Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Konserwator Zabytków

Informacja o zasadach udzielania dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Informacja o zasadach udzielania dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wymagane dokumenty:
Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wymagane załączniki do wniosku:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;
3) decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;
4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym będących przedmiotem wniosku;
5) kosztorys prac lub robót budowlanych;
6) dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych;
7) aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych;
8) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorca, do wniosku winien dołączyć oświadczenie o VAT oraz informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
9) dokumentacja fotograficzna zabytku obrazującą jego stan techniczny;


UWAGA!

Kopie wszystkich załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy lub organ wydający oraz opatrzone datą.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 18 ,
I piętro, pokój 130 , tel. 62 582-21-30 , fax 62 736-64-07

Termin:
Wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji.
1. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Prezydent Miasta wyznacza dodatkowy termin składania wniosków. Wyznaczenie dodatkowego terminu następuje w drodze zarządzenia. Informacja o tym o terminie składania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu.
2. Termin, o którym mowa w ust.1 i 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
3. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Sekretariatu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

UWAGA!
Wnioski złożone po terminie albo nie uzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób załatwienia sprawy:
1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje będą miały zastosowanie następujące kryteria:
    1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego a przede wszystkim dla jego wartości artystycznej, historycznej i naukowej;
    2) promowanie kultury oraz historii miasta – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną miasta;
    3) dostępność publiczna obiektu:
    4) stan zachowania obiektu;
    5) fakt kontynuowania prac;
    6) wysokość zaangażowania środków własnych wnioskodawcy;
    7) wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
3. Miejski Konserwator Zabytków przedkłada opinie dotyczące złożonych wniosków Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
4. Na wniosek Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dotacje przyznaje Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.
5. W Uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego określa się:
    1) nazwę podmiotu, któremu przyznano dotację;
    2) zakres prac lub robót przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
    3) kwotę przyznanej dotacji;
6. Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.
7. W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca w sposób i w terminie określonym w umowie, składa dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji.

Opłaty:
brak

Tryb odwoławczy:
brak

Informacje dodatkowe:
1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Szczegółowe informacje uzyskać można:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Miejski Konserwator Zabytków, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 223, tel. 62 5822223 e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017r.,  poz. 2187 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr LI/496/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 r. poz. 4006)

Lista załączników:
Obowiązek informacyjny do udzielenia dotacji [29696 bajtów]
Oświadczenie o VAT [25088 bajtów]
Wniosek o udzielenie dotacji [152576 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet