Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  - zawiadamia (podanie do publicznej wiadomości), że dnia 16.12.2020 r. została wydana decyzja Nr WGS.ROS.6220.14.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach o numerach ewidencyjnych 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, obręb 0146 Ostrów Wielkopolski”.

Obwieszczenie
2020/12/16

Zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 16.12.2020 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WGS.ROS.6220.14.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wielkopolskim, na działkacho numerach ewidencyjnych 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, obręb 0146 Ostrów Wielkopolski”

Obwieszczenie
2020/12/09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach nr 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42, obręb nr 0135 o zmianie terminu  załatwienia sprawy  tj. do dnia 15.02.2020 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/26

zawiadamiające o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrów Wielkopolski” oraz uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrów Wielkopolski”

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta - zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego, w tym opinii i uzgodnień organów o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach nr 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/28

Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n."Elektrownia Fotowoltaiczna PV Ostrów Wielkopolski” (inwestor: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock). Lokalizacja przedsięwzięcia: Obręb 0157 Ostrów Wielkopolski, działka Nr 6, 7, 8, 15, 9, 10/1, 11/2, 12/2, 13/6, 13/4, 14/2.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/22

zawiadamiające strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 82/3 (obręb 0044) że pismem WGS.ROS.6220.15.2019 z dnia 20.10.2020 r. Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/22

zawiadamiające o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 82/3 (obręb 0044), o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, o możliwości składania uwag i wniosków, a także o organie właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/22

zawiadamiające strony postępowania, że postanowieniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6220.15.2019 z dnia 15.10.2020 r. w związku z przedłożeniem przez Miejski Zakład Komunikacji S.A., ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 82/3 (obręb 0044) zostało wznowione

Obwieszczenie
2020/10/13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o ponownym postępowaniu z udziałem społeczeństwa – zawiadomienie społeczeństwa, że w toku postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach nr 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski” zebrano materiał dowodowy do wydania decyzji. 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach nr 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42, obręb nr 0135 ozmianie terminu  załatwienia sprawy  tj. do dnia 15.12.2020 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski” o :

- zmianie terminu  załatwienia sprawy  tj. do dnia 316.11.2020 r

- postanowieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DSR-II.2 7030.1.3.2020 z dnia 09.09.2020 r.

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/26

zawiadamiające strony postępowania, że do czasu przedłożenia przez Miejski Zakład Komunikacji S.A., ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 82/3 (obręb 0044) zostało zawieszone

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach nr 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42, obręb nr 0135 ozmianie terminu  załatwienia sprawy  tj. do dnia 15.10.2020 r.

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski” o :

-zmianie terminu  załatwienia sprawy  tj. do dnia 30.09.2020 r.

- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim nr ON–NS.72.3.1.2020 z dnia 09.07.2020 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/30

zawiadomienie stron postępowania administracyjnego dot. wydania przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego postanowienia nr WGS.ROS.6220.15.2019 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 82/3 (obręb 0044) i określenia zakresu raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/24

Zawiadomienie, że wszczęto postępowanie z udziałem społeczeństwa oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach nr 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42, obręb nr 0135.

Obwieszcenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/24

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0135 o wystąpieniu pismem WGS.ROS.6220.10.2019 z dnia 24.06.2020 r. o opinie i uzgodnienia przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
20.08.2020 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/22

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n.„Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej, na działce nr 103/2 (obręb 0007) oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/08

zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30 oraz o możliwości zapoznania się z treścią uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.267.2020.DG4 z dnia 21.05.2020 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Zawiadomienie stron postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski”, że z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienia/opinie organów, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31.07.2020 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu Nr WGS.ROS.6220.10.2019 r. z dnia 30.04.2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego i oczywistej omyłki w postanowieniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WGS.ROS.6220.10.2019 z dnia 06.03.2020 r.
dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0134, 0135.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Nr WGS.ROS.6220.10.2019 r. z dnia 04.05.2020 r. dot. wznowienia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przyul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach nr 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42, obręb nr 0135.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
2020/03/23

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o poddaniu procedurze udziału społeczeństwa projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego -informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa  Wielkopolskiego” przyjętego uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 roku, zmienionej uchwałami:

- nr XV/176/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015 roku,

- nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 roku,

- nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2016 roku,

- nr XXI/231/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

- nr XXXII/382/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 roku.

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego -zawiadomienie stron postępowania o postanowieniu Nr WGS.ROS.6220.10.2019 r. z dnia 06.03.2020 r. dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117, na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0134, 0135.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/26

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie zajezdni MZK zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. zawiadomienia stron postępowania o postanowieniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WGS.ROS.6220.10.2019 r. z dnia 24.01.2020 r. dot. nałożenia na podmiot Trasko StalSp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0135 i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie
2020/01/03

 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach nr 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski”.

Obwieszczenie Pezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2020/01/03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie rzędnych składowania na kwaterze 1/3 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznie i obojętne przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zlokalizowanego na działkach nr 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 obręb ewidencyjny 0146 Ostrów Wielkopolski”.    

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/02

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie, że dnia 25.11.2019 r. została wydana decyzja Nr WGS.ROS.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa istniejącej stacji paliw na działkach nr 13/11, 13/16, Ostrów Wielkopolski 0209, jednostka ewidencyjna Miasto Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie
2019/11/20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   „Rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi”.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/20

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   „Rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi” oraz o przystąpieniu do przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2019/10/16

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0135, wystąpieniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawiadamiające o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Zawiadomienie
2019/09/17

Zawiadomienie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski o wydaniu postanowienia Nr RGO-OŚ.6220.22.2019 z dnia 17.09.2019 r. dot. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi”.

Zawiadomienie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
2019/08/19

Zawiadomienie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie galwanizerni o dodatkową halę produkcyjną oraz część socjalną”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 3/78 (obręb 0122) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 93.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
2019/07/26

o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/17

zawiadamiające o wydaniu dnia 16.04.2019 r. decyzji WGS.ROS.6220.11.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działce nr 5/1 (obręb 0144) oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie, że dnia 08.04.2019 r. została wydana decyzja Nr WGS.ROS.6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.”Budowa instalacji fotowoltaicznej ATOMIC - SPORT na terenie Ostrowa Wielkopolskiego” na działkach nr 54/2, 57/2, 58/2 obręb 0019 Ostrów Wielkopolski”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/08

zawiadamiające o wydaniu dnia 04.04.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek blacharni z kabiną lakierniczą” oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/25

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.03.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika na ciekły azot wraz z płytą fundamentową i ogrodzeniem”, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim na działkach 14/1 i 18/2 (obręb 0135), oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta 0strowa Wielkopolskiego - zawiadomienie, że dnia 08.03.2019 r. została wydana decyzja
Nr WGS.ROS.6220.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt tankowania lokomotyw: zbiorniki paliwa, taca, towarzysząca infrastruktura” na działce nr 5/2 obręb 0158 Ostrów Wielkopolski.

obwieszczenie SKO w Kaliszu
2018/10/11

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu SKO - Rep. 193/18 z 27.09.2018 r. - zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nr SKO -4220A/19/18 z dnia 16.07.2018 r. w przedmiocie niedopuszczlności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zkończonej decyzją   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  dnia 22 maja 2018 r. znak SKO-4220A/8/18 stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiegow Ostrowie Wielkopolskim.

obwieszczenie SKO w Kaliszu
2018/10/11

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu SKO - Rep. 189/18 z 04.10.2018.2018 r. - zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nr SKO -4220A/19/18 z dnia 16.07.2018 r. w przdmiocie niedopuszczlności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zkończonej decyzją   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  dnia 22 maja 2018 r. znak SKO-4220A/8/18 stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiegow Ostrowie Wielkopolskim.

obwieszczenie
2018/10/11

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu SKO - Rep. 189/18 z 27.09.2018 r. - zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nr SKO -4220A/19/18 z dnia 16.07.2018 r. w przdmiocie niedopuszczlności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zkończonej decyzją   Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  dnia 22 maja 2018 r. znak SKO-4220A/8/18 stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiegow Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszcenie Pezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2018/07/19

Obwieszczenie - zawiadomienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu postanowieniem Nr SKO – 4220A/19/18 z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 17.07.2018 r.) stwierdziło niedopuszczalność wniosku Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.15.2014 z dnia 07.06.2018 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220a/8/18 z dnia 22 maja 2018 r. stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS.6220.15.2014 z dnia 6 lutego 2015 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód z liniami kablowymi 110 kV na działce nr 16/4, obręb
nr 0061 przy ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/06

zawiadamiające że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadomieniem SKO – 4220A/19/18 z dnia 25.06.2018 r. przedłużyło termin do rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nr SKO-4220A/8/18 z dnia 22 maja 2018 r. stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/03

zawiadamiające o wydaniu dnia 28.06.2018 r. decyzji nr WGS.ROS.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z 39 miejscami parkingowymi dla samochodów ciężarowych przy ul. Długiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach: nr 49/3, 55/1, 58/1, 54/1, 55/2, 58/2, 61, 62 obręb 0110 oraz  na działkach nr 14/1, 16/19, 16/4, 16/5 obręb 0111, a także o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz całością akt sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/05

zawiadamiające, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu postanowieniem Nr SKO – 4220a/8/18 z dnia 29.05.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 01.06.2018 r.) sprostowało decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220a/8/18 z dnia 22 maja 2018 r., którą stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r.Nr WOS.ROS.6220.15.2014

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/30

zawiadamiające, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220a/8/18 z dnia 22 maja 2018 r. stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/29

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z 39 miejscami parkingowymi dla samochodów ciężarowych przy ul. Długiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach nr 49/3, 55/1, 58/1, 54/1, 55/2, 58/2, 61, 62 obręb 0110 i działkach nr 14/1, 16/19, 16/4, 16/5 obręb 0111 i możliwości składania uwag i wniosków.

Zawiadomienie RDOŚ w poznaniu
2017/09/27

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/09/06

zawiadamiające o wydaniu dnia 05.09.2017 r. decyzji nr WGS.ROS.6220.4.2017 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOS.ROS.6220.7.2015 wydaną przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dnia 25.08.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok (zlewnia Strugi Ostrowskiej)” oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz treścią decyzji

Obwieszczenie
2017/07/24

Obwieszczenie - zawiadomienie, że dnia 24.07.2017 r. została wydana decyzja WOS.ROS.6220.30.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym i zadaszeniem, z instalacjami technologicznymi, infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych o halę magazynową z infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu” na działkach: nr 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 37/1, 37/3, 38, 39, 40, 42 obręb 0041 i nr 7/2, 9/7, 9/8, 15/1, 16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3 i 19/4 obręb 0040 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wodnej 15.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/04/28

zawiadamiające o wydaniu dnia 28.04.2017 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.23.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Rozbudowa ZMK DELIKATES Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Dwernickiego 1, w Ostrowie Wielkopolskim o nową halę produkcyjną, halę magazynową oraz o pomieszczenia magazynowe połączone z pomieszczeniami dostawy surowców do produkcji”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2017/03/07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.25.2016 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykorzystaniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 9/2, obręb 0143 przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim i wyrażeniu zgody na realizację ww. przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez wnioskodawcę z zachowaniem warunków określonych w ww. decyzji. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski, reprezentowany przez Panią Halinę Karmolińską – Słotkowską HEKO Halina Karmolińska – Słotkowska, ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej
z budynkiem socjalno-biurowymi zadaszeniem, z instalacjami technologicznymi, infrastrukturą techniczna
i zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa istniejących hal produkcyjno-magazynowych o halę magazynową
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul.Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/24

zawiadamiające o możliwości składania uwag i wniosków w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ZMK DELIKATES Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Dwernickiego 1, w Ostrowie Wielkopolskim o nową halę produkcyjną, halę magazynową oraz o pomieszczenia magazynowe połączone z pomieszczeniami dostawy surowców do produkcji” w związku z wystąpieniem przez inwestora o rozszerzenie zakresu rozbudowy zakładu o zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciekłego azotu oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2017/02/03

Zawiadomienie stron postepowania o wydaniu decyzji Nr WOS.ROS.6220.22.2016 z dnia 03.02.2017 r. dot stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KROKUS SP. z o.o. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego, Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego i wyraził zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez wnioskodawcę.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.22.2016 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KROKUS SP. z o.o. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego, Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego i wyrażeniu zgody zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez wnioskodawcę.

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/23

Zawiadomienie, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu pismem znak SKO-Rep.323/16 z dnia 10 stycznia 2017 r. skierowało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedź na skargę na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak: SKO-4220a/71-87,89/16 z dnia 22.11.2016 r. dot. utrzymania w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 12.11.2016 r. znak SKO-42220a/37/16 dot. odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r., znak WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/28

Obwieszczenie o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Rozbudowa ZMK DELIKATES Sp. z o.o. zlokalizowanego przyul. Dwernickiego 1, w Ostrowie Wielkopolskim o nową halę produkcyjną, halę magazynową oraz o pomieszczenia magazynowe połączone z pomieszczeniami dostawy surowców do produkcji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr: 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 44/1, 23/1, 39/1, 24/1, 38/1 (obręb 0052).

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/22

Zawiadomienie stron postępowania, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/20

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu dnia 20.12.2016 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.22.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
2016/12/02

o wydaniu postanowienia  o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań Kępno – granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ulicy Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-11

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamiające, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Kaliszu decyzją znak SKO-4220a/71-87/16, SKO-4220a/89/16 z dnia 22 listopada 2016 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, znak SKO-4220a/37/16 z dnia12 października 2016 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r., znak WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego -  zawiadomienie stron postępowania o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Nr SKO-4220A/66, 67/16 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.17.2015 z dnia 25.08.2016 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego
i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim i umorzeniu postępowania przed organem
I i II instancji.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta
2016/10/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa wielkopolskiego - zawiadamienie że Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/37/16 z dnia 12 października 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibąw Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wrazz liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiegow Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/12

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-IV.5240.1373.2016.AK.3 z dnia 30.09.2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wrazz towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz parkingiem na działkach nr ewided. 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 w Ostrowie Wielkopolskim nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/11

Zawiadamienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego, że Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego postanowieniem WOS.ROS.6220.22.2016 z dnia 11.10.2016 r. odmówił Stowarzyszeniu „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim reprezentowanego przez Pana Tadeusza Krężela udziału na prawach strony w ww. postępowaniu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie  stron postępowania, że do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło pismo MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim 28.09.2016 r.) zawierające oświadczenie wnioskodawcy o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5 ww. o doki bocznego
i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2016/09/30

w sprawie  przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań - Kępno – granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ulicy Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-11

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/09/15

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (zbadanie zgodności z prawem decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 nr WOS.ROS.6220.15.2014)

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/12

Obwiesczenie - zawiadomienie stron postępowania, że do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło odwołanie mieszkańców ulic sąsiadujących z MAHLE BEHR Ostrów Wlkp. ul. Wodna 15, podpisane przez Pana Bogdana Plewę i Pana Mirosława Maćkowiaka od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS.6220.17.2015 z dnia 25.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5o doki bocznego
i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/09/01

o rozprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wyrażeniu zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR SA z/s w Gdańsku przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce nr 16/4 obręb 0061 przy ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/30

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.08.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok (zlewnia Strugi Ostrowskiej)”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/25

Obwieszczenie Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.17.2015 z dnia 25.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/08/24

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Kaliszu o wszczęciu z urzędu postępowania w celu zbadania zgodności z prawem decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06.02.2015 r. Nr WOS.ROS.6220.15.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach i wyrażeniu zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/08/24

Obwieszczenie - zawiadomienie, że wniosek podmiotu KROKUS SP. z O.O. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego.

Informacja o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.12.2016 z dnia 02.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.12.2016
z dnia 02.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegozawiadomienie stron postępowania, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim obwieszczenie
w załączniku).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/15

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 15.07.2016 r. postanowienia nr WOS.ROS.6220.12.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/15

zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/05

zawiadamiające strony postępowania o rozszerzeniu działek obejmujących przedsięwzięcie p.n.„Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”. oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii z uwzględnieniem zmiany zakresu przedsięwzięcia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/04

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 01.07.2016 r. postanowienia nr WOS.ROS.6220.17.2016 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na "Rozbudowie hal P!, P2, P3, P4 i P6 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą" na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/15

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/10

Zawiadamianie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/21/16 z dnia
24 maja 2016 roku utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015
z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach
o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.W załączeniu decyzja
SKO-4220A/21/16 z dnia 24 maja 2016 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/13

podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok (zlewnia Strugi Ostrowskiej)”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz informację o możliwości składania uwag i wniosków, terminie i sposobie ich składania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/12

zawiadamiające strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/11

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron  postępowania o zmianie terminu rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego
w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/05/09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie o wydaniu dnia 04.05.2016 r. decyzji WOS.ROS.6220.12.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapod nazwą: „Budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG” na działce 31/5 i 13/5 obręb 0015 przy ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu rozpatrywać będzie odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin),
z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy
Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/15

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 14.04.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.14.2015 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych”, którego lokalizacja przewidziana była na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/04/14

Zawiadomienie stron postępowania o złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Harcerskiej 2a w Ostrowie Wielkopolskim odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/25

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015
z dnia 24.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/03/25

Zawiadomienie, że dnia 24.03.2016 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa WOS.ROS.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/24

zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu przez pełnomocnika inwestora o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych", którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/24

zawiadamiające o wydaniu dnia 22.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia p.n. "usytuowanie instalacji - zbiornika do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy tj. oleju napędowego na dz. ewid. nr 36/4 w obrębie ewidencyjnym 0043 Ostrów Wielkopolski"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/03/11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron postępowania o wyrażeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.86.2016.DG.3 z dnia 03.03.2016 r. opinii, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastruktury towarzyszącej, planowanego do realizacji na działkach nr 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 Ostrów Wielkopolski przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/03/10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (zawiadomienie stron postępowania) o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przyAl. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 07.03.2016 r. decyzji WOS.ROS.6220.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o  prowadzonym postępowaniu administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5
o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/15

zawiadamiające o wydaniu dnia 12.02.2016 r. decyzji NR WOS.ROS.6220.9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 75/1, 74/2, 74/4, 74/5 (obręb 0099) oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/02/05

zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 04.02.2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Postanowieniu Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoNr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.12.2015 r. poprzez zastąpienie w treści postanowienia zapisu „t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2171” zapisem „t.j. Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.”. Pozostała treść postanowienia pozostaje bez zmian.

Obwieczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/05

zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS,parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszcenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/05

Zawiadomienie stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.37.2016.KL.1 z dnia 22.01.2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych” planowanego do realizacji na terenie działek
o numerach ewidencyjnych 102/2 i 103 obręb 0081 Ostrów Wielkopolski istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowym piśmie (opinii) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta – zawiadomienie stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem Nr WOO-I.4242.246.2015.IJ.7 z dnia 29.12.2015 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin) z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/01/27

Obwieszczenie prezydenta Miasta - zawiadomienie stron postępowania, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/18

zawiadamiające o wydaniu dnia 14.01.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.10.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali produkcyjnej – pomocniczej lakierni oraz przebudowie budynku z pomieszczeniem piaskowania elementów metalowych”, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 137, na działkach nr 11/1 i 11/3 (obręb 0143)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/08

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081 oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/04

Zawiadomienie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze Postanowieniem Nr SKO-4220A/194/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiemi zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.     

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/12/30

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dniu 30.12..2015 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.6.2015 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/26

zawiadamiające o wydaniu dnia 24.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.20.2014 dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m.in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 107/11 i 107/12 (obręb 0023) przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a także informująca strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz o przysługującym stronom prawie do wniesienia odwołania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/19

zawiadamiające strony o złożeniu zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hot Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2015/11/03

zawiadamiające strony postępowania, że dnia 26.10.2015 r. do Urzędu Miejskiegow Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr WOO-IV.4240.1241.2015.KL.1 z dnia 21.10.2015 r. Przedmiotowym postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/03

O wydaniu postanowienia WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.      

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/26

zawiadamiające strony postępowania o uzgodnieniu przez RDOŚ w Poznaniu warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/13

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 12.10.2015 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.13.2014 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/06

zawiadamiające strony postępowania  o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop
z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/29

Dotyczy zawiadomienia stron postępowania o późniejszym wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023.  

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/17

zawiadamiające o wystąpieniu pełnomocnika inwestora o umorzenie postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/07

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin)
z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz zawiadamiające społeczeństwo o możliwości składania uwag i wniosków na etapie prowadzonej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/08/25

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/31

zawiadamiające strony postępowania  o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/14

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 10.07.2015 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.5.2015 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych  i substancji lub ich mieszanin) z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/06/29

Zawiadamiające o wydaniu dnia 29.06.2015 r.  decyzji Nr WOS.ROS.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Terminala Paliw nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim o dodatkowe tory odstawcze dla cystern kolejowych”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 (obręb 0158) oraz na działkach nr 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 21/2, 7/2, 8/3, 8/4 (obręb 0159).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/06/23

zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/05/28

zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoposlkiego
2015/04/20

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/04/14

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu termiun wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/04/01

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/03/12

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 (obręb 0081), a także zawiadamiające społeczeństwo o przystępowaniu do przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/02/16

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m.in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 107/11 i 107/12 (obręb 0023) przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/02/06

zawiadamiające o wydaniu dnia 06.02.2015 r.  decyzji Nr WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/01/30

zawiadamiające o wydaniu dnia 30.01.2015 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.19.2015 zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego WOS.ROS.6220.9.2014 z dnia 09.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej w rejonie osiedla Pruślin Północ przy ul. Jarzębinowej, Kalinowej i Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim na działkach o nr 165/5, 166 i 170 obręb 0208.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/10/14

zawiadamiające o wydaniu dnia 07.10.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa stanowisk nalewczych cystern kolejowych na terenie Terminala Paliw nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/07/09

zawiadamiające o wydaniu dnia 09.07.2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.9.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej w rejonie osiedla Pruślin Północ przy ul. Jarzębinowej, Kalinowej i Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim na działkach o nr 165/5, 166 i 170 obręb 0208.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/06/18

zawiadamiające o wydaniu dnia 13.06.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.25.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na stację demontażu pojazdów mechanicznych w Ostrowie Wlkp.”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 8/6 (obręb 0134) oraz 2/7 (obręb 0135) przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/29

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 27.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/23

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 22.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.4.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/22

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 21.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.3.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/07

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 06.05.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.5.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/29

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 28.04.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.4.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/29

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 24.04.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.3.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/14

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ", oraz o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/07

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej" oraz o wystąpieniu o opinię w sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/03/28

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową” oraz zawiadamiające o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/11/19

o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na stację demontażu pojazdów mechanicznych w Ostrowie Wlkp.”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 8/6 (obręb 0134) oraz 2/7 (obręb 0135) przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/22

zawiadamiające o wydaniu dnia 18.10.2013 r. decyzji nr WOS.ROS.6220.16.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie węzła dozowania dodatków do paliw w terminalu paliw przy ul. Węglowej 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/07

zawiadamiające o wydaniu dnia 26.09.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.18.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/07

zawiadamiające o wydaniu dnia 17.09.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.17.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG na działkach 30/2, 16/5 i 17/5 obręb 0015 w rejonie ulic Ofierskiego i Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/09/06

zawiadamiające o wydaniu dnia 06.09.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości HACCP”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/08/09

o wydaniu dnia 09.08.2013 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.13.2013 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości HACCP”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/06/28

zawiadamiające o wszczęciu opstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu HACCP", którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 oraz o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/04/16

zawiadamiające o wydaniu dnia 15.04.2013 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.1.2013 zawieszającego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/04/02

zawiadamiające o wydaniu dnia 28.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie usługowego warsztatu wulkanizacyjnego z pomieszczeniem handlowym artykułów motoryzacyjnych, pomieszczeniem magazynowym, kotłownią oraz zapleczem sanitarnym i biurowym, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 30/6 obręb 0046, przy ul. Traugutta 69 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/27

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.03.2013 r. decyzji nr WOS.ROS.6220.51.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład produkcji tłumików w miejscowości Ostrów Wielkopolski, działka 3/4 obręb 0005 przy ul. Strumykowej 25a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/27

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.51.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład produkcji tłumików w miejscowości Ostrów Wielkopolski, działka 3/4 obręb 0005 przy ul. Strumykowej 25a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/20

zawiadamiające o wydaniu dnia 19.03.2013 r. Postanowienia Nr WOS.ROS.6220.1.2013 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, któego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/05

zawiadamiające o wydaniu dnia 04.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.48.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na lakiernię samochodową, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa 41, działka nr 84/6 obręb 0209

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/02/12

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet