Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w trybie przetargów nieograniczonych i ograniczonych.

 

Podstawa prawna:
art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz.U.2018.994 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)  § 2 Uchwały Nr XII/164/03 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 182, poz. 3399 ze zmianami);

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek osoby – firmy zainteresowanej nabyciem nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w powyższej sprawie) lub wszczęcie postępowania z urzędu.
2. Pozytywne opinie merytorycznych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu działek do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
3. Decyzja podziałowa, jeśli nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży wymaga podziału geodezyjnego.
4. Operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego,
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych  - w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego wraz z załącznikami:
• Nr 1 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
• Nr 2 - Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przetargu nieograniczonym lub ograniczonym.
• Nr 3 - Regulamin przetargu.
6. Dokumenty geodezyjne ( wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wyciąg z wykazu zmian gruntowych),
7. Protokół z przetargu – sporządzony przez Komisję Przetargową, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – w którym ustalony zostaje nabywca działki.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Około 5 - 6 m-cy– jeśli działka nie wymaga podziału geodezyjnego. W przypadku podziału geodezyjnego około 9 m-cy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji Przestrzennej - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WAP.RGG.)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

VI. UWAGI:
Po zakończeniu przetargu i skompletowaniu dokumentów geodezyjnych – powiadomienie oferentów o wynikach przetargu i ustalenie z oferentem, który został ustalony nabywcą działki,  kancelarii notarialnej i terminu zawarcia aktu notarialnego.

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Administracji Przestrzennej, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Agnieszka Stachurska-Rosik i Maria Pawlińska
Kontakt tel. 062 58 22 204, 062 58 22 200  lub  062 58 22 236  (naczelnik)

Lista załączników:
Informacja dot. ochrony danych osobowych. [38912 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet