Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

I. OPŁATY:
Nie pobiera się

II. TERMIN ODPOWIEDZI:
5 dni

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, za pośrednictwem organu – Prezydenta Miasta, który wydał decyzję (skargę składa się w Referacie Obsługi Mieszkańców ).

V. UWAGI:
Przy składaniu wniosku należy okazać się dowodem osobistym.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Dla uproszczenia i przyśpieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy osobiste złożenie wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim pracy Urzędu przed głosowanie – w godzinach pracy Urzędu – należy pamiętać jednak, iż Organ ma 5 dni na wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Ostrowie Wielkopolskim, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, a nie jesteś tu zameldowany na pobyt stały,
  • przebywasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny),
  • mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały,
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim.

 

PAMIETAJ, ŻE MOŻESZ BYĆ WPISANY TYLKO DO JEDNEGO REJESTRU – DLATEGO OD RAZU WYKREŚLIMY CIĘ Z TEGO, W KTÓRYM BYŁEŚ DO TEJ PORY.

 Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

-   dowód osobisty lub paszport ( dla cudzoziemca) – oryginał do wglądu a dodatkowo kserokopię,

-   wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

-   wypełnioną deklarację z Twoimi danymi,

-   dokumenty o których mowa poniżej.

DECYZJĘ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW UZYSKASZ JEŻELI WYKAŻESZ, ŻE MIESZKASZ NA STAŁE POD OKREŚLONYM ADRESEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. W TYM CELU POPROSIMY CIĘ
O POKAZANIE OŚWIADCZENIA O STAŁYM ZAMIESZKIWANIU, DODATKOWEGO DOKUMENTU, KTÓRY TO POTWIERDZI np.: AKT NOTARIALNY, UMOWA NAJMU MIESZKANIA, OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB NAJEMCY LOKALU, W KTÓRYM MIESZKASZ LUB INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TWÓJ STAŁY ZWIĄZEK Z OSTROWEM WIELKOPOLSKIM np.: UMOWE O PRACĘ LUB OŚWIADCZENIE
Z ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH CZY STOWARZYSZEŃ ORAZ PRZEPROWADZIMY WYWIAD WŚRÓD TWOICH SĄSIADÓW NA POTWIERDZENIE TWOJEGO ZAMIESZKANIA POD WSKAZANYM ADRESEM

Lista załączników:
Deklaracja do wniosku o wpis do Rejestru Wyborców [18383 bajtów]
Deklaracja do wniosku o wpis do Rejestru Wyborców [89555 bajtów]
Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców [18788 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet