Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

 

Porządek obrad

I.   Otwarcie.
II.  Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów z XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXI do XXVI Sesji Rady Miejskiej.
VI.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 roku,
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I    półrocze  2012 roku,
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2012 roku.
VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku szkolnym 2011/2012. 
VIII.Analiza oświadczeń majątkowych.
IX.  Interpelacje i wnioski radnych.

X.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Nr XV/172/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2012- 2045,
2. uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku,
4. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2013 roku,
5. wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2013 roku,
6. zmiany uchwały Nr XXV/349/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,  
7. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2013, 
8. zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „Od dziś pracuję na swój sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
9. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
10.zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
11.zmiany uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania,
12.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Dworcowej.

XI.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XII.  Wolne wnioski i informacje.
XIII. Zakończenie obrad.                                                                                   


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki                                                                                                       

 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet