Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pozosta貫 og這szenia

Informacja w sprawie deratyzacji

 

 

Na podstawie 5 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystoci i porz鉅ku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przyj皻ego Uchwa章 Nr XXXI/419/97 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania porz鉅ku i czystoci  na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, podaje si do publicznej wiadomoci:

 

1

 

W celu zapobiegania powstawaniu chor鏏 zakanych przenoszonych na ludzi i zwierz皻a przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego  w okresie od  24.10.2005 –14.11.2005 r.

 

obowi頊kowa deratyzacja

 

2

 

Obowi頊ek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na w豉cicielach nieruchomoci, u篡tkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadaj鉍ych nieruchomoci w zarz鉅zie lub w u篡tkowaniu i innych podmiotach w豉daj鉍ych nieruchomociami ( w tym zarz鉅cach urz鉅ze infrastruktury   podziemnej).

 

3

 

Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowi頊uje si w豉cicieli nieruchomoci do :

a/ usuni璚ia z terenu nieruchomoci i pomieszcze, wszelkich odpad闚 篡wnociowych mog鉍ych stanowi po篡wk dla gryzoni,

b/ dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszelkich uszkodze, kt鏎e mog s逝篡 gryzoniom jako drogi wtargni璚ia /np. otwory w drzwiach, pod這gach itp./,

c/ wy這瞠nia na nieruchomoci trutek ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem miejsc potencjalnego wyst瘼owania gryzoni.

 

4

 

Do zwalczania gryzoni nale篡 u篡 trutek /preparat闚/ og鏊nodost瘼nych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

5

 

Trutk nale篡 wy這篡 w iloci i wed逝g zasad w豉ciwych dla danego preparatu.

W czasie przeprowadzania deratyzacji na bie蕨co kontrolowa i uzupe軟ia wy這穎n trutk.

 

6

 

W miejscach wy這瞠nia trutek nale篡 umieci napisy ostrzegawcze :

,,UWAGA  !   Wy這穎no trutk przeciw gryzoniom !   Niebezpiecze雟two zatrucia ludzi
i zwierz靖  ! ”.

                                                7

 

Zobowi頊uje si w豉cicieli nieruchomoci okrelonych w paragrafie 2 do  usuni璚ia w terminie 3 dni po zako鎍zeniu deratyzacji pozosta造ch resztek trutek oraz pad造ch gryzoni. Z pozosta這ciami trutek post瘼owa wg wskaz闚ek okrelonych przez producenta trutek. Pad貫 gryzonie spali lub g喚boko zakopa ( min. 1 metr ) w odleg這ci co najmniej 20m od r鏚e wody pitnej.

 

8

 

Informuje si, 瞠 na podstawie art. 117 Kodeksu Wykrocze - ,,Kto maj鉍 obowi頊ek utrzymania czystoci i porz鉅ku w obr瑿ie nieruchomoci, nie wykonuje swoich obowi頊k闚 lub nie stosuje si do wskaza i nakaz闚 wydanych przez w豉ciwe organy w celu zabezpieczenia nale篡tego stanu sanitarnego i zwalczania chor鏏 zakanych podlega karze grzywny albo nagany”.

 

                                                                                           

                          Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                      Andrzej Jaro

                                Z-ca Prezydenta Miasta 

 

Informacja: Sprzeda trutek prowadz plac闚ki handlowe bran篡 chemicznej, rolnej i ogrodniczej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zast瘼ców Prezydenta Miasta: 
Zast瘼cy Prezydenta Miasta przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówie publicznych mo積a znale wszystkie og這szenia o przetargach i zamówieniach publicznych og豉szanych przez Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przej do dzia逝 Zamówie publicznych kliknij poni窺zy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone s konkursy na realizacj zada z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdzia豉nia uzale積ieniom i patologiom spo貫cznym, wspierania przedsi瞝zi耩 o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przej do dzia逝 Konkursy kliknij poni窺zy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane s og這szenia o naborze na wolne stanowiska urz璠nicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przej do dzia逝 Oferty pracy kliknij poni窺zy link:

Oferty pracy

Wp豉ty podatków: od nieruchomoci, rolnego, lenego, od rodków transportowych, op豉ty skarbowej mo積a dokona na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉caj鉍 za granic nale篡 wskaza n/w konto:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉ty op豉t za udost瘼nienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. nale篡 dokonywa na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony rodowiska S.A. mieszcz鉍ej si na parterze Urz璠u Miejskiego:
od poniedzia趾u do pi靖ku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wp豉ty z tytu逝 pomocy spo貫cznej

- z tytu逝 nienale積ie pobranych wiadcze z pomocy spo貫cznej, dodatków mieszkaniowych, wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytu逝 wp豉t od d逝積ików alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwa造 Rady znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwan uchwa喚 Rady Miejskiej. Aby przej do dzia逝 Uchwa造 Rady kliknij poni窺zy link:

 

Uchwa造 Rady

W rozdziale Zarz鉅zenia Prezydenta znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwane zarz鉅zenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przej do dzia逝 Zarz鉅zenia Prezydenta kliknij poni窺zy link:

Zarz鉅zenia Prezydenta

W rozdziale Bud瞠t publikowane s informacje zwi頊ane z bud瞠tem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud瞠tu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przej do dzia逝 Bud瞠t kliknij poni窺zy link:

 

Bud瞠t