Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/09/15

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (zbadanie zgodności z prawem decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2015 nr WOS.ROS.6220.15.2014)

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/12

Obwiesczenie - zawiadomienie stron postępowania, że do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło odwołanie mieszkańców ulic sąsiadujących z MAHLE BEHR Ostrów Wlkp. ul. Wodna 15, podpisane przez Pana Bogdana Plewę i Pana Mirosława Maćkowiaka od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WOS.ROS.6220.17.2015 z dnia 25.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5o doki bocznego
i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/09/01

o rozprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wyrażeniu zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR SA z/s w Gdańsku przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce nr 16/4 obręb 0061 przy ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/30

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.08.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok (zlewnia Strugi Ostrowskiej)”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/25

Obwieszczenie Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.17.2015 z dnia 25.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2016/08/24

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Kaliszu o wszczęciu z urzędu postępowania w celu zbadania zgodności z prawem decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06.02.2015 r. Nr WOS.ROS.6220.15.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach i wyrażeniu zgody na realizację przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział Dystrybucji w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/08/24

Obwieszczenie - zawiadomienie, że wniosek podmiotu KROKUS SP. z O.O. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego.

Informacja o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.12.2016 z dnia 02.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.12.2016
z dnia 02.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegozawiadomienie stron postępowania, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim obwieszczenie
w załączniku).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/15

zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/15

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 15.07.2016 r. postanowienia nr WOS.ROS.6220.12.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy
ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/05

zawiadamiające strony postępowania o rozszerzeniu działek obejmujących przedsięwzięcie p.n.„Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”. oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii z uwzględnieniem zmiany zakresu przedsięwzięcia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/04

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 01.07.2016 r. postanowienia nr WOS.ROS.6220.17.2016 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na "Rozbudowie hal P!, P2, P3, P4 i P6 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą" na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/15

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/10

Zawiadamianie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją Nr SKO-4220A/21/16 z dnia
24 maja 2016 roku utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015
z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach
o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.W załączeniu decyzja
SKO-4220A/21/16 z dnia 24 maja 2016 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/13

podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok (zlewnia Strugi Ostrowskiej)”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz informację o możliwości składania uwag i wniosków, terminie i sposobie ich składania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/12

zawiadamiające strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/11

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron  postępowania o zmianie terminu rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego
w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/05/09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie o wydaniu dnia 04.05.2016 r. decyzji WOS.ROS.6220.12.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapod nazwą: „Budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG” na działce 31/5 i 13/5 obręb 0015 przy ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu rozpatrywać będzie odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin),
z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy
Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/15

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 14.04.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.14.2015 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych”, którego lokalizacja przewidziana była na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/04/14

Zawiadomienie stron postępowania o złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Harcerskiej 2a w Ostrowie Wielkopolskim odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.” oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/25

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015
z dnia 24.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/03/25

Zawiadomienie, że dnia 24.03.2016 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa WOS.ROS.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/24

zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu przez pełnomocnika inwestora o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych", którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/24

zawiadamiające o wydaniu dnia 22.03.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia p.n. "usytuowanie instalacji - zbiornika do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy tj. oleju napędowego na dz. ewid. nr 36/4 w obrębie ewidencyjnym 0043 Ostrów Wielkopolski"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/03/11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zawiadomienie stron postępowania o wyrażeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.86.2016.DG.3 z dnia 03.03.2016 r. opinii, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal P1, P2, P3, P4 i P5 o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastruktury towarzyszącej, planowanego do realizacji na działkach nr 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 Ostrów Wielkopolski przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2016/03/10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (zawiadomienie stron postępowania) o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.5.2015 z dnia 07.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przyAl. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 07.03.2016 r. decyzji WOS.ROS.6220.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o  prowadzonym postępowaniu administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Rozbudowa hal P1, P2, P3, P4 i P5
o doki bocznego i tylnego załadunku, halę magazynową z wiatą oraz infrastrukturę towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32 i 38 obręb 0041 przy ul. Wodnej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/15

zawiadamiające o wydaniu dnia 12.02.2016 r. decyzji NR WOS.ROS.6220.9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 75/1, 74/2, 74/4, 74/5 (obręb 0099) oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Obwieczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/05

zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS,parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/02/05

zawiadomienie stron postępowania o wydaniu Postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 04.02.2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Postanowieniu Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoNr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.12.2015 r. poprzez zastąpienie w treści postanowienia zapisu „t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2171” zapisem „t.j. Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.”. Pozostała treść postanowienia pozostaje bez zmian.

Obwieszcenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/05

Zawiadomienie stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.37.2016.KL.1 z dnia 22.01.2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych” planowanego do realizacji na terenie działek
o numerach ewidencyjnych 102/2 i 103 obręb 0081 Ostrów Wielkopolski istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowym piśmie (opinii) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta – zawiadomienie stron postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem Nr WOO-I.4242.246.2015.IJ.7 z dnia 29.12.2015 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin) z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2016/01/27

Obwieszczenie prezydenta Miasta - zawiadomienie stron postępowania, że zebrano materiał dowodowy niezbędny do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/18

zawiadamiające o wydaniu dnia 14.01.2016 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.10.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali produkcyjnej – pomocniczej lakierni oraz przebudowie budynku z pomieszczeniem piaskowania elementów metalowych”, którego lokalizacja przewidziana jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 137, na działkach nr 11/1 i 11/3 (obręb 0143)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/08

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod kątem poprawy warunków akustycznych”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081 oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/04

Zawiadomienie stron postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze Postanowieniem Nr SKO-4220A/194/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiemi zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.     

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/12/30

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dniu 30.12..2015 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.6.2015 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/26

zawiadamiające o wydaniu dnia 24.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.20.2014 dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m.in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 107/11 i 107/12 (obręb 0023) przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a także informująca strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz o przysługującym stronom prawie do wniesienia odwołania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/19

zawiadamiające strony o złożeniu zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hot Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2015/11/03

zawiadamiające strony postępowania, że dnia 26.10.2015 r. do Urzędu Miejskiegow Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr WOO-IV.4240.1241.2015.KL.1 z dnia 21.10.2015 r. Przedmiotowym postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/03

O wydaniu postanowienia WOS.ROS.6220.6.2015 z dnia 30.10.2015 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” z siedzibą w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.      

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/26

zawiadamiające strony postępowania o uzgodnieniu przez RDOŚ w Poznaniu warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/13

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 12.10.2015 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.13.2014 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/06

zawiadamiające strony postępowania  o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop
z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/29

Dotyczy zawiadomienia stron postępowania o późniejszym wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023.  

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/17

zawiadamiające o wystąpieniu pełnomocnika inwestora o umorzenie postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/07

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin)
z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz zawiadamiające społeczeństwo o możliwości składania uwag i wniosków na etapie prowadzonej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/08/25

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/31

zawiadamiające strony postępowania  o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/14

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 10.07.2015 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.5.2015 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych  i substancji lub ich mieszanin) z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/06/29

Zawiadamiające o wydaniu dnia 29.06.2015 r.  decyzji Nr WOS.ROS.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Terminala Paliw nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim o dodatkowe tory odstawcze dla cystern kolejowych”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 (obręb 0158) oraz na działkach nr 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 21/2, 7/2, 8/3, 8/4 (obręb 0159).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/06/23

zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/05/28

zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoposlkiego
2015/04/20

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw (instalacji do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych i substancji lub ich mieszanin), z towarzysząca infrastrukturą, na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6 i 4/8, obręb 0033 przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/04/14

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu termiun wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 obręb 0081.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/04/01

zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m. in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach  nr 107/11 i 107/12 obręb 0023

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/03/12

zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 102/2 i 103 (obręb 0081), a także zawiadamiające społeczeństwo o przystępowaniu do przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/02/16

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt Skupu Złomu na ZAMECZKU – budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów polegającego m.in. na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 107/11 i 107/12 (obręb 0023) przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/02/06

zawiadamiające o wydaniu dnia 06.02.2015 r.  decyzji Nr WOS.ROS.6220.15.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji GPZ 110/15 kV Ostrów Zachód wraz z liniami kablowymi 110 kV na działce Nr 16/4 obręb 0061 przy ulicy Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/01/30

zawiadamiające o wydaniu dnia 30.01.2015 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.19.2015 zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego WOS.ROS.6220.9.2014 z dnia 09.07.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej w rejonie osiedla Pruślin Północ przy ul. Jarzębinowej, Kalinowej i Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim na działkach o nr 165/5, 166 i 170 obręb 0208.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/10/14

zawiadamiające o wydaniu dnia 07.10.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.8.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa stanowisk nalewczych cystern kolejowych na terenie Terminala Paliw nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/07/09

zawiadamiające o wydaniu dnia 09.07.2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.9.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej w rejonie osiedla Pruślin Północ przy ul. Jarzębinowej, Kalinowej i Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim na działkach o nr 165/5, 166 i 170 obręb 0208.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/06/18

zawiadamiające o wydaniu dnia 13.06.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOS.ROS.6220.25.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na stację demontażu pojazdów mechanicznych w Ostrowie Wlkp.”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 8/6 (obręb 0134) oraz 2/7 (obręb 0135) przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/29

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 27.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/23

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 22.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.4.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/22

zawiadamiające strony o wydaniu dnia 21.05.2014 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.3.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/07

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 06.05.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.5.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/29

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 24.04.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.3.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/29

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu dnia 28.04.2014 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.4.2014 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/14

zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin Północ", oraz o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/04/07

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Osiedla Pruślin i w rejonie ulicy Jasnej" oraz o wystąpieniu o opinię w sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/03/28

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim – w obszarze ograniczonym ulicami: Grabowską – Dębową – drogą KL i ulicą Bukową” oraz zawiadamiające o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/11/19

o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na stację demontażu pojazdów mechanicznych w Ostrowie Wlkp.”, którego lokalizacja przewidziana jest na działkach nr 8/6 (obręb 0134) oraz 2/7 (obręb 0135) przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/22

zawiadamiające o wydaniu dnia 18.10.2013 r. decyzji nr WOS.ROS.6220.16.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie węzła dozowania dodatków do paliw w terminalu paliw przy ul. Węglowej 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/07

zawiadamiające o wydaniu dnia 26.09.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.18.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/10/07

zawiadamiające o wydaniu dnia 17.09.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.17.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG na działkach 30/2, 16/5 i 17/5 obręb 0015 w rejonie ulic Ofierskiego i Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/09/06

zawiadamiające o wydaniu dnia 06.09.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości HACCP”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/08/09

o wydaniu dnia 09.08.2013 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.13.2013 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości HACCP”, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/06/28

zawiadamiające o wszczęciu opstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa zakładu przetwórstwa mięsa, zakup maszyn, urządzeń i środków transportu oraz wdrożenie i certyfikowanie systemu HACCP", którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 19/9 obręb 0027 oraz o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/04/16

zawiadamiające o wydaniu dnia 15.04.2013 r. postanowienia Nr WOS.ROS.6220.1.2013 zawieszającego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/04/02

zawiadamiające o wydaniu dnia 28.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie usługowego warsztatu wulkanizacyjnego z pomieszczeniem handlowym artykułów motoryzacyjnych, pomieszczeniem magazynowym, kotłownią oraz zapleczem sanitarnym i biurowym, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 30/6 obręb 0046, przy ul. Traugutta 69 w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/27

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.03.2013 r. decyzji nr WOS.ROS.6220.51.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład produkcji tłumików w miejscowości Ostrów Wielkopolski, działka 3/4 obręb 0005 przy ul. Strumykowej 25a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/27

zawiadamiające o wydaniu dnia 25.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.51.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład produkcji tłumików w miejscowości Ostrów Wielkopolski, działka 3/4 obręb 0005 przy ul. Strumykowej 25a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/20

zawiadamiające o wydaniu dnia 19.03.2013 r. Postanowienia Nr WOS.ROS.6220.1.2013 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, któego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/03/05

zawiadamiające o wydaniu dnia 04.03.2013 r. decyzji Nr WOS.ROS.6220.48.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na lakiernię samochodową, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa 41, działka nr 84/6 obręb 0209

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2013/02/12

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku: odpadów: kablowych, urządzeń elektrycznych, elektronicznych innych niż niebezpieczne, zbieraniu: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru w lokalu o powierzchni 30 m2 mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 69/1 w Ostrowie Wielkopolskim, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 25 obręb 0012

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet