Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VIII kadencja

Komisja budżetu i finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zapoznanie z informacją dotyczącą sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok oraz zapoznanie z informacją dotyczącą raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2019 – 2021.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
 13. Zaopiniowanie projektów zarządzeń w sprawie:

a)  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego  oznaczonej nr dz. 20/13 obręb 0037 w trybie przetargu nieograniczonego

b) przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim oznaczonej nr. dz.1/67 oraz 1/68 obręb 0123 w trybie przetargu nieograniczonego

 c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lwowskiej w trybie  bezprzetargowym

 d) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.  Raszkowskiej, zabudowanej garażem

            e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kazimiery Iłłakowiczówny

            f) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Marii Szembekowej

            g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

            h) wynajęcia terenów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odpady

     14. Wolne głosy i wnioski.

     15. Zakończenie.    

 Przewodniczący komisji

     Łukasz Jędrzejak                                 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet