Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I    Otwarcie.
II   Przyjęcie porządku obrad.
III  Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
IV   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za 2013 rok oraz dokumentu zawierającego ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
VI   Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok oraz  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok.
VII  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
VIII Interpelacje i wnioski radnych.

IX   Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
2)  emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
3)  utworzenia 3 okręgów wyborczych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
4)  nadania nazwy parkowi i stadionowi w Ostrowie Wielkopolskim,
5)  zaliczenia drogi w rejonie ul. Przeskok, do kategorii dróg gminnych,
6)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
7)  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
8)  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt grupy radnych),
9)  zmian w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2017 przyjętym jako załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIX/277/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku (projekt grupy radnych),
10) zmiany uchwały Nr XIV/176/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zgody na włączenie gruntów leżących na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do podstrefy Ostrów Wielkopolski w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości,
11) uchwalenia  „Programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
12) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) uchylenia uchwały Nr XLV/579/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 04.03.2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Krańcowej,
14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Nowa Krępa.

X   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI  Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.                                                                                   
     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki

                                                                                                                                                                                          

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet