Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi - projekt programu współpracy

 

Zarządzenie Nr 3019 / V /  2010
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 24.09.2010 roku

w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2011.


P r e z y d e n t     M i a s t a

Na podstawie art. 30   ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm , art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr L/646/2010 z dnia: 26 sierpnia 2010 r.

z a rz ą d z a:

    § 1.

Przeprowadzić  konsultacje projektu rocznego programu współpracy  na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) 

§ 2.

 Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu rocznego programu współpracy na rok 2011.

§ 3.

Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia  rocznego  programu współpracy na rok 2011,  zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18.

 § 4.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.

§ 5.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lista załączników:
Uzasadnienie do zarządzenia [21504 bajtów]
projekt uchwały [24064 bajtów]
projekt programu współpracy [72192 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet