Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Programy

Projekty placówek oświatowych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +"


Szkoła Podstawowa nr 9 – „Kreatywna podróż w czasie”

- dofinansowanie – 11 745,00 zł
- wkład własny – 2 950,00 zł
- ogółem: 14 695,00 zł

Projekt koncentruje się wokół podwyższenia jakości funkcjonowania systemu oświaty przez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, promocję aktywności dzieci ich otwartości i prospołecznych postaw oraz wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania. Bogata oferta zaproponowanych zajęć pozalekcyjnych pozwoli rozwijać wiedzę i umiejętności dzieci pochodzących z różnych środowisk, bowiem szkoła usytuowana jest na największym osiedlu w mieście. Proponowana forma zajęć będzie sprzyjać rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, aktywizować i integrować uczniów w grupie rówieśniczej oraz ze środowiskiem lokalnym. Między innymi zaplanowano warsztaty artystyczno – literackie, taneczne, kulinarne, rękodzieła, a także stare i nowe gry sportowo – podwórkowe. Każde spotkanie zakłada realizację innych form aktywności, których celem będzie promowanie aktywności uczniów, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz uczenie się od siebie nawzajem. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z tradycjami, kulturą i historią regionu oraz kraju. Docelowo w projekcie będzie brało udział 60 uczniów podzielonych na dwie grupy. Każda grupa weźmie udział w 3 warsztatach oraz w inauguracji i podsumowaniu projektu. Pośrednimi odbiorcami będą rodzice, seniorzy – dziadkowie oraz uczestnicy zajęć Uniwersytetu III Wieku i przedstawiciele Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi”. Realizacja zaplanowanych działań przyniesie następujące rezultaty: uczniowie nawiążą dialog z osobami z różnych pokoleń, przez co przełamią stereotypy międzypokoleniowe, wdrożenie edukacji rówieśniczej pozwoli na nabywanie umiejętności i wiedzy od kolegów i osób starszych, utrwalenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Szkoła Podstawowa nr 7 – „Internet przestrzeń nieznana”
- dofinansowanie – 13 360,00 zł
- wkład własny – 3 340,00 zł
- ogółem: 16 700,00 zł

W projekcie „Internet przestrzeń nieznana” w istotny sposób uświadomi się i wskaże młodym ludziom, nauczycielom i rodzicom osiedla nr 9 „Nowe Parcele” w Ostrowie Wielkopolskim jak realne są zagrożenia wynikające z funkcjonowania w cyberprzestrzeni i pokazać jak wartościowo można wykorzystać to wszechstronne medium. Dzięki realizacji projektu zostaną poczynione kroki ku zwiększonej ochronie młodego człowieka, tak często zagrożonego różnego rodzaju patologią oraz pomocy rodzicom i opiekunom w kształtowaniu prawidłowych postaw pro – społecznych, a nauczycielom w kreowaniu i propagowaniu wartości związanych z prawidłowym funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Projekt wskaże młodym ludziom możliwości, jakie daje Internet celem przygotowania się do przyszłego zawodu i funkcjonowania na rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy młodych ludzi dotyczącej zagrożeń w cyberprzestrzeni, dostarczenie rodzicom narzędzi i wiedzy dotyczącej ochrony dzieci przed zagrożeniami, ograniczenie spędzanego czasu przed ekranem komputera oraz podniesienie motywacji do nauki i rozbudzenie zainteresowań i pasji nie związanych z komputerem. Realizacja projektu będzie stanowić źródło inspiracji młodzieży szkoły i okolic. Celem projektu będzie również sprawdzenie i zaktualizowanie bezpieczeństwa struktury szkolnej sieci informatycznej, zabezpieczenie sieci programami ochronnymi dla jej użytkowników.
 

Szkoła Podstawowa nr 4 – „Tworzymy przyjazną i bezpieczną wspólnotę szkolną”

- dofinansowanie – 10 152,80 zł
- wkład własny – 2 538,20 zł
- ogółem: 12 691,00 zł

W ramach projektu realizowane będą zajęcia mające wskazać sposoby wyrażania siebie i pomóc dzieciom w budowaniu własnej wartości, pozwalać im sprawniej funkcjonować i radzić sobie z różnymi problemami w szkole. Na proces kształtowania zachowań mają wpływ następujące czynniki: dom rodzinny, szkoła, grupy rówieśnicze, mass media. Podczas tego procesu mogą występować czynniki wywierające niekorzystny wpływ na kształtowanie się umiejętności prawidłowego współistnienia w grupie. . W zakresie realizacji projektu będzie podejmowane działanie o charakterze wychowawczym mające na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak komunikacja, kształtowanie więzi interpersonalnych między uczniami oraz uczniami i nauczycielami. Działaniami zostaną objęte: umiejętność pracy w zespole, budowanie więzi z innymi, współpraca w grupie rówieśniczej, przeciwdziałanie przemocy, dbałość o poczucie bezpieczeństwa w środowisku, poszanowanie środowiska naturalnego.


Szkoła Podstawowa nr 1 – „Kto się do innych uprzedza, ten świata nie wyprzedza”

- dofinansowanie – 12 503,76 zł
- wkład własny – 3 125,94 zł
- ogółem: 15 629,70 zł

Zadanie będzie realizowane we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk” działającym w szkole. Będzie ono polegało na przeprowadzeniu zajęć dla każdej klasy uczniów oraz konferencji dla rodziców i konferencji dla nauczycieli na temat radzenia sobie z dyskryminacją, uprzedzeniami oraz sposobami przeciwdziałania agresji. Swoim zasięgiem obejmie również uczniów miasta Ostrowa Wielkopolskiego , gdyż w jego ramach zostanie przeprowadzony międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci klas I-III i dzieci klas IV-VI pt. „STOP agresji i przemocy wśród dzieci”. Istotnymi elementami zadania będą zajęcia, podczas których dzieci poznają sposoby rozładowania negatywnych emocji za pomocą zajęć teatralnych i zajęć rekreacyjno – sportowych oraz zajęć szachowych. Realizacja działań w ramach zadania stworzy możliwość redukowania zachowań agresywnych, zacieśnienia więzi między wszystkimi uczestnikami oraz zbuduje przyjazną atmosferę w szkole i w najbliższym środowisku uczestników projektu. Efektem końcowym będzie wypracowanie podczas zajęć warsztatowych przez dzieci zasad postępowania w szkole w sytuacjach zagrożenia.


Szkoła Podstawowa nr 13 – „Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli nt. mediacji rówieśniczych oraz profilaktyki ukierunkowanej na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.

- dofinansowanie – 5 120,00 zł
- wkład własny – 1 280,00 zł
- ogółem: 6 400,00 zł

Projekt polegał będzie na zorganizowaniu szkoleń warsztatowych z zakresu sztuki negocjacji i mediacji prowadzonych przez specjalistów dla kadry nauczycielskiej, rodziców i uczniów. Opanowanie umiejętności negocjacji pomiędzy dwiema osobami w przypadku sporów, a także mediacja z udziałem osoby trzeciej, gdy strony nie potrafią znaleźć kompromisu byłaby trafnym rozwiązaniem dla szkolnych konfliktów. Często zdarza się, że uczniowie mają sprzeczne zdania na określony temat, mają inne pomysły , a także inne poglądy, wówczas każdy z nich dąży do osiągnięcia własnego celu nie zważając na innych. Rezultatem projektu będzie, aby zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice posiedli umiejętność kontrolowania własnych emocji w trudnych sytuacjach, aby racjonalnie mogli ocenić zaistniały problem i potrafili argumentować swoje zdanie w sposób merytoryczny, ale także odnajdywali korzyści we wspólnym radzeniu sobie w określonych sytuacjach i wypracowywaniu kompromisów. Rozmowa, jasne przedstawienie własnych argumentów, ocenienie swoich emocji i umiejętności porozumiewania się z drugą stroną pozwoli na poprawienie relacji zarówno w kontaktach uczeń – uczeń, uczeń - nauczyciel, dziecko – rodzic jak i rodzic - nauczyciel. Poprzez zorganizowanie warsztatów dla środowiska szkolnego osiągnięty zostanie cel główny czyli racjonale rozwiązywanie konfliktów.


Szkoła Podstawowa nr 5 – „Dni Integracji – Integracja to już 15 lat”

- dofinansowanie – 7 392,00 zł
- wkład własny – 1 848,00 zł
- ogółem: 9 240,00 zł

W szkole od 15 lat funkcjonują klasy integracyjne. Szkoła od początku dąży do tego, aby pokazać słuszność idei aktywnego włączania osób z wszelaką niepełnosprawnością w życie społeczności lokalnej, nie ograniczając się jedynie do typowych zadań szkolnych. Dzięki realizacji projektu szkoła zorganizuje dni integracji pod hasłem „Integracja – to już 15 lat”, dzięki którym pokaże się, że z niepełnosprawnym kolegą można się bawić, wspólnie przeżywać i zdobywać nowe doświadczenia. Projekt pokaże rodzicom, że nie są sami ze swoimi problemami, że są inni rodzice z którymi mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia. Natomiast nauczycielom pokaże się nowe metody i formy pracy, żeby lekcje były ciekawe także dla uczniów niepełnosprawnych. Do głównych celów projektu należy: dostrzeganie osób słabszych, mniej spranych oraz potrzebujących pomocy, ukazanie osób niepełnosprawnych jako aktywnych uczestników społeczności lokalnej, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, doskonalenie umiejętności dzielenia się własną wiedzą i talentami, ukazywanie możliwości realizowania się w różnorodnych formach artystycznych i sportowych dostępnych uczniom o różnym poziomie sprawności intelektualnej i ruchowej.


Gimnazjum nr 1 – „Chatka Puchatka”

- dofinansowanie – 11 700,00 zł
- wkład własny – 2 925,00 zł
- ogółem: 14 625,00 zł

Głównym celem projektu jest integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi, nabywanie przez młodzież gimnazjalną wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych. Ponadto jednym z podstawowych zakładanych celów jest także wytworzenie w młodzieży empatii i chęci pomocy osobom niepełnosprawnym. Projekt zawiązuje szeroko rozumianą współpracę ze Szkołą Specjalną w Ostrowie Wielkopolskim. „Chatka Puchatka” to stworzenie miejsca przyjaznego dla uczniów i uczestników projektu, w którym będą się czuli bezpiecznie i miło będą spędzali wolny czas. W miejscu tym odbywać się będą: warsztaty wokalne, zajęcia sportowe, gry i zabawy, coroczne otwarte dla społeczności lokalnej koncerty talentów wokalnych, przekazywanie wiedzy i pomoc w nauce dla zainteresowanych uczniów z obu szkół, pomoc psychologiczna – pedagogiczna, pedagogizacja rodziców. Te wszystkie działania będą mogły być realizowane w momencie powstania „Chatki Puchatka”, która będzie służyć uczniom jako miejsce nauki, zabawy i integracji.


Ogólna wartość projektów: 89 980,70 zł
- w tym wkład własnych środków: 18 007,14 zł

 

Wydział Edukacji i Sportu
Referat Oświaty

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet