Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zamieszczenia Data składania ofert / wniosków Nr sprawy Tytuł
2020/12/16   2021/01/15   WRM.RZP.271.54.2020   przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola nr 2” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej  
2020/12/30   2021/01/14   WRM.RZP.271.58.2020   przetarg niegraniczony na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika  
2020/12/11   2021/01/13   WRM.RZP.271.53.2020   przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  
2020/12/30   2021/01/13   WRM.RZP.271.57.2020   przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Przy Lesie oraz dla działek nr 1/24 oraz 1/25 z obrębu 0206  
2020/12/30   2021/01/11   WRM.RZP.271.59.2020   przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.  
2020/12/17   2021/01/11   WRM.RZP.271.55.2020   przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.  
2020/11/20   2020/12/22   WRM.RZP.271.46.2020   przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektami sportowo – rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet