Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja

XI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Proponowany porządek obrad:

  

  Otwarcie.

II   Przyjęcie porządku obrad.

III  Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od VIII do XI Sesji Rady Miejskiej.  

VI  Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania: 

     a)  przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

     b) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

2) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok:

    a) przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

    b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok,

    c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2018 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

    d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,

    e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

    f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

    g) dyskusja.

3) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej,

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m”,

9) zmiany Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

10) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

11) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

12) udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13) ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ,

14) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych,

15) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Agrestowej,

16) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Jana Danysza,

17) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Zakątek,

18) powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ds. Opracowania Regulaminu przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

19) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

 

VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX   Wolne wnioski i informacje.

X    Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ ... / 

Jarosław Lisiecki

 

 

 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet