Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXXV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań

            podejmowanych w okresie od XXXIII do XXXV Sesji Rady Miejskiej.

VI       Interpelacje i wnioski radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego  za  2016 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok,

       a) przedstawienie  sprawozdania   rocznego Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok  wraz   z  informacją  o stanie  mienia 

            Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

       b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok,

       c) przedstawienie opinii   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez   Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu  z  wykonania budżetu        Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2016 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

       d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania  budżetu miasta

       e)  zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

       f)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

      g) dyskusja,

2) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok,

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

5) zmiany uchwały nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim,

6) zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

7) zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

8)  zmiany uchwały Nr X/101/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przekształcenia go i utrzymania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,

9) zmiany uchwały Nr X/103/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim,

10) oceny sytuacji ekonomiczno– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 24 za rok 2016.

11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

12) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

13) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej – Strzeleckiej,

14) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej,

15) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknej,

16) nadania nazwy ulicy w Ostrwie Wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej,

17) skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,

18) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Waliszewskiej,

19) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Śliwińskiego.

 

VIII      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX    Wolne wnioski i informacje.

X       Zakończenie obrad.     

                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Jarosław Lisiecki/      

                                                                                                  

Ostrów Wielkopolski, 13.06.2017 r.

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet