Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XLVII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XLVII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

                                                                                                                                                                                                                      

I    Otwarcie.

II   Przyjęcie porządku obrad.

III  Przyjęcie protokołu z  XLVI Sesji Rady Miejskiej.

IV  Odczytanie wyroku Sygnatura akt II K 385/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

V   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

VI  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2017 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

VII  Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok. 

VIII Interpelacje i wnioski radnych.

 

IX  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  3. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  4. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,
  5. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
  6. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 24 za rok 2017,
  7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Ostrowie Wielkopolskim,
  8. programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+”.

X   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

XI  Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.                                                                                   

                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

                     / ... /                                                                                            

          /Marian Herwich/                                                                                                        

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet