Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 września 2010 roku o ewidencji ludności.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wypełniony i podpisany formularz druku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” – odrębny dla każdej osoby (druki do pobrania w Urzędzie Miejskim – Referat Obsługi Mieszkańców lub poniżej).

2.  Dokument tożsamości (dowód osobisty, dokument pobytu cudzoziemca),

3.  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu/budynku (do wglądu),

4. Pisemne pełnomocnictwo (wzór do pobrania w Urzędzie Miejskim – Referat Obsługi Mieszkańców lub poniżej) w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa 17 zł od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Odręczny


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.

 

VI. UWAGI:

1. Zmiana adresu zameldowania na pobyt stały nie powoduje obowiązku wymiany dowodu osobistego wydanego wg wzoru obowiązujacego od 1 marca 2015 roku.

2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na druku meldunkowym fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz należy przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu/nieruchomości.

3. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika.

4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z urzędu (bezpłatnie).

5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek (opłata
skarbowa 17 zł).

6. Zameldowanie na pobyt stały powoduje wymeldowanie z dotychczasowego pobytu stałego.

7. Zameldowanie cudzoziemców:

- na pobyt stały:

- dokumenty wymienione w punkcie I,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu – dotyczy obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii,

- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminiowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgodzie na pobyt tolerowany – dotyczy pozostałych państw,

- na pobyt czasowy ponad 3 miesiące:

- dokumenty wymienione w punkcie I,

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu – dotyczy obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii,

- karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminiowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgodzie na pobyt tolerowany – dotyczy pozostałych państw,

- na pobyt czasowy do 3 miesięcy:

- dokumenty wymienione w punkcie I.

8. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące należy dokonać najpóźniej
w 30 dniu licząc od daty przybycia do tego miejsca (dotyczy obywateli polskich, państw członkowskch Unii Europejskiej, EFTA lub Szwajcarii). Cudzoziemcy będący obywatelami innych państw sa zobowiązani zameldować sie najpóźniej w 4 dniu licząc od daty przybycia do tego miejsca. Zwalnia sie z obowiązku zameldowania cudzoziemców, których pobyt nie przekracza
14 dni. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
  fax.: (62) 736-64-07.
 2. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta
  z Rejestru PESEL, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
 3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07,
  e-mail:
  iod@umostrow.pl.
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c)
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

             ◦    w celach archiwalnych.

 1. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychlub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
  i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom wskazanym w art. 46 ustawy o ewidencji ludności oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny.
 3. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
 5. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 6. sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem

Lista załączników:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych [24576 bajtów]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu [27136 bajtów]
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o zameldowaniu [11264 bajtów]
Pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania [12800 bajtów]
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy [408515 bajtów]
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały [424471 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet