Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Obsługi Mieszkańców

Szczegółowy zakres zadań Referatu Obsługi Mieszkańców

 1. Udzielanie informacji dotyczącej funkcjonowania Urzędu Miejskiego struktura Urzędu Miejskiego.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych, łączenie rozmów telefonicznych, łączenie rozmów do wszystkich komórek UM, jak również udzielanie informacji telefonicznych obywatelom kierowanym do Urzędu Miejskiego – Centrala telefoniczna Urzędu Miejskiego.
 3. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego.
 4. Wydawanie wraz z omówieniem wszystkich wniosków, druków, formularzy związanych ze sprawami meldunkowymi.
 5. Wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania, zameldowania z pobytu stałego.
 6. Udzielanie wszelkiej informacji dotyczącej podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne), podatku rolnego, podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne).
 7. Wydawanie i przyjmowanie druków: deklaracji podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 8. Przyjmowanie i odbiór wniosków o wydanie zaświadczenia:

  - o figurowaniu /nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego osób fizycznych,
  - o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  - o posiadaniu i wielkości gospodarstwa,
  - o powierzchniach zgłoszonych przedmiotów do opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  - o powierzchni użytków rolnych w hektarach fiz. I przeliczeniowych
  - o powierzchni użytków rolnych w hektarach fiz.
  - o okresie płacenia składki na Fundusz Emerytalny Rolników
  - o okresie posiadania działów specjalnych produkcji rolnej

 9. Wydawanie wniosków oraz odbiór duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/ rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego dot. nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim
 10. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. polecenia zwrotu nadpłaty.
 11. Udzielanie inf. dot. odsetek z tytułu zaległości podatku od nieruchomości.
 12. Udzielanie inf. dot. opłaty od wieczystego użytkowania.
 13. Przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej
 14. Wydawanie i przyjmowanie druków oświadczeń o nabyciu/ zbyciu psa oraz oświadczeń dotyczących podatku od posiadania psa.
 15. Przyjmowanie sprawozdań budżetowych.
 16. Przyjmowanie korekt w/w sprawozdań.
 17. Potwierdzenie na kopii daty przyjęcia sprawozdania.
 18. Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych pism w sprawie zmian w budżecie.
 19. Przyjmowanie pism, dokumentów od Rad Osiedli.
 20. Przyjmowanie i wydawanie wniosków dotyczących ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 21. Przyjmowanie i odbiór zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie.
 22. Przyjmowanie i odbiór wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 23. Przyjmowanie i wydawanie wniosków dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.
 24.  Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 25. Przyjmowanie korespondencji związanej z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w prawo własności.
 26. Wydawanie i przyjmowanie wraz z weryfikacją dokumentów dołączanych do wniosków o wydanie „Ostrowskiej Karty Rodziny 3+”
 27. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”.
 28. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie "Ostrowskiej Karty Seniora".
 29. Wydawanie druków wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
 30. Udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim.
 31. Wydawanie i pomoc interesantom w prawidłowym wypełnieniu wszelkich druków.
 32.  
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet