Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Wydawanie dowodów osobistych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 roku w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

WNIOSKI SKŁADANE W WERSJI PAPIEROWEJ (PAPIEROWEJ):

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Miejskim – Referat Obsługi Mieszkańców lub poniżej). 

2. Dowód osobisty (nie dotyczy osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy lub osób, które zagubiły dotychczas posiadany),

3. Jedna kolorowa fotografia, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym jednolitym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
        Osoba z wadą wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takiej sytuacji wymagane jest załączenie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
        Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy będzie w pełni widoczny. Dodatkowo należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej
w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą.

 5. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (dotyczy osób, które utraciły posiadany dowód osobisty. Zaświadczenie podlega zwrotowi przy odbiorze nowego dowodu osobistego).

 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

 

WNIOSKI SKŁADANE PRZEZ ePUAP:

1. Wypełniony wniosek.

2. Jedna fotografia kolorowa w pliku zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowała proporce odpowiadające fotografii o wymiarach 35x 45 spełniającą wymogi, o których mowa wyżej.

3. Jeśli jest wymagane (j.w.) – zaświadczenie o niepełnosprawności uzasadniającej wykonanie osobie zdjęcia w ciemnych okularach, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu
o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem – odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oryginały tych dokumentów przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

 

V. UWAGI: 

Od 4 marca 2019 roku  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Wydawane dowody posiadają warstwę elektroniczną zawierającą certyfikaty.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu znajdują się na stronie http://www.edowod.gov.pl/


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
  fax.: (62) 736-64-07,

Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta
z Rejestru Dowodów Osobistych, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

 1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07,
  e-mail:
  iod@umostrow.pl.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c)
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

             ◦   w celach archiwalnych

 1. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychlub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
  i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom wskazanym w art. 66 ustawy o dowodach osobistych oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny.
 3. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
 5. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 6. sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem

 

http://www.edowod.gov.pl/


http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego/MiastoOstrowWielkopolski

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego/MiastoOstrowWielkopolski

Lista załączników:
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [143606 bajtów]
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [236580 bajtów]
Informacja - UTRATA [24064 bajtów]
Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym [1693361 bajtów]
Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym [1389609 bajtów]
Wniosek o przekazanie\aktualizacje\usunięcie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych [929365 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet