Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek sesji Rady VI kadencji

IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego


Porządek obrad

I.  Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III.Przyjęcie protokołu  z III Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od I do IV Sesji Rady Miejskiej.
VI. Podjęcie uchwał  w sprawie:    

1) uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2011 rok,
2) zmiany uchwały nr III/20/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2045,
3) pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
4) zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
6) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 1 „Śródmieście”,
7) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 2 „Wenecja”,
8) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 3 „Krępa”,
9) zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 4 „Jana Pawła II”,
10)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 5 „Pruślin”,
11)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 6 „Kamienice Stare”,
12)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 7 „Zacisze-Zębców”,
13)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 8 „Odolanowskie”,
14)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 9 „Nowe Parcele”,
15)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 10 „Parcele Zacharzewskie”,
16)zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla nr 11 „Powstańców Wielkopolskich”,
17)powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
18)przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

VII  Interpelacje i zapytania radnych.
VIII.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX.  Wolne głosy i wnioski.
X.   Zakończenie obrad.                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki 
                                                                                                         

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet