Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1437/VIII/192019/05/16Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kresowej składającej się z dz. 8/11 i 14/8 obręb 0060, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

2436/VIII/192019/05/16Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położoenj w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 3 Maja.Zarządzenie BIP - poprawne

3440/VIII/192019/05/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

4440/VIII/192019/05/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

5430/VIII/192019/05/15wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

6424/VIII/192019/05/15przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

Projekt Uchwały

7432/VIII/192019/05/15prz.RMOWpr.uch.ws.zm.Uchw.NrL/579/2018RMOW z27.06.2018r.ws.ust.regulaminów okr.wys.stawek i sz.war.prz..dod.do wynagr.,sz.war.obl.i wypł.w.za g.ponad.i g.d.zast.or.kryt.i tr.prz.nagród,ich wys.i war.wypł.d.nauczycieli zatr.w plac.ośw.dla kt.org.pr.j.GMOZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

8433/VIII/192019/05/15przyznania dorocznych nagród z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury - FILAR KULTURY 2019.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK-BIP

9431/VIII/192019/05/15przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80. Rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

10417/VIII/192019/05/14przedstawienia RMOW projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 RMOW z dnia 27.10.2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wlkp oraz nadania jej statutuZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała

11429/VIII/192019/05/14Wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 13 im. Sindbada w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

12415/VIII/192019/05/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

Załącznik nr 1 do uchwały_BIP

Załącznik nr 2 do uchwały_BIP

13416/VIII/192019/05/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 rokuZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

Załącznik do uchwały_BIP

14418/VIII/192019/05/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za 2018Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

15428/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Komisji Gospodarki Miejskiej RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064Zarządzenie

UZASADNIENIE

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU

16425/VIII/192019/05/14Przedłożenia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. MoniuszkiUzasadnienie do zarządzenia

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Zarządzenie - BIP

17427/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Komisji Gospodarki Miejskiej RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu

18420/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Bartkiewicza do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

Zarządzenie BIP

19423/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

20419/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

21421/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

22422/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

23424/VIII/192019/05/14w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

24414/VIII/192019/05/13zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

25410/VIII/192019/05/10ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, połączonego z działalnością edukacyjno-profilaktyczną w zakresie profilaktyki antyalkZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

26413/VIII/192019/05/10powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp.treść uchwały

uzasadnienie

27412/VIII/192019/05/10zmiany zarządzenia Nr 1544/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie - BIP

Uzasadnienie BIP

28399/VIII/192019/05/09wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. CichejZarządzenie - BIP

29400/VIII/192019/05/09wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Cichej.Zarządzenie - BIP

30406/VIII/192019/05/09wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Drzymały.Zarządzenie - BIP

31401/VIII/192019/05/09przekazanie Radzie Miejskiej Ostrowa Wlkp. sprawozdania finansowego miasta Ostrowa WLKP. za rok 2018Zarządzenie

Uzasadnienie

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

32409/VIII/192019/05/09konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Formularz Konsultacyjny

Obwieszczenie

Projekt Uchwały

33405/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nazwy w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

mapa

bip

34403/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka.uchwała

uzasadnienie

mapa

bip

35408/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Bakaliowej uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

mapa

bip

36404/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Południowej.uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

mapa

bip

37402/VIII/192019/05/09przedstawienia radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Promienistej.uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

mapa

bip

38407/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wojska Polskiegouzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

mapa

bip

39398/VIII/192019/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. ZARZĄDZENIE-BIP

UZASADNIENIE-BIP

ZAŁĄCZNIK 1-BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY -BIP

40400/VIII/192019/05/09wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Cichej.Zarządzenie - BIP

41397/VIII/192019/05/08przed.RMOW pr.uch.ws.okr.zasad udziel.i rozm.obniżek oraz przyz.zwoln.od tyg.ob.wym.g.zaj.dydakt.,wych. i opiek.dla dyr. i wiced.szkół i placówek oraz nauczycieli pełn.inn.stan.kierown.w szkole,a także okr.tyg.ob.wym.g.zaj.pedag.,psych.,log.i terap.ped.
42395/VIII/192019/04/30Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka w trybie bezprzetargowym - dz. 26/9Zarządzenie - BIP

43394/VIII/192019/04/30Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka w trybie bezprzetargowym - dz. 26/8Zarządzenie - BIP

44393/VIII/192019/04/30Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka w trybie bezprzetargowym dz. 26/7Zarządzenie - BIP

45391/VIII/192019/04/30Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lwowskiej w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

46392/VIII/192019/04/30Przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim oznaczonej nr dz. 1/67oraz 1/68 obręb 0123 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

47396/VIII/192019/04/30zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

48386/VIII/192019/04/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz.Józefa Piłsudskiego.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK nr 1 BIP

49387/VIII/192019/04/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Marii Szembekowej.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK nr 1 BIP

50388/VIII/192019/04/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Kazimiery Iłłakowiczówny.ZARZĄDZENIE BIP

51389/VIII/192019/04/30w sprawie: wynajęcia terenów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odpady.ZARZĄDZENIE BIP

52390/VIII/192019/04/30w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

53384/VIII/192019/04/29przyjęcia do realizacji uchwały nr VII/83/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

54385/VIII/192019/04/29przyjęcia do realizacji uchwały nr VII/82/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

55382/VIII/192019/04/24w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 19 kwietnia 2019 r.ZARZĄDZENIE BIP

56383/VIII/192019/04/24w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 19 kwietnia 2019 r.ZARZĄDZENIE BIP

57378/VIII/192019/04/23w sprawie:powołania komisji doraźnej w celu zaopiniowania wniosków kandydatów do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.BIP Zarządzenie

58381/VIII/192019/04/23przyj. do realizacji Uchwały Nr VII/96/2019 RMOW z dn. 27.03.2019 roku ws. określ. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst. pracujących z gr. obejm. dzieci 6-letnie i dzieci młodszeZarzadzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

59379/VIII/192019/04/23wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Cichej.Zarządzenie - BIP

60380/VIII/192019/04/23wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Cichejzarządzenie - BIP

61376/VIII/192019/04/18obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznychZarządzenie

Uzasadnienie

62377/VIII/192019/04/18w sprawie : wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 29.11.2018r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

63372/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/90/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Południowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

64370/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/94/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Skowronkowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

65368/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/93/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Kukułczej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

66369/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/91/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Zakątek do kategorii dróg gminnychzarządzenie

67367/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/89/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

68373/VIII/192019/04/17w sprawie Uchwały NR VII/86/2019 Rady Miejskiej O. W. z dnia 27 marca 2019 roku Rady Miejskiej O. W. z dnia 27 marca w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN w O.W. na lata 2019 - 202zarządzenie

69371/VIII/192019/04/17w sprawie realizacji Uchwały NR VII/92/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Skowronkowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

70364/VIII/192019/04/17przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.O4.2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

Statut Żłobka Miejskiego

Projekt Uchwały

Uzasadnie do Uchwały

71374/VIII/192019/04/17w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

72366/VIII/192019/04/17realizacji uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.Zarządzenie

Uzasadnienie

73365/VIII/192019/04/17realizacji uchwały nr VII/84/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

74375/VIII/192019/04/17zmiany instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski beneficjenta przy realizacji programów pomocouzasadnienie

Zarządzenie

75363/VIII/192019/04/16powołania Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

76362/VIII/192019/04/16ustanowienia koordynatora gminnego da obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

77260/VIII/192019/04/15zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

78361/VIII/192019/04/15Przedst. RM OW proj. uchw. w spr. zm. uchw. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03.2019 r. w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pom. zdrow. naucz. oraz naucz. emeryt. i rencist. korzyst. z op. zdrow. oraz warunków i spos. przyzn. tych świad.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

79359/VIII/192019/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

80358/VIII/192019/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

81353/VIII/192019/04/09ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

82355/VIII/192019/04/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

83354/VIII/192019/04/09przedstawienia RM OW projektu zmiany Uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

84356/VIII/192019/04/09w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2019 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 30B przy ul. Zielonej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie BIP

85357/VIII/192019/04/09powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowaZarządzenie

Uzasadnienie

86352/VIII/192019/04/08przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2018/2019Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

87351/VIII/192019/04/05określenia wzoru wniosku i oświadczenia do regulam. gospodarow. środk. finansów. przeznacz. na pomoc zdrowot. dla nauczycieli korzyst. z opieki zdrowot., zatrudnionych lub objętych opieką socjalną w szkołach prowadz. przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

88350/VIII/192019/04/05określ. sposobu realiz. Uchwały Nr VII/95/2019 RM OW z dnia 27 marca 2019 roku w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pomocy zdrow. nauczyc. oraz nauczyc. emerytom i rencistom korzyst. z opieki zdrowot. oraz warunków i sposobu przyzn. tych świad. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

89344/VIII/192019/04/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 201Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

90346/VIII/192019/04/05przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowymzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1 do uchwały

91343/VIII/192019/04/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WiZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Sprawozdanie Finansowe SP ZOZ OPiTU

92348/VIII/192019/04/05w sprawie: przedstawienia Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowejuzasadnienie

załącznik nr 1

Zarządzenie

93347/VIII/192019/04/05w sprawie: określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. VII/97/2019 z dnia 27.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. MiodowejUzasadnienie

Zarządzenie

94349/VIII/192019/04/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Cichej.Zarządzenie - BIP

95345/VIII/192019/04/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 28.04.2011 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

projekt uchwały - BIP

uzasadnienie do projektu uchwały -BIP

załącznik do projektu chwały - BIP

96342/VIII/192019/04/04w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

97336/VIII/192019/04/03ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

98339/VIII/192019/04/03zmiany Zarządzenia Nr 232/VII/2019 PMOW z dnia 26.02.2019r. w sprawie przygotowania dokumentu zawierającego ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za 2018r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

99337/VIII/192019/04/03zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. zarządzenie

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet