Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I   Otwarcie.
II  Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V   Interpelacje i wnioski radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2)  zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
3)  emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
4)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania „Ścieżka rowerowa przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
5)  udzielenia z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
6)  przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
7)  zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, 
8)  nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Torowej i Dalekiej,
9)  nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Gdańskiej,
10) nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic Ignacego Jana Paderewskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego,
11) zmiany uchwały Nr LII/688/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 8 „ Odolanowskie” mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
12) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2012 rok,
13) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok,
14) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z 2012 rok,
15) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
16) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.,
17) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązań inwestycyjnych Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.,
18) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
19) zmiany uchwały nr XXX/286/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
20) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
21) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
22) powierzenia Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.,zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
23) powierzenia Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.,zadania polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
24) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Słoweńskiej.

VII  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX   Zakończenie obrad.                                                                                   
    


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki                       
    

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet