Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Konserwator Zabytków

Informacja o zasadach udzielania dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – DODATKOWY NABÓR

Informacja o zasadach udzielania dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – DODATKOWY NABÓR

 

Zarządzeniem Nr 303/VIII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku Prezydent Miasta Ostrowa   Wielkopolskiego wyznaczył  dodatkowy  termin  składania wniosków  o uzyskanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru zabytków  w  dniach  27.03.2019 r. do  26.04.2019 r.

 

Wymagane  dokumenty:

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Wymagane załączniki do wniosku:

 1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 2. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;
 3. decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac  lub robótbędących przedmiotem wniosku o dotację;
 4. pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym będących  przedmiotem  wniosku;
 5. kosztorys prac lub robót budowlanych;
 6. dokumentacja fotograficzna zabytku obrazującą jego stan techniczny;
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS, w przypadku podmiotów  tam  zarejestrowanych;
 8. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku winien dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie  oraz informacje  niezbędne  do  udzielania  pomocy  de minimis  sporządzone  w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Al. Powstańców  Wielkopolskich 18 , I piętro, pokój  130
tel. 62 582-21-30 , fax  62 736-64-07

 

Termin:

 1. Wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  26  kwietnia  2019 r.
 2. O dacie złożenia wniosku  decyduje  data jego wpływu do Sekretariatu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Uwagi:  Wnioski  nie uzupełnione w terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Obowiązujący  wzór  wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania na stronie  internetowej   miasta  Ostrowa Wielkopolskiego.
 3. Szczegółowe  informacje  uzyskać  można:                                                                                         

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Miejski Konserwator Zabytków,                                            

al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 218, tel. 62 5822224                                               

e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.

 

Lista załączników:
Obowiązek informacyjny do udzielenia dotacji [29696 bajtów]
Oswiadczenie o VAT [25088 bajtów]
Wniosek o udzielenie dotacji [152576 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet