Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pozosta貫 og這szenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z Uchwa章 Nr XLIV/641 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 wrzenia 2006 roku w sprawie okrelenia szczeg鏊nych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagr鏚 za osi鉚ni璚ia w dziedzinie tw鏎czoci artystycznej, upowszechniania i ochrony d鏏r kultury

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powiadamia o mo磧iwoci zg豉szania kandydatur do dorocznej NAGRODY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO za osi鉚ni璚ia w dziedzinie tw鏎czoci artystycznej, upowszechnianie kultury i jej ochron.


1. Nagrody mog by przyznane osobom fizycznym stale zamieszka造m na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego lub tez dzia豉j鉍ych na rzecz Miasta Ostr闚 Wielkopolski oraz osobom prawnym i innym podmiotom maj鉍ym siedzib na terenie miasta lub dzia豉j鉍ych na rzecz Miasta Ostr闚 Wielkopolski na podstawie oceny ca這kszta速u dzia豉lnoci lub osi鉚ni耩 o istotnym znaczeniu.

2. Nagrody mog by przyznawane w szczeg鏊noci tw鏎com, artystom, animatorom, organizatorom i promotorom dzia豉lnoci kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szk馧 artystycznych oraz podmiotom prowadz鉍ym dzia豉lno spo貫czno-kulturaln.

3. Nagrody s przyznawane za szczeg鏊ne osi鉚ni璚ia w dziedzinie kultury, w tym tw鏎czoci artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania dzia豉lnoci kulturalnej.

4. Nagrod jest dyplom „Osobowo Ostrowskiej Kultury” wraz z nagroda pieni篹n w trzech kategoriach: nagroda specjalna od 3.000 z. do 5.000 z., I. od 1.250 z. do 2.000 z., II. od 500 z. do 1.000 z.

5. Kandydatury do nagrody mog zg豉sza: Przewodnicz鉍y Rady Miejskiej, Radni Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, dzia豉j鉍e na terenie miasta Ostr闚 Wielkopolski stowarzyszenia, samorz鉅owe instytucje kultury i inne podmioty zajmuj鉍e si organizowaniem i prowadzeniem dzia豉lnoci kulturalnej oraz osoby fizyczne – mieszka鎍y miasta Ostr闚 Wielkopolski.

6. Zg這szenia do nagrody mo積a sk豉da do Wydzia逝 Kultury, Sportu i Po篡tku Publicznego Urz璠u Miejskiego (al. Powsta鎍闚 Wielkopolskich 18, 63-400 Ostr闚 Wielkopolski, p. 329) do dnia 12 maja 2009 roku.

7. Zg這szenie o przyznanie nagrody powinno zawiera: dane osobowe kandydata (podmiotu) do nagrody, informacje dotycz鉍e dzia豉lnoci, osi鉚ni璚ia oraz jego znaczenie dla kultury, miasta, rodowiska, dokumentacj dzia豉lnoci. Druk zg這szenia znajduje si na stronie internetowej Urz璠u Miejskiego www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl w dziale Og這szenia/ Obwieszczenia.

8. Nagrody wr璚zane s uroczycie przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas dorocznego spotkania z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury w dniu 29 maja 2009 r.

PREZYDENT MIASTA
Rados豉w Torzy雟ki

Ostr闚 Wielkopolski, 23 kwietnia 2009 roku.


Za章cznik:

Lista za章cznik闚:
Zg這szenie[35328bajt闚]

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zast瘼ców Prezydenta Miasta: 
Zast瘼cy Prezydenta Miasta przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówie publicznych mo積a znale wszystkie og這szenia o przetargach i zamówieniach publicznych og豉szanych przez Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przej do dzia逝 Zamówie publicznych kliknij poni窺zy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone s konkursy na realizacj zada z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdzia豉nia uzale積ieniom i patologiom spo貫cznym, wspierania przedsi瞝zi耩 o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przej do dzia逝 Konkursy kliknij poni窺zy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane s og這szenia o naborze na wolne stanowiska urz璠nicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przej do dzia逝 Oferty pracy kliknij poni窺zy link:

Oferty pracy

Wp豉ty podatków: od nieruchomoci, rolnego, lenego, od rodków transportowych, op豉ty skarbowej mo積a dokona na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉caj鉍 za granic nale篡 wskaza n/w konto:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉ty op豉t za udost瘼nienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. nale篡 dokonywa na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony rodowiska S.A. mieszcz鉍ej si na parterze Urz璠u Miejskiego:
od poniedzia趾u do pi靖ku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wp豉ty z tytu逝 pomocy spo貫cznej

- z tytu逝 nienale積ie pobranych wiadcze z pomocy spo貫cznej, dodatków mieszkaniowych, wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytu逝 wp豉t od d逝積ików alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwa造 Rady znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwan uchwa喚 Rady Miejskiej. Aby przej do dzia逝 Uchwa造 Rady kliknij poni窺zy link:

 

Uchwa造 Rady

W rozdziale Zarz鉅zenia Prezydenta znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwane zarz鉅zenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przej do dzia逝 Zarz鉅zenia Prezydenta kliknij poni窺zy link:

Zarz鉅zenia Prezydenta

W rozdziale Bud瞠t publikowane s informacje zwi頊ane z bud瞠tem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud瞠tu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przej do dzia逝 Bud瞠t kliknij poni窺zy link:

 

Bud瞠t