Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

LIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I    Otwarcie.
II   Przyjęcie porządku obrad.
III  Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.
IV   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V    Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2014 roku.
VI   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
VII  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych za 2013 rok oraz oświadczeń majątkowych złożonych na koniec VI kadencji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
VIII Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej podsumowująca VI kadencję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IX   Sprawozdania z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie VI kadencji Rady Miejskiej.
X    Interpelacje i wnioski radnych.

XI   Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
3) zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2015 roku,
4) przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) na rok 2015,
5) ustalenia statutu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
6) ustalenia statutu Osiedla Nr 2 „Wenecja” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
7) ustalenia statutu Osiedla Nr 3 „Krępa” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
8) ustalenia statutu Osiedla Nr 4 „Jana Pawła II” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
9) ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „Pruślin” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10) ustalenia statutu Osiedla Nr 6 „Kamienice Stare” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11) ustalenia statutu Osiedla Nr 7 „Zacisze-Zębców” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
12) ustalenia statutu Osiedla Nr 8 „Odolanowskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
13) ustalenia statutu Osiedla Nr 9 „Nowe Parcele” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
14) ustalenia statutu Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
15) ustalenia statutu Osiedla Nr 11 „Powstańców Wielkopolskich” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16) zasad używania herbu miasta i barw miasta,
17) uchylenia uchwały Nr XXIX/364/97 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie nadania nazwy osiedla o zabudowie wysokiej, wielorodzinnej ograniczonego ulicą Klasztorną, Strzelecką i Wysocką (za ogrodem działkowym im. T.Kościuszki),
18) zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XLV/445/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
19) nadania nazwy rondu usytuowanemu u zbiegu ulic Asnyka i ks. Walentego Śmigielskiego,
20) nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Gorzyckiej,
21) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych.

XII  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XIII Wolne wnioski i informacje.
XIV  Wręczenie podziękowań.
XV   Zakończenie obrad.                                                                                   
     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet