Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Obsługi Mieszkańców

Szczegółowy zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców

1. Udzielanie informacji nt. funkcjonowania Urzędu Miejskiego zgodnie z jego strukturą.
2. Udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim.
3. Obsługa Centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego: odbieranie i łączenie rozmów do wszystkich komórek UM; udzielanie informacji przez telefon dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego i spraw załatwianych przez merytoryczne komórki. 
4. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego wraz z jej potwierdzeniem na kopii oraz wprowadzeniem i zeskanowaniem do elektronicznego systemu korespondencji EZD
5. Wydawanie wraz z omówieniem:

 • wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • formularzy związanych ze sprawami meldunkowymi tj. zgłoszenie pobytu stałego/ czasowego; zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego; zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wydawanie formularzy o wydanie zaświadczenia o: zameldowaniu/wymeldowaniu oraz o liczbie osób zameldowanych. 
7. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców/ rejestru Pesel oraz wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
8. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków dot. administracyjnego postępowania w sprawie wymeldowania, zameldowania z pobytu stałego/czasowego. 
9. Przyjmowanie wypełnionych druków i deklaracji wraz odpowiednimi załącznikami:

 • od osób fizycznych tj.: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych; IR-1 Informacja o gruntach; IL-1 Informacja o lasach, DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. 
 • od osób prawnych tj.: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości; DR-1 Deklaracja na podatek rolny; DL-1 Deklaracja na podatek leśny; DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A.

10. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o: 

 • figurowaniu (lub nie) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego osób fizycznych,
 • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • powierzchniach zgłoszonych przedmiotów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych,
 • powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych,
 • okresie płacenia składki na Fundusz Emerytalny Rolników,
 • okresie posiadania działów specjalnych produkcji rolnej.

11. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/ rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego dot. nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim
12. Wydawanie i przyjmowanie wniosków polecenia zwrotu nadpłaty oraz wniosków o zwrot opłaty skarbowej.
13. Sprawdzanie wysokości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. 
14. Wydawanie druków wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
15. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o: 

 • warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy/ o zmianę decyzji w warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

16. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie:

 • zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym mpzp, 
 • wypisu i wyrysuj z mpzp,
 • sporządzenie/zmianę mpzp,
 • zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW.

17. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o: 

 • ustalenie numeru porządkowego,
 • wydanie zaświadczenie o numerze porządkowym dla nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim. 
 • wydzierżawienie /wynajęcie nieruchomości gruntowej,
 • użyczenie nieruchomości zabudowanej/ niezabudowanej,
 • ustalenie wysokości odszkodowania za przejęte na podstawie decyzji podziałowej działki przeznaczone pod drogi publiczne. 

18. Wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez komórki merytoryczne wydziałów. 
19. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, formularzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami tj.: 

 • wniosek o usunięcie drzew/ krzewów
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/24h
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki przymusowej

20. Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych formularzy wraz z weryfikacją dokumentów dołączonych do wniosków:

 • „Ostrowskiej Karty Rodziny 3+”
 • „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”.
 • „Ostrowskiej Karty Seniora".

21. Wydawanie i przyjmowanie wniosków z zakresu działań prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
22. Wydawanie i pomoc interesantom w prawidłowym wypełnieniu urzędowych druków.
23. Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego w zakresie przyjmowania wniosków procedurowanych. 

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet