Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

LIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na LIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się  w dniu 31 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

 

I      Otwarcie.

II     Przyjęcie porządku obrad.

III    Przyjęcie protokołu z  LII Sesji Rady Miejskiej.

IV    Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2018 roku. 

VI    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LI do LIII Sesji Rady Miejskiej.

VII   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podsumowująca VII kadencję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

VIII  Sprawozdania z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie VII kadencji Rady Miejskiej.  

IX    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2017/2018.

X     Interpelacje i wnioski radnych.

 

XI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

3. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku,

4. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) na rok 2019,

5. nadanie statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

6. powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu sporządzenia mapy akustycznej,

7. nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskim,

8. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

9. skargi na działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

11. przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

12. Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

  

XII   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

XIII  Wolne wnioski i informacje.

XIV  Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

       /.../                                                                                       

 Marian Herwich                                                                                                                              

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet