Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja

VI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Proponowany porządek obrad

I       Otwarcie.

II      Przyjęcie porządku obrad.

III     Przyjęcie protokołu z  V Sesji Rady Miejskiej.

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V      Interpelacje i zapytania radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

3. udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku zadania pn.: "Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.

5. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku.

6. podjęcia współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Qingbaijiang dystryktem miasta w Chińskiej Republice Ludowej.

7. określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

8. zmiany uchwały nr LII/605/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 1 Śródmieście.

9. zmiany uchwały nr LII/606/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 2 Wenecja.

10. zmiany uchwały nr LII/607/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 3 Krępa.

11. zmiany uchwały nr LII/608/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 4 Jana Pawła II.

12. zmiany uchwały nr LII/609/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 5 Pruślin.

13. zmiany uchwały nr LII/610/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 6 Kamienice Stare.

14. zmiany uchwały nr LII/611/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 7 Zacisze - Zębców.

15. zmiany uchwały nr LII/612/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 8 Odolanowskie.

16. zmiany uchwały nr LII/613/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 9 Nowe Parcele.

17. zmiany uchwały nr LII/614/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 10 Parcele Zacharzewskie.

18. zmiany uchwały nr LII/615/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Osiedla nr 11 Powstańców Wielkopolskich.

 

VII    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII   Wolne wnioski i informacje.

IX     Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ .../ 

Jarosław Lisiecki

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet