Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

IX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I.  Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok,
2. zmiany uchwały nr III/20/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2045,
3. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i objaśnieniami,
d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
5. absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2010 rok,
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Ostrowskiego Centrum Kultury,
7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
10.zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
11.przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2014”,
12.powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
13.zmiany nazwy odcinka ulicy Osiedlowej od ulicy Przeskok do ulicy Staroprzygodzkiej w mieście Ostrowie Wielkopolskim,
14.nadania imienia „Polskich Olimpijczyków” Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim,
15.zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok,
16.zmiany uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
17.określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
18.zmiany Uchwały Nr X/105/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
19.zatwierdzenia „ Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2011-2013”,
20.zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2010r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
21.przystąpienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do Spółki – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka z o.o.,
22.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Witosa w Ostrowie Wielkopolskim,
23.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla części działki nr 148 i 149 z obrębu 207,
24.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 29, 11/2, 17/2 z obrębu 38,
25.uchylenia uchwały nr XXXI/426/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Harcerskiej.

VI.  Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII.Wolne głosy i wnioski.
IX.  Zakończenie obrad.                                                                                   
    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki 
 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet