Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Oświaty

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Dofinansowanie, w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Prezydent Miasta. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia i wynika z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i aktualnie wynosi:

 

 • w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy maksymalnym okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
   

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.  

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających fakt, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (jeżeli imię i nazwisko instruktora są inne niż wskazane na ww. dokumentach kopię dokumentu potwierdzającego zmianę),
 2. jeżeli instruktorem praktycznej nauki zawodu jest osoba zatrudniona u pracodawcy, aktualne oświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia instruktora w całym okresie odbywania praktycznej nauki zawodu przez młodocianego,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, albo zaświadczenie potwierdzające zadnie tego egzaminu,
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego, lub w przypadku jego braku, oświadczenie o dalszym zatrudnieniu młodocianego,
 6. w przypadkach, w których młodociany kontynuował u wnioskodawcy naukę zawodu rozpoczętą u innego pracodawcy: zaświadczenie o zaliczeniu nauki zawodu/przyuczenia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nie wynika to z umowy o pracę zawartej z wnioskodawcą, a także kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego krótszy/ wydłużony okres nauki zawodu,
 8. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 9. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem o wysokości już otrzymanej pomocy,
 10. inne.
   

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji i Sportu (WE)

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

 

VI. UWAGI:

Brak

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Żaneta Gruchalska, pokój nr 324 (III piętro)
tel. 62 58 22 324
mail: zgruchalska@umostrow.pl

 

 


Lista załączników:
Oświadczenie (doc) [52736 bajtów]
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych [60416 bajtów]
Wzór zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego [34304 bajtów]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [144384 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet