Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

L Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na L Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

                                                                                                                                                                                                                      

 I            Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z  XLVIII i XLIX Sesji Rady Miejskiej.

IV           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V            Interpelacje i wnioski radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1. zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

a. przedstawienie  sprawozdania   rocznego Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok  wraz   z  informacją  o stanie mienia  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

b. przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

c. przedstawienie   opinii   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu  z  wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2017 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

d. zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania  budżetu miasta,

e. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

f. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g. dyskusja,

2. absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064,

6. udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa  Wielkopolskiego ,

7. zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8. ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

9. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”,

11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

12. zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu,

13. ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolskim,

14. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

15. programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,

16. uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.

 

VII          Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII         Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                           

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 / ... /                                                                                                                          

Marian Herwich                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet