Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

I          Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III        Przyjęcie protokołu z  XXIV Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXIII do XXV Sesji Rady Miejskiej.

VI       Interpelacje i wnioski radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)         przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

3)         przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

4)         przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

5)         przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

6)         przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

7)         przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

8)         przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

9)         przyznaniaMedalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10)       zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

11)       zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

12)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku,

13)       zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2017 roku,

14)       wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2017 roku,

15)       ustalenia wysokości opłat cmentarnych związanych z pochowaniem zwłok obowiązujących na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej,

16)       zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia     27 grudnia 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania   mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 – 2017”,  zmienionej uchwałą nr V/48/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały    nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 – 2017” oraz uchwałą nr XVII/277/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 – 2017”,

17)       ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wyrażenia zgody na udzielenie    bonifikaty,

18)       powierzenia spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

19)       przyjęcia „Planu równoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,

20)       wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Krotoszyn części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

21)       wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Grabów n/Prosną części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

22)       wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

23)       ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

VIII       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX         Wolne wnioski i informacje.

X          Zakończenie obrad.                                                                                    

                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki                                                                                                       

 

 

Ostrów Wielkopolski, 19.09.2016

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet