Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

XII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I.   Otwarcie.
II.  Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od X do XII Sesji Rady Miejskiej.
VI.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych za 2010 rok oraz oświadczeń złożonych na początek VI kadencji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
VIII.Interpelacje i zapytania radnych.

IX.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011- 2045,
2) uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku,
4) zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2012 roku,
5) zmiany uchwały Nr XXV/349/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,  
6) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2012 roku,
7) zmiany uchwały Nr IX/113/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zmienionego uchwałami: Nr XIV/180/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku, Nr XXIII/322/2004 z dnia 26 października 2004 roku, Nr XLI/589/2006 z dnia 30 maja 2006 roku, Nr IV/49/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku, Nr XXVI/356/2008 z dnia 30 października 2008 roku, Nr LII/680/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku,
8) zmiany uchwały Nr VIII/79/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
9) przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
10)przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2015,
11)przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów Wielkopolski – Inspiruje Nas Kultura”.

X.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XI. Wolne głosy i wnioski.
XII.Zakończenie obrad.                                                                                    
     
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet