Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XLIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I      Otwarcie.

II     Przyjęcie porządku obrad.

III    Przyjęcie protokołu z  XLIII Sesji Rady Miejskiej.

IV    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XLII do XLIV Sesji Rady Miejskiej.

VI    Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok oraz plany pracy na 2018 rok.

VII   Informacja o stanowisku Rady Miejskiej i Komisji doraźnej do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Kultywowania Tradycji Lokalnych Rady Miejskiej dotyczącej

        decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmieniającej nazwę Placu 23 Stycznia na Plac Marka Edelmana.

VIII  Interpelacje i wnioski radnych.

 

IX  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

3. zmiany uchwały Nr LI/492/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości  powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis,

4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Irysowej,

5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Wiejskiej,

6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146,

7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206,

8. zmiany uchwały nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023,

9. zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2018 -2022”,

10. pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

11. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Nowa Krępa,

12. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Dobrej,

13. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Gorzyckiej,

14. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Jerzego Ofierskiego,

15. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Krętej,

16. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, realizującym zadanie własne Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

17.zmiany uchwały Nr XLII/501/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

X         Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

XI        Wolne wnioski i informacje.

XII       Zakończenie obrad.                                                                                    

                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

         /Marian Herwich/                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet