Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

ZASADY PRZYZNAWANIA OBNIŻKI CZYNSZU DLA NAJEMCÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Zgodnie z delegacją art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLII/495/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”

1. W celu ubiegania się o obniżkę czynszu najemcy lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz najemcy lokali komunalnych należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. składają „Wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach” wraz z „Deklaracją o wysokości dochodów”.

Wnioski składane są w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Obniżki czynszu rozpatruje się na wniosek najemców lokali komunalnych zamieszkujących w budynkach opisanych w pkt.1, o ile miesięczny dochód netto na członka     gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w okresie 3m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nieprzekracza kwoty:

-  100%najniższejemeryturywgospodarstwiejednoosobowym,

-  75%najniższejemeryturywgospodarstwiewieloosobowym

3. Ustala się wskaźniki obniżek czynszu w następujących wysokościach:

- 15% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o   obniżkę,

- 10% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do        ubiegania się o obniżkę, ale nie wyższy niż 100% tej kwoty

Wyżej opisana obniżka przysługuje według kryteriów określonych w poniższej tabeli: 

                                                  Wysokość obniżki

Średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego ustalono jako % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie.

Miesięczny dochód gospodarstwa 1-osobowego

Miesięczny dochód gospodarstwa wieloosobowego

                                10%

od 439,06 do 878,12 z łnetto

  od 334,92 do 669,84 zł netto

                               15%

     do 439,05 zł netto

 do 334,91 zł netto

4. Do dochodów nie wlicza się:

-  wypłaty w ramach programu 500+

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

- dodatku mieszkaniowego.

5. Obniżki czynszów nie udziela się najemcom, którzy:

- posiadają zadłużenie za używanie lokalu

- posiadają zadłużenie za używanie lokalu, które spłacają w ratach w ramach ugody zawartej w okresie krótszym niż 6m-cy przed złożeniem wniosku o obniżenie    czynszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki posiadają zaległości z tytułu opłacania czynszu w obniżonej wysokości,

- są uprawnieni i pobierają dodatek mieszkaniowy,

- podnajmują osobom trzecim w całości lub części lokal mieszkalny,

- otrzymali wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

- zajmują lokale socjalne,

 - zajmują pomieszczenia tymczasowe.                                                                                                                           

6. Z wnioskiem o obniżenie czynszu w związku z trudną sytuacją materialną można występować począwszy od 1 maja 2018r.  do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp.  z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Kościuszki 14.

7. Do „Wniosku o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach” dołącza się „Deklarację o wysokości dochodów” (załącznik nr 1) za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

8. Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie kompletnie wypełnione „Wnioski o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach”  zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wskazane w„Deklaracji o wysokości dochodu”` (załącznik nr 1)niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie.

9. Dokumentami poświadczającymi wysokość osiąganych dochodów są m.in.:

- zaświadczenia zakładów pracy,

- odcinki i decyzje ZUS,

- decyzje o wysokości świadczenia emerytalnego, rentowego lub świadczeń pielęgnacyjnych,

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub jego  niepobieraniu,

- zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

- inne zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu

10. Jednostka opiniująca wniosek może odstąpić od udzielenia obniżki czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonym wniosku, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym,że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

11. Informacja o przyznaniu obniżki lub odmowie zastosowania obniżki udzielana jest wnioskodawcy przez jednostkę opiniującą(Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski lub Spółkę MZGM),  na piśmie w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

12. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W celu przedłużenia obowiązywania zniżki o następne 12 miesięcy wnioskodawca z obowiązany jest do złożenia ponownego wniosku przed upływem 30 dni obowiązywania okresu przyznanej zniżki.

13. Zmiany wysokości dochodów przypadających na członka gospodarstwa domowego wskazanych w deklaracji złożonej przez najemcę, które nastąpiły w okresie 12  miesięcy od dnia stosowania obniżki czynszu nie mają wpływu na jej wysokość.

14. Najemca, który w trakcie obowiązywania obniżki czynszu, nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, może ponownie wystąpić z wnioskiem o obniżkę czynszu po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej obniżki czynszu.

15. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę deklaracji niezgodnej z prawdą, obowiązany jest on zwrócić wynajmującemu 200% kwoty niezależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Lista załączników:
Załącznik nr 3 - Informacja [27136 bajtów]
Załącznik nr 1 - Deklaracja o wysokości dochodów [27136 bajtów]
Załącznik nr 2 - Wniosek o obniżenie czynszu [18432 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet