Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pozosta貫 og這szenia

Og這szenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝
w otwartym naborze do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie
z procedur przyj皻 Uchwa章 Nr XXVI/312/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 padziernika 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania sk豉du oraz zasad dzia豉nia Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji  wspiera dzia豉nia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
w obszarze rewitalizacji, stanowi forum wspó逍racy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a tak瞠 sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w zakresie rewitalizacji miasta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter spo貫czny. Za udzia w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przys逝guje wynagrodzenie ani dieta.                                 

Otwarty nabór kandydatów na cz這nków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji b璠zie trwa do dnia 13.01.2017 roku w章cznie. Zg這szenia kandydatów na cz這nka Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji nale篡 dokona poprzez czytelne wype軟ienie Formularza zg這szeniowego na cz這nka Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, listy poparcia kandydata oraz dostarczenie ich w nast瘼uj鉍y sposób:

  1. drog elektroniczn w formie skanu na adres e-mail: pfludra@umostrow.pl, w tytule e-maila wpisuj鉍: „Nabór do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji”;
  2. drog korespondencyjn na adres Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: „Nabór do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji”.
  3. bezporednio do pok. 321 w Urz璠zie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach pracy Urz璠u.

Formularze zg這szeniowe dost瘼ne s w pok. 321 w Urz璠zie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Formularze zg這szeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, z這穎ne w innej formie ni na wzorze formularza lub po up造wie wyznaczonego powy瞠j terminu pozostan bez rozpatrzenia.

Organem w豉ciwym do rozpatrzenia zg這szonych kandydatur jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrani kandydaci zostan powo豉ni na cz這nków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji zarz鉅zeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego po zako鎍zeniu procedury wyboru.

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosz kierowa do Pe軟omocnika ds. Rewitalizacji Miasta:

Pe軟omocnik ds. Rewitalizacji Miasta (pokój 321)

Wydzia Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

e-mail: pfludra@umostrow.pl

telefon: +48 62 582 23 21

Al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Lista za章cznik闚:
Formularz zg這szeniowy dla kandydata[354680bajt闚]
Og這szenie o naborze do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji[144066bajt闚]
Uchwa豉 Rady Miejskiej[218878bajt闚]

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zast瘼ców Prezydenta Miasta: 
Zast瘼cy Prezydenta Miasta przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówie publicznych mo積a znale wszystkie og這szenia o przetargach i zamówieniach publicznych og豉szanych przez Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przej do dzia逝 Zamówie publicznych kliknij poni窺zy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone s konkursy na realizacj zada z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdzia豉nia uzale積ieniom i patologiom spo貫cznym, wspierania przedsi瞝zi耩 o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przej do dzia逝 Konkursy kliknij poni窺zy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane s og這szenia o naborze na wolne stanowiska urz璠nicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przej do dzia逝 Oferty pracy kliknij poni窺zy link:

Oferty pracy

Wp豉ty podatków: od nieruchomoci, rolnego, lenego, od rodków transportowych, op豉ty skarbowej mo積a dokona na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉caj鉍 za granic nale篡 wskaza n/w konto:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉ty op豉t za udost瘼nienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. nale篡 dokonywa na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony rodowiska S.A. mieszcz鉍ej si na parterze Urz璠u Miejskiego:
od poniedzia趾u do pi靖ku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wp豉ty z tytu逝 pomocy spo貫cznej

- z tytu逝 nienale積ie pobranych wiadcze z pomocy spo貫cznej, dodatków mieszkaniowych, wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytu逝 wp豉t od d逝積ików alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwa造 Rady znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwan uchwa喚 Rady Miejskiej. Aby przej do dzia逝 Uchwa造 Rady kliknij poni窺zy link:

 

Uchwa造 Rady

W rozdziale Zarz鉅zenia Prezydenta znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwane zarz鉅zenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przej do dzia逝 Zarz鉅zenia Prezydenta kliknij poni窺zy link:

Zarz鉅zenia Prezydenta

W rozdziale Bud瞠t publikowane s informacje zwi頊ane z bud瞠tem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud瞠tu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przej do dzia逝 Bud瞠t kliknij poni窺zy link:

 

Bud瞠t