Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VIII kadencja

Komisja Gospodarki Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowany porządek posiedzenia:
1) Otwarcie.
2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2019-2023”. 
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnych. 
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Południowej do kategorii dróg gminnych. 
9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Zakątek do kategorii dróg gminnych. 
10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Słowikowej do kategorii dróg gminnych. 
11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Kukułczej do 
kategorii dróg gminnych. 
12) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Skowronkowej 
do kategorii dróg gminnych. 
13) Zaopiniowanie projektów zarządzeń w sprawie: 
a) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 8/13 obręb 0060 w trybie przetargu nieograniczonego, 
b) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 34/10 obręb 0139 w trybie przetargu nieograniczonego, 
c) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kuźniczej w trybie bezprzetargowym, 
d) przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Juliana Korsaka w trybie bezprzetargowym, 
e) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej, 
f) wydzierżawienia-części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Niskiej, 
g) wynajęcia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Józefa Chełmońskiego, 
h) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanej garażem, 
i) wniesienia aportu do Spółki Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, 
j) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażami, 
k) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażem, 
l) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Konopnickiej, zabudowanej garażem, 
m) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolesława Limanowskiego. (II)
n) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolesława Limanowskiego. (I)
14) Ocena potrzeb i hierarchii ważności opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 
Analiza Osiedli 10 Parcele Zacharzewskie i 9 Nowe Parcele. 
15) Wolne głosy i wnioski. 
16) Zakończenie. 
 

Przewodniczący Komisji

  Radosław Torzyński

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet