Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady VI kadencji

Komisja Edukacji Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu

Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Dyskusja nt. przyszłości Stanicy Harcerskiej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych rzez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/286/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Oczyszczania i Gospodarki  Odpadami „MZO” S.A., zadania polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2012 rok.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim za 2012 rok.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
16. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Torowej i Dalekiej (ul. Marka Grechuty),
b)  nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Gdańskiej (ul. Smyczkowa),
c) nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic Ignacego Jana Paderewskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego (rondo Przy Stadionie)
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kornaszewski

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet