Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 2 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

 

Proponowany porządek obrad

I          Otwarcie.

II        Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z  XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

IV       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXXV do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.  

VI       Interpelacje i wnioski radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)      zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3)      wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski trzech udziałów spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

4)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie  Wielkopolskim na odc. dł. ok. 900m”,

5)      wniesienia aportu do Spółki Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim,

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Majorka,

7)      nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin,

8)      przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,

9)      przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

11)  zmiany uchwały nr LI/500/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia, przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania: tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medalu Republiki Ostrowskiej, Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

12)  zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13)  Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

VIII   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX     Wolne wnioski i informacje.

X      Zakończenie obrad.                           

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Marian Herwich/                                                                                                         

 

Ostrów Wielkopolski, 22.09.2017r.

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet