych ze środków unijnychZałącznik

Zarządzenie

601599/VII/172017/01/19ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017zarządzenie

załącznik nr 1

611603/VII/172017/01/19przyjęcia sposobu realizacji uchwały RM OW Nr XXIX/326/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Zarządzenie

621600/VII/172017/01/19przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/ 55/2011 z dnia 31 marca 2011 rokuZarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

631605/VII/172017/01/19określenie sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/327/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

641604/VII/172017/01/19określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/333/2016 RMOW z dnia 28.12.2016r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków ZI i szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

651601/VII/172017/01/19określenia sposobu realizacji uchwały NR XXIX/328/2016 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiezarzadzenie BIP

661602/VII/172017/01/19realizacji uchwały nr XXIX/341/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2017 Rokiem Ochrony Przeciwpożarowej i Jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wizarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

671606/VII/172017/01/19określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/331/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

681597/VII/172017/01/17powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownikatreść aktu

691596/VII/172017/01/17przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/323/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.Zarządzenie

701595/VII/172017/01/17ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

oświadczenie do oferty

711598/VII/172017/01/17przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dzieckaZarządzenie

721594/VII/172017/01/16Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

uchwała - BIP

Załącznik nr 1- BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Objaśnienia - BIP

731593/VII/172017/01/16Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

Załącznik nr 4 - BIP

Załącznik nr 5 - BIP

741592/VII/172017/01/16przedst RM OW projektu uchw. w sprawie udziel. Gminie OW pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przezn. na dofinans. zadania pn "Rozwiązanie komunik ulicy Wylotowej z węzlem Pruślinzarządzenie - BIP

uchwała

uzas. uchwała

751590/VII/172017/01/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku. Zarządzenie

Uchwała

761591/VII/172017/01/13w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy MikstatZarządzenie

Uchwała

Uzasadnienie

771589/VII/172017/01/13przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyzZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała-BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

781582/VII/172017/01/11powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem.treść aktu

uzasadnienie

791587/VII/172017/01/11w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku. zarządzenie BIP

uchwała

załącznik nr 1 do uchwały

801580/VII/172017/01/11ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdz. uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku pn. organizacja w okresie ferii zimowych 2017 aktywnego wypoczynku dla dzieci i mlodzieży poł. z dzial. edukacyjną...Zarządzenie BIP

Załącznik

811579/VII/172017/01/11ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 rokuZarządzenie BIP

Załącznik

821588/VII/172017/01/11powołania Komisji Konkurs. w celu wyłonienia zadań do realizacji w r. 2017, zgłosz. w otwartym konkurs. ofert z zakresu wspiera. przedsięwzięć o charakterze eduka. i naukowym przeznaczo. dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu GMOW.Zarządzenie

Załącznik - Regulamin pracy Komisji Konkursowej

831581/VII/172017/01/11ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2017 rokuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

841585/VII/172017/01/11w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian pięciu nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyniu.Zarządzenie

851583/VII/172017/01/11ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 roku zarządzenie

załącznik

861586/VII/172017/01/11realizacji uchwały Nr XXVIII/317/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowliTreść zarządzenia

871584/VII/172017/01/11Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rokZarządzenie- BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1 - BIP

881578/VII/172017/01/10wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. RadłowskiejZarządzenie-BIP

891577/VII/172017/01/10nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Asnyka.Zarządzenie-BIP

901575/VII/172017/01/05ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017Zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

oświadczenie do oferty

911576/VII/172017/01/05w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Stanisławowskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

921567/VII/172017/01/04ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – I TuraZarządzenie

Załącznik nr 1

931574/VII/172017/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego XXIX/335/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9,zarządzenie

941571/VII/172017/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego XXIX/337/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Irzarządzenie

951572/VII/172017/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego XXIX/338/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wizarządzenie

961573/VII/172017/01/04określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIX/36/2016 z dnia 28.12.2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej.zarzadzenie

971568/VII/172017/01/04przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Morelowej dz. 57 obręb 0126 w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

981569/VII/172017/01/04sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grodzieńskiej, w trybie przetargu ograniczonegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

991570/VII/172017/01/04w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej i Wiejskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet