Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja

IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Proponowany porządek obrad

            

I       Otwarcie.

II      Przyjęcie porządku obrad.

III     Przyjęcie protokołu z  III Sesji Rady Miejskiej.

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V      Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.

VI     Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

    

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 3. ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 5. uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 7. przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski”.
 8. zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN – I.4131.1.502.2018.20 z dnia 26 października 2018 roku.
 9. zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej – KDW 1 do kategorii dróg gminnych.
 10. zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych.
 11. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok,
 12. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok,
 13. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019 – 2023.
 14. przyjęcia Programu działań Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ma rzecz seniorów na lata 2019 – 2023 „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów”.
 15. odwołania Pani Danuty Czajki ze stanowiska Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 16. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
 17. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
 18. powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

VIII  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX    Wolne wnioski i informacje.

X     Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 / ... /

Jarosław Lisiecki

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet