Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Informacje dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Sposób funkcjonowania bazy kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasady i tryb doboru członków rad

ZARZĄDZENIE NR 1833/VII/2017

 PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie: sposobu funkcjonowania bazy kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zasad i trybu doboru członków rad.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10a i 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. Prezydent Miasta – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;
 2. spółka z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem;
 3. spółka dominująca - spółka z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski będąca spółką dominującą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), w stosunku do innej spółki kapitałowej (spółki zależnej);
 4. ustawa o gospodarce komunalnej - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.);
 5. ustawa o zarządzaniu mieniem - ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259);
 6. kandydat na członka rady nadzorczej – osoba wskazana w art. 10a ust. 5 ustawy, o której mowa w pkt  4;
 7. baza kandydatów - ewidencja kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i w spółkach od nich zależnych, prowadzona przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim;
 8. komórka nadzoru - komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimrealizująca zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, której powierzono prowadzenie bazy kandydatów;
 9. osobasprawująca nadzór nad spółką - Prezydent Miasta, upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, członek zarządu spółki dominującej.

§ 2. 1. Baza kandydatów prowadzona jest centralnie przez komórkę nadzoru, a gromadzone w niej dane osobowe pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.

        2. Baza kandydatów prowadzona jest w postaci papierowej oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego.

        3. W bazie kandydatów na członków rad nadzorczych rejestrowane są osoby, które złożyły do Prezydenta Miasta zgłoszenie oraz spełniły wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zarządzaniu mieniem z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

§ 3. Zgłoszeniedo bazy kandydatów, którego wzór stanowi załącznik nr 1, wymaga załączenia kwestionariusza osobowego kandydata na członka rad nadzorczych wraz z kopią dokumentu potwierdzającego spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 a) – j) ustawy o zarządzaniu mieniem.

§ 4. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata na członka organu nadzoru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. W bazie kandydatów odnotowywane są niezwłocznie wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej.

§ 6. 1. Aktualizacji danych w bazie kandydatów komórka nadzoru dokonuje:

       1) na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów,

       2) na podstawie dokumentów i informacji przekazywanych przez zarządy spółek.

       2. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej oraz oświadczenia i dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w komórce nadzoru.

       3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

       4. Komórka nadzoru przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Prezydenta Miasta.

       5. Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992).

§ 7. 1. Spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów powołuje się członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i spółek od nich zależnych.

       2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Prezydentowi Miasta bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

§ 8. 1. Wskazania kandydatów spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów dokonuje Prezydent Miasta.

       2. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Przy powoływaniu kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się:

 1. wymaganą strukturę zawodową (np.: prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
 2. niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;
 3. dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
 4. uczestnictwo w innych radach nadzorczych,
 5. predyspozycje i nieskazitelną opinię.

§ 10. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:

 1. skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 2. przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 3. która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

§ 11. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Prezydenta Miasta, a uchwała o nie udzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.

§ 12. Liczba członków wskazywanych do rady nadzorczej zależy od charakteru spółki i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski lub spółkę dominującą.

§ 13.  Przed wskazaniem kandydata na członka rady nadzorczej, kandydat wyraża pisemną zgodę na powołanie do składu rady nadzorczej spółki oraz składa pisemne oświadczenie o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej – wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3   i 4 do zarządzenia.

§ 14.Kandydat na członka rady nadzorczej wskazany przez Prezydenta Miasta składa oświadczenie stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu  Państwa z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016,  poz. 1461), wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

§ 15. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji    o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388). O fakcie wypełnienia powyższego obowiązku kandydat informuje na piśmie komórkę nadzoru.

§ 16. 1. Po wprowadzeniu zmian w składzie rady nadzorczej zarząd spółki zawiadamia o tym komórkę nadzoru przesyłając kopię uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej wraz      z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby.

         2. Osoba składająca rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji, a przekazując ją właściwemu organowi spółki dostarczyć kopię do wiadomości Prezydenta Miasta.

§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 18. Traci moc Zarządzenie nr 205/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02 kwietnia 2015 roku.

 

 

 

Załączniki:

 1. Zgłoszenie
 2. Kwestionariusz
 3. Oświadczenia

   

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet