Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Konserwator Zabytków

Wniosek o uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Wymagane dokumenty:

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
3. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być przedmiotem dotacji,
4. Pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac.
5. Kosztorys przewidywanych prac lub robót.
6. Dokumentacja fotograficzna zabytku obrazująca stan obiektu.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych,
8. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 18 , I piętro, pokój 130
tel. 62 582-21-30 , fax 62 736-64-07
 

Termin:

1. Wnioski przyjmowane są w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym realizowane będzie zadanie (udzielona dotacja).
2. Termin, o którym mowa w pkt. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Uwagi: Wnioski nie uzupełnione w terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje będą miały zastosowanie następujące kryteria:
a. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
b. promowanie kultury oraz historii Miasta,
c. wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej Miasta,
d. stan zachowania zabytku,
e. zaangażowanie własnych środków finansowych wnioskodawcy,
f. pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,
g. wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
3. Miejski Konserwator zabytków przedkłada opinie dotyczące złożonych wniosków Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
4. Na wniosek Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dotacje przyznaje Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.
5. W Uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego określa się:
a. nazwę podmiotu, któremu przyznano dotację,
b. opis zakresu prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,
c. kwotę przyznanej dotacji.
6. Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.
7. W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca w sposób i w terminie określonym w umowie, składa Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków sprawozdanie z wykonania prac lub robót. ( wg załączonego wzoru).
 

Opłaty:

brak

Tryb odwoławczy:

brak

Informacje dodatkowe:

1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Szczegółowe informacje uzyskać można:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Miejski Konserwator Zabytków,
Al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 223, tel. 62 5822223
e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn.zm ) 
2. Uchwała nr XXX/404/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku, z późn. zmian., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własność Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Lista załączników:
Wniosek o udzielenie dotacji [136192 bajtów]
Zakres rzeczowo-finansowy zadania i harmonogram [41472 bajtów]
Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [52224 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet