Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja

V Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

  

I       Otwarcie.

II      Przyjęcie porządku obrad.

III     Przyjęcie protokołu z  IV Sesji Rady Miejskiej.

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od I do V Sesji Rady Miejskiej.

VI     Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

   

 1. powołania Pana Michała Żabińskiego na stanowisko Skarbnika Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 3. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 4. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
 5. pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka,
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206,
 8. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim,
 9. określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania, przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 10. nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,
 11. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
 12. zmiany uchwały Nr IX/81/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządnych z późniejszymi zmianami,
 13. zmiany uchwały Nr IX/80/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich z późniejszymi zmianami,
 14. przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
 15. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 1”Śródmieście”,
 16. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 2”Wenecja”,
 17. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 3”Krępa”,
 18. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 4”Jana Pawła II”,
 19. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 5”Pruślin”,
 20. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 6”Kamienice Stare”,
 21. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 7”Zacisze-Zębców”,
 22. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 8”Odolanowskie”,
 23. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 9”Nowe Parcele”,
 24. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 10”Parcele Zacharzewskie”,
 25. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 11”Powstańców Wielkopolskich”,

  

VIII     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX        Wolne wnioski i informacje.

X         Zakończenie obrad.                                                                                

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 / ... / 

Jarosław Lisiecki

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet