Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14.

 

Porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  XXIII Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Interpelacje i wnioski radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

3)  uchylenia uchwały nr XLII/405/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie udostępnienia, na zasadach najmu, Gminie Przygodzice lokali komunalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

4) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim,

5) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim, 

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wrocławskiej,

8) przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Ostrowie Wielkopolskim,

9) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

10) wyrażeniazgody na przejęcie od Gminy Dobrzyca części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

11) wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

12) udzielenia pomocyfinansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2017 roku na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150m” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

VII      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII    Wolne wnioski i informacje.

IX       Zakończenie obrad.                       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

                                                           

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet