Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 

Podstawa prawna:

Art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 13, ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), art. 693, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025 ze zmianami).
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydzierżawienie, bądź wynajęcie nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat/ powyżej 3 lat;

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu do wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowej.

3. Pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w przypadku wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowych - po raz kolejny po 3 latach, bądź na okres powyżej 3 lat.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, bądź w przypadku wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat - ok. 3-4 m-ce:
•   zawarcie umowy na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta na okres do 3 lat,
•   zawarcie umowy na okres  powyżej 3 lat w drodze przetargu, bądź bezprzetargowo za zgodą Rady Miejskiej                

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracji Przestrzennej- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WAP.RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia zostaje wywieszony  na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu – na okres 21 dni, a informacja o tym fakcie zastaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej. 

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Administracji Przestrzennej - Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Małgorzata Świątek-Błaszczyk i Pani Maria Pawlińska
Kontakt tel. 062 58 22 200 lub 062 58 22 236 (naczelnik)

Lista załączników:
Wzór wniosku [20073 bajtów]
Wniosek - najem - ogródki letnie [19400 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet