Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

LI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I   Otwarcie.
II  Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów z XLIX i L Sesji Rady Miejskiej.
IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V   Interpelacje i wnioski radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok,sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok
    a) przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
    b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok,
    c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
    d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
    e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
    f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
    g) dyskusja,
2) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok.
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
5) zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod  nazwą: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Długa”,
7) zmiany uchwały nr XXXIX/382/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:„Przebudowa drogi nr 5299P – ul.Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok.2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój” zmienionej uchwałą nr XLIII/413/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/382/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5299P – ul.Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł.ok.2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
8) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Pływać każdy może” w ramach działania „Wspieranie  przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
9) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10)zmiany załącznika do Uchwały nr XLIV/432/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok,
11)zmiany załącznika do Uchwały nr XLIV/433/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok,
12)skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,
13)ustanowienia,przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania: tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medalu Republiki Ostrowskiej, Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
14)zmiany uchwały nr XXIII/232/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
15)zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
16)zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2016”.

VII  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX   Zakończenie obrad.                                                                                   


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerosław Lisiecki

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet