Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

XLIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Porządek obrad

I   Otwarcie.
II  Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów z XL, XLI (uroczystej) i XLII (nadzwyczajnej) Sesji Rady Miejskiej.
IV  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXXIX do XLIII Sesji Rady Miejskiej.
VI  Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska za lata 2011-2012.
VII Interpelacje i wnioski radnych.

VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku,
4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
5) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia w roku 2014 Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej na zadanie pod nazwą:   „Przebudowa drogi nr 5299P –ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok.2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność -Rozwój”,
6) zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł.ok.2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój”,
7) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,
8) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, 
9) wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10)zmiany uchwały Nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, zmienionej uchwałą Nr XXIX/391/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2008 r.oraz uchwałą Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 r.,
11)upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
12)zmiany uchwały Nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
13)uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

IX  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
X   Wolne wnioski i informacje.
XI  Zakończenie obrad.                                                                                   
     
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet