Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie

            od XXVIII do XXX Sesji Rady Miejskiej.

VI       Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok.

VII      Interpelacje i wnioski radnych.

VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3)       udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku,

4)       udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku,

5)       wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski  udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy Mikstat,

6)       udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”,

7)       zmiany szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka,

8)       szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu przysposobienia dziecka,

9)       skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

 

IX       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

X         Wolne wnioski i informacje.

XI       Zakończenie obrad.                                                                                    

                                                                                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki                                                                                                      

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet