Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VIII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja o wynikach ekonomicznych i działalności instytucji kultury: Muzeum Miasta, Biblioteki Publicznej oraz Ostrowskiego Centrum Kultury.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2019-2023”.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnych.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Południowej do kategorii dróg gminnych.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Zakątek do kategorii dróg gminnych.
16. Zaoponowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Słowikowej do kategorii dróg gminnych.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Kukułczej do kategorii dróg gminnych.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Skowronkowej do kategorii dróg gminnych.
19. Zaopiniowanie projektów zarządzeń:
a. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 8/13 obręb 0060 w trybie przetargu nieograniczonego,
b. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 34/10 obręb 0139 w trybie przetargu nieograniczonego,
c. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kuźniczej w trybie bezprzetargowym,
d. przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Juliana Korsaka w trybie bezprzetargowym,
e. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej,
f. wydzierżawienia-części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Niskiej,
g. wynajęcia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Józefa Chełmońskiego,
h. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanej garażem,
i. wniesienia aportu do Spółki Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim,
j. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażami,
k. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażem,
l. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Konopnickiej, zabudowanej garażem,
m. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolesława Limanowskiego. (II)
n. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolesława Limanowskiego. (I)
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie.

 Przewodniczący Komisji

     Łukasz Jędrzejak

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet