Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
Art. 18 ust.1-14 i art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała Nr L/574/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr L/575/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. 
Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.         

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną/gastronomiczną napojów alkoholowych.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru  przedsiębiorców,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- kserokopię decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego (d.SANEPID), o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art.65 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W przypadku, gdy wymagana jest kserokopia dokumentu, należy udostępnić Urzędowi do wglądu także oryginał dokumentu. 

II. OPŁATY:
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż detaliczną / gastronomiczną napojów alkoholowych w pierwszym roku są płatne z góry (przed wydaniem zezwolenia) za okres od dnia rozpoczęcia ważności zezwolenia do 31 grudnia pierwszego roku ważności zezwolenia i wynoszą:
a) do 4,5% zawart.  alkoh. oraz piwo - 525 zł  za każdy rok objęty zezwoleniem,
b) 4,5%  -  18%   zawart. alkoh. - 525 zł za każdy rok objęty zezwoleniem,
c) powyżej 18% zawart. alkoh. - 2100 zł za każdy rok objęty zezwoleniem.

W/w opłaty można wpłacać w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia (I rata), 31 maja (II rata), 30 września (III rata)  danego roku kalendarzowego.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :
a) 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77 000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%  alkoholu – wnosiw wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie  w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie składa się w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

VI. UWAGI:
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 

1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
3. Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.;
b) nieprzestrzegania określonych w cytowanej ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4 cytowanej ustawy;
f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
g) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
4.  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
5.  Zezwolenie wygasa w przypadku:
a) likwidacji punktu sprzedaży;
b) upływu terminu ważności zezwolenia;
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
e) niedopełnienia w terminach obowiązku:
- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, lub
- dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie lub niedokonania opłaty w terminie, z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
6. Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).
 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych,
w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Konstytucji Biznesu (Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa Prawo przedsiębiorców), Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy Prawo o Zgromadzeniach, Ustawy o usługach turystycznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
◦ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
◦ w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
◦ żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
◦ sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Lista załączników:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pdf [363116 bajtów]
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - doc [87478 bajtów]
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pdf [498104 bajtów]
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - doc [27531 bajtów]
Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia/zezwoleń* na sprzedaż napojów alkoholowych [416967 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet