Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Postępowanie w sprawie wydania (zmiany) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób TAKSÓWKĄ

Podstawa prawna:
Art.7 ust.4 pkt.3A ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie (zmianę) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ostrów Wielkopolski. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem – w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu (oryginał do wglądu)
  2. kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru (oryginał do wglądu),
  3. kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu),
  4. kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu),
  5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  6. oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
  7. oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy,
  8. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie (zmianę) licencji (na konto – Urząd Miejski  BOŚ SA/Ostrów Wielkopolski 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005).


Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy przedłożyć do wglądu:

- prawo jazdy,

- dowód rejestracyjny wraz z adnotacją TAXI.

 

Licencji udziela się na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

II. OPŁATY:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę:
- za licencję ważną do 15 lat - 200 zł;
- za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł;
- za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
2. W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

 III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni .

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutejszego urzędu) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia licencji stronie. Odwołanie składa się w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

VI. UWAGI:
1. Odbiór licencji  odbywa się osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.
2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników, odpowiednio wcześniej przed planowanym rozpoczęciem przewozów. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy (MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI).
5 Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję, organowi, który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu lub wygaszeniu licencji stała się ostateczna.
7. Zgodnie z uchwałą nr IV/27/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, taksówka, która wykonuje działalność przewozową na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego musi posiadać oznakowanie zgodne z wzorem określonym w przedmiotowej uchwale (wzór numeru bocznego -  w załączonej niżej uchwale).
- numer boczny taksówki nadawany jest przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów.
8. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia: zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zwrócić licencję do organu, który jej udzielił.
9. Licencję, cofa się:
a) w przypadku gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
b) jeżeli jej posiadacz: nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego; rażąco naruszył warunki określone
w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa; odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej; zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy; rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców.
10. Licencja, może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
a) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83 cytowanej ustawy;
b) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań: celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, lub wobec kontrahenta;
d) samowolnie: zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe, zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.
W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.
11. Licencja wygasa w razie: upływu okresu, na który została udzielona; zrzeczenia się jej; śmierci posiadacza licencji; likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy;
 

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:           
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1.. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl,
BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
2.. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
3.. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych tj.: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Lista załączników:
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [586101 bajtów]
Oznakowanie boczne - wzór (numer boczny przydziela Urząd Miejski) [543038 bajtów]
Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego [528050 bajtów]
Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji TAXI [406530 bajtów]
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [568616 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet