Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Głosowania

IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.05.2019 r.

Głosowania:

1. w sprawie wniosku radnego o wycofanie z porządku obrad pkt. VI Podjęcie uchwał w sprawie ppkt.3 „Ustanowienia Stypendium Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielenia stypendiów dla uczniów. 

2. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

3. w sprawie przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej. 

4. w sprawie wniosku radnego o przerwę w obradach Sesji Rady Miejskiej i przekazania sprawozdania w formie pisemnej. 

5. w sprawie wniosku radnego o zakończenie dyskusji. 

6. w sprawie zaopiniowania autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

7. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

8. w sprawie zaopiniowania autopoprawki do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

9. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

10. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 

11. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. 

12. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźny zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. 

13. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów psychologicznych. 

14. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu. 

15. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

16. w sprawie zaopiniowana autopoprawki do projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą. 

17. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą. 

18. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za 2018 rok. 

19. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki. 

20. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Bakaliowej. 

21. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Wojska Polskiego. 

22. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskim. 

23. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Południowej. 

24. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim , w rejonie ulicy gen. Stanisława Maczka. 

25. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim , w rejonie ulicy Promienistej. 

26. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnych. 

27. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnych. 

28. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnych. 

29. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnych. 

30. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Bartkiewicza do kategorii dróg gminnych. 

31. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnych. 
 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet